Kako se može da vrši naplata robe koja se prodaje kupcu a nalazi se u skladištu u inostranstvu

Servis računara online zakazivanje

Kako se može da vrši naplata robe koja se prodaje kupcu a nalazi se u skladištu u inostranstvu

„U konkretnom slučaju je izvoznik, rezident, predvideo poslovni model prema kome namerava da izvozi i prodaje robu na način što će se roba, proizvedena u Republici Srbiji, izvoziti, zatim skladištiti kod stranog skladištara, bez promene vlasnika robe, sve do momenta zaključenja ugovora o kupoprodaji robe sa nerezidentom. Po zaključenju ugovora o kupoprodaji robe nerezident bi izvršio plaćanje na račun koji rezident ima kod poslovne banke koja posluje u Republici Srbiji. Zaključenje ugovora o kupoprodaji, kao i plaćanja proistekla po osnovu istog, realizovaće se u roku koji je kraći od jedne godine, od momenta izvoza predmetne robe u inostranstvo.

Imajući u vidu navedeno, na osnovu člana 80. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007 i 95/2010), Ministarstvo finansija daje sledeće mišljenje:

Članom 3. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011 i 119/2012 – dalje: Zakon) propisano je da se plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši slobodno, u skladu sa ovim zakonom.

Članom 3. stav 2. tačka 1) Zakona propisano je da plaćanja i prenosi po osnovu tekućih poslova obuhvataju, bez ograničenja, plaćanja po osnovu spoljnotrgovinskih poslova i po drugim tekućim poslovima sa inostranstvom u smislu zakona koji uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje.

Članom 4. Zakona propisano je da izvoz i uvoz robe ili usluga ugovoreni u devizama ili dinarima koji nisu naplaćeni, odnosno plaćeni u roku dužem od godinu dana od dana izvršenog izvoza ili uvoza, kao i roba ili usluga unapred naplaćena, odnosno plaćena u devizama ili dinarima, koja nije izvezena, odnosno uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvršene naplate, odnosno plaćanja smatraju se komercijalnim kreditima i zajmovima.

Imajući u vidu navedeno, mišljenje Ministarstva finansija je da ne postoje prepreke, u smislu ovog zakona, da se plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši slobodno, ukoliko se ispune sve navedene zakonske pretpostavke.

Ministarstvo finansija napominje da, shodno članu 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik RS“, br. 9/2010), Narodna skupština donosi autentično tumačenje zakona, kao i da, u skladu sa članom 80. stav 2. Zakona o državnoj upravi, mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00431/2014-16 od 19.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje