Ugovor o ustupanju software na korišćenje

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR

o ustupanju prava korišćenja poslovnog software „__“

Zaključen u __, dana __ između:

 1. „___“ d.o.o. iz ___ ul. __ br. __ PIB __ mat.broj __ koga zastupa __ (u daljem tekstu „Programer“)
 2. „___“ d.o.o. iz ___, ul. __ br. __PIB __ mat.broj __ koga zastupa __  (u daljem tekstu „Korisnik“)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je ustupanje prava korišćenja poslovno-knjigovodstvenog softvera Programera (dalje u Ugovoru označen kao „softver“) koga čine računarski programi i njihove prerade i dorade, namenjeni da olakšaju i unaprede ili omoguće poslovanje privrednih subjekata, a koje Programer proizvodi u okviru svoje registrovane delatnosti radi ustupanja prava na njihovo korišćenje na tržištu.

Član 2.

Programer je nosilac autorskih imovinskih prava na softver-u u smislu propisa kojima se uređuje autorsko pravo.

Programer ustupa Korisniku neisključivo, vremenski ograničeno pravo korišćenja softvera.

Sticanjem prava korišćenja softvera, Korisnik ne stiče pravo na dobijanje izvornog koda.

Član 3.

Ustupljeno pravo korišćenja softvera, Korisnik ne može prenositi, odnosno  ustupati trećim licima.

Bez posebnog prethodnog pismenog odobrenja Programera, Korisnik ne može umnožavati softver niti praviti izmene u softveru.

Svojim potpisom na ovom Ugovoru, Korisnik potvrđuje da mu je poznato da je svako neovlašćeno umnožavanje, instaliranje, korišćenje ili zloupotreba softvera na bilo koji način, kažnjivo delo i osnov potraživanja naknade štete od strane Programera.

Korisnik se obavezuje da uputstvo za korišćenje softvera koje primi (u elektronskoj formi od Programera ili preuzimanjem sa internet prezentacije Programera) prilikom instalacije softvera izvršene u skladu sa  članom 5. Ugovora, neće ustupati trećim licima ili koristiti u druge svrhe osim za sopstvenu upotrebu, bez pismenog odobrenja Programera.

Član 4.

Korisnik se obavezuje, pre instalacije softvera :

 1. da se kod Programera obavesti o tehničkim uslovima za uspešno instaliranje i ispravan rad softvera;
 2. obezbedi pravo korišćenja Linux eksploatacionog okruženja i odgovarajuću računarsku opremu kao i druge tehničke uslove potrebne za ispravno funkcionisanje softvera;
 3. obezbedi da računari na kojima je instaliran softver na odgovarajući način budu obezbeđeni od uticaja računarskih virusa i od nestanka struje i strujnih udara;
 4. obezbedi obučene kadrove koji će koristiti softver.

Član 5.

Svojim potpisom na ovom Ugovoru, Korisnik potvrđuje da je u posedu softvera, odnosno da je softver instaliran na računaru Korisnika.

Programer se obavezuje da odmah po zaključenju ovog  Ugovora, odnosno odmah po prijemu uplate na ime naknade za prvi mesec korišćenja softvera, aktivira mogućnost da Korisnik, preko internet prezentacije Programera, preuzme KOD koji će mu omogućiti nesmetano korišćenje softvera.

Programer je u obavezi da omogući Korisniku  preuzimanje i novih kodova u toku trajanja ovog Ugovora, koji  će omogućiti da Korisnik  nesmetano koristi softver pod uslovima predviđenim članom 6. stav 5. ovog Ugovora.

Pod instalacijom softvera podrazumeva se instalacija izvršne verzije softvera.

Pod instalacijom softvera se ne podrazumeva instalacija ili isporuka izvornog koda.

Pod instalacijom se ne podrazumeva ni :

 1. instalacija, isporuka ili bilo kakvo podešavanje  operativnog sistema neophodno za rad softvera (npr. podešavanje mrežnog okruženja, štampača i sl.);
 2. instalacija softvera drugih proizvodača – za slučaj da softver ima vezu sa softverom drugih proizvođača, u smislu izvoza ili uvoza podataka;
 3. unos početnih podataka;
 4. prenos podataka iz postojećeg informacionog sistema, za slučaj da Korisnik koristi neki
 5. drugi informacioni sistem;
 6. obuka kadrova;
 7. inicijalne postavke softvera.

Član 6.

Korisnik se obavezuje da na ime naknade za ustupljeno pravo korišćenja softvera,  Programeru plaća mesečni iznos koji je određen ovim Ugovorom na dan izdavanja računa, uvećan za iznos poreza propisanog pozitivnim zakonskim propisima.

Uplatu iz prethodnog stava ovog  člana Ugovora, Korisnik je u obavezi da plati Programeru najkasnije do 10. u mesecu za tekući mesec.

Korisnik je u obavezi da Programeru plati i srazmernu naknadu za period od dana započinjanja korišćenja softvera do isteka meseca u kome je Korisnik počeo da koristi softver, najkasnije u roku od __ dana  od dana zaključenja Ugovora, a na osnovu računa Programera.

Korisnik nije u obavezi da plati naknadu za korišćenje demo verzije softvera.

Programer se obavezuje da Korisnika obavesti o svakoj promeni iznosa naknade iz stava 1 ovog  člana Ugovora, najmanje 30 dana pre dana stupanja na snagu novog cenovnika Programera.

Slanjem elektronskog pisma sa obaveštenjem o promeni cenovnika Korisniku, Programer je izvršio obavezu obaveštavanja u smislu ovog člana Ugovora.

U slučaju da Korisnik ne plati naknadu iz stava 1.ovog  člana Ugovora u roku predviđenom stavom 2 ovog člana, obavezuje se da plati i zateznu kamatu obračunatu po zakonu kojim se uređuje visina stope zatezne kamate.

U slučaju da Korisnik zakasni sa plaćanjem naknade za najviše dva meseca uzastopno, gubi pravo da koristi softver. Korisnik  će ponovo steći pravo da koristi softver pod uslovima  predviđenim ovim Ugovorom, ukoliko izmiri sve finansijske obaveze prema Programeru nastale u vezi sa softverom.

Član 7.

Programer ne garantuje uspešnu instalaciju niti kasniji ispravan rad softvera u slučaju da Korisnik ne obezbedi tehničke uslove za uspešno instaliranje i ispravno funkcionisanje softvera. Ako instalacija softvera ne bude uspešna zbog toga što Korisnik nije obezbedio navedene uslove, eventualni troškovi neuspele instalacije ili ponovne instalacije padaju na teret Korisnika.

Programer ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu koji nastanu neodgovarajućim korišćenjem softvera od strane Korisnika.

Član 8.

U toku korišćenja softvera, Korisnik je dužan da :

 1.  održava tehničke uslove potrebne za ispravno funkcionisanje softvera;
 2. obezbedi da se računarski podaci svakodnevno arhiviraju na pouzdani medij za zaštitu podataka.

Ako nakon uspešne instalacije softvera Korisnik instalira softver drugog proizvođača koji prouzrokuje nestabilan rad softvera ili na neki drugi način (promenom sistemskih prametara na računaru i sl.) dovede do problema u radu softvera, Programer ne snosi odgovornost za ispravan rad softvera i eventualne štetne posledice, a troškovi otkrivanja problema i eventualne reinstalacije softvera padaju na teret Korisnika.

Ako Korisnik ima potrebe za proširenjem informacionog sistema, bilo u hardverskom, bilo u  softverskom smislu, i ako postoji opasnost da bi proširenjem sistema mogla da bude dovedena  u pitanje funkcionalnost softvera, dužan je da o toj potrebi obavesti Programera. Po prijemu takvog obaveštenja, ovlašćena lica Programera će Korisniku dati uputstva o načinu proširenja informacionog sistema na odgovarajući način.

U slučaju neodgovarajućeg proširenja informacionog sistema od strane Korisnika, Programer ne snosi odgovornost za probleme, posledice i eventualnu štetu, a troškove utvrđivanja i eventualnog otklanjanja problema od strane Programera snosi Korisnik.

Ako proizvođač sistemskog softvera (baza podataka, server i sl.), odnosno proizvođač platforme na kojoj softver radi, na tržište plasira ispravke softvera (patch-eve), Programer nije obavezan da o ovome obavesti Korisnika niti je dužan da Korisniku instalira ove ispravke.

Programer  će Korisniku instalirati navedene ispravke ukoliko ugovorne strane o tome postignu poseban dogovor.

Član 9.

Svojim potpisom na ovom Ugovoru, Korisnik potvrđuje da mu je poznato da neke opcije softvera omogućuju vezu sa Microsoft Office softverom ili softverom drugih proizvođača nije pod kontrolom Programera i Programer nije odgovoran za funkcionisanje tog softvera.

Programer nije odgovoran za bilo koju promenu u funkcionisanju  softvera koja je rezultat promena u softveru drugih proizvođača. Programer nije odgovaran u slučaju da su promene u softveru drugih proizvođača sa isporukom nove verzije softvera drugog proizvođača takvog karaktera da veza izmedu tag softvera i softvera više nije funkcionalna.

Svojim potpisom na ovom Ugovoru, Korisnik potvrđuje da mu je poznato da je potrebno obezbediti odgovarajuće verzije operativnog sistema Microsoft sa kojima softver maže da radi. Programer ne garantuje rad softvera sa svakom instaliranom verzijom ovih softvera. Korisnik se može obavestiti kod Programera sa kojim verzijama operativnog sistema softver može da radi, a Programer ne snosi odgovornost za slučaj da se Korisnik o tome ne obavesti.

Član 10.

Korisnik prima na korišćenje softver imajući u vidu sva njegova poznata svojstva i mogućnost da sadrži skrivene nedostatke.

Programer ne odgovara za bilo kakvu štetu koja eventualno proizađe iz upotrebe, odnosno u vezi sa upotrebom softvera, pa ni za štetu proizašlu iz eventualnih skrivenih nedostataka softvera, niti za štetu koja eventualno nastane prilikom ili usled instalacije softvera, ili usled eventualnog prestanka funkcionisanja ili gubitka svrsishodnosti funkcionisanja softvera.

Član 11.

Na osnovu ovog Ugovora, Programer ustupa Korisniku pravo korišćenja eventualnih prerada softvera koje Programer proizvede u cilju usklađivanja podataka podržanih softverom sa promenama pozitivnih propisa, kao i radi otklanjanja eventualnih skrivenih nedostataka softvera.

Prerade softvera, Korisnik, prema sopstvenoj potrebi, može preuzeti sa internet prezentacije Programera.

Programer je u obavezi da prati izmene pozitivnih propisa u oblasti koja je podržana softverom kao i da u što kraćem roku od stupanja izmene propisa na snagu izradi odgovarajuću preradu softvera. Programer ne snosi odgovornost u slučaju da propusti uopšte ili propusti da blagovremeno izradi određenu preradu softvera.

Programer nije u obavezi da Korisnika obaveštava o izrađenim preradama Softvara, već se o izrađenim preradama Korisnik može informisati preko internet prezentacije Programera.

Član 12.

Programer se obavezuje da  će obezbediti tajnost podataka Korisnika, kako u periodu trajanja ovog Ugovora, tako i po njegovom prestanku.

Član 13.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vreme u trajanju od __ godine, s tim što  će se Ugovor smatrati automatski produženim za period od narednih godinu dana, ukoliko jedna ugovorna strana, najkasnije __ dana pre isteka vremena trajanja ugovora, ne obavesti drugu stranu da ne želi da produži Ugovor.

Član 14.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Međusobna sporna pitanja ugovorne strane  će nastojati da reše sporazumno, a u slučaju nemogućnosti postizanja sporazuma, ugovaraju nadležnost stvarno i mesno nadležnog suda.

Član 15.

Ovaj Ugovor je sačinjen u ___ istovetna primerka, od kojih po ___ pripada svakoj ugovornoj strani a ugovor je završen zaključno sa ovom klauzulom.

                                  Programer                                                                                          Korisnik

         _________________________                                              _________________________

 

Servis računara online zakazivanje