Izdavački ugovor

Servis računara online zakazivanje

IZDAVAČKI UGOVOR

Zaključen dana __ godine u ___ između ugovornih strana:

 1. “__” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ____ (u daljem tekstu “Izdavač”)
 2. __ iz ___ ulica i broj ____ JMBG ___ (dalje: Autor)

Član 1.

Na osnovu ovog Ugovora Autor i Izdavač su se saglasili da Autor ustupi Izdavaču pravo na saopštavanje putem ___ kao i da stavi u promet njegovo autorsko delo”____” u formi knjige.

Ukoliko Izdavač želi da autorsko delo izda u obliku elektronskog izdanja ugovorne strane će o tome zaključiti poseban aneks ovog Ugovora.

Autor prenosi Izdavaču pravo na izdavanje isključivo jednog izdanja u tiražu od najmanje _____ primeraka, u ćiriličnom i latiničnom pismu.

Član 2.

Autor je dužan da Izdavaču preda uredan rukopis svog autorskog dela iz člana 1. ovog Ugovora otšampan i povezan odnosno ukoričen u dva primerka kao i da mu preda njegov elektronski oblik u jednom primerku najkasnije do ___ godine.

Štampane primerke na prvoj i poslednjoj strani overavaju obe ugovorne strane.

Član 3.

Izdavač je dužan da Autoru, na njegov zahtev, u toku pripremnih radnji za umnožavanje odnosno štampanje autorskog dela iz člana 1. ovog ugovora, omogući pregled, lekturu i korekturu rukopisa.

U toku faze pripreme Izdavač je dužan da Autoru na njegov zahtev omoguć pregled idejnog grafičkog i likovnog rešenju za korice kao i druge estetsko-tehničke elemente knjige.

Član 4.

Autor je dužan da na zahtev Izdavača, otkloni nedostatke u predaqtom rukopisu i da izvrši sve potrebne dorade na sugestije I predloge recenzenta dela.

Izdavač će o svom trošku angažovati recenzenta a Autor je na zahtev recenzenta dužan da otkloni sve njegove primedbe.

Izdavač će u roku od __ dana od dana zaključivanja ovog Ugovora obavestiti Autora o recenzentu koga je izabrao za recenziju autorskog dela Autora.

Član 5.

Izdavač će izvršiti štampanje autorskog dela iz člana 1. ovog Ugovora i to prema sledećim dogovorenim tehničkim karakteristikama :

 1. na kvalitetnoj __-gramskoj hartiji,
 2. korice od __ -gramskog kunsdruka u _____ boji, sa zlatotiskom,
 3. korektno odštampanom riknom i hederom na svakoj stranici,
 4. ____________________________,
 5. ____________________________.

Član 6.

Izdavač će štampati autorsko delo najkasnije do __ godine.

Izdavač se obavezuje da sve poslove na umnožavanju dela iz člana 1. ovog ugovora završi najkasnije do _______________ godine i da ga odmah po umnožavanju odnosno štampanju stavi u promet.

Izdavač će biti stalno angažovan na prodaji autorskog dela i ima obavezu da o toku prometa štampanog autorskog dela povremeno I redovno obaveštava Autora.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da se Izdavač obavezuje da Autoru isplati autorski honorar u iznosu od _____ dinara na sledeći način :

 1. Akontacija honorara u iznosu od __ dinara isplatiće se u roku od __ dana od dana prijema urednog rukopisa,
 2. Iznos od _____ dinara Izdavač će isplatiti Autoru u momentu predaje rukopisa autorskog dela na štampanje,
 3. Iznos od __ dinara isplatiće se ____.

Član 8.

Izdavač se obavezuje da Autoru preda _____ besplatnih štampanih autorskih primeraka umnoženog autorskog dela iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 9.

Ugovorne strane se mogu dogovoriti da zaključe aneks ovog Ugovora na osnovu koga će Autor ustupiti Izdavaču pravo na prevođenje dela, umnožavanje i stavljanje u promet prevedenog dela i to u slučaju da Izdavač iskaže interesovanje za prevođenje autorskog dela iz člana 1. ovog Ugovora.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Izdavač ima obavezu da Autora obavesti o prevodiocu koga će angažovati kao I obavezu da od Autora pribavi pismenu saglasnost na izbor prevodioca.

Član 10.

U slučaju da se svi primerci autorskog dela prodaju ugovorne strane mogu zaključiti aneks ovog Ugovora za štampanje i prodaju drugog izdanja autorskog dela.

U slučaju iz stava 1. ovog člana ugovorne strane se mogu sporazumeti da Autor izvrši odgovarajuće izmene ili dopune dela, pod uslovom da te izmene, odnosno dopune ne predstavljaju nesrazmerno veliku materijalnu i drugu obavezu za Izdavača.

Član 11.

Ako ugovorne strane pokažu interesovanje da se autorsko delo iz člana 1. ovog Ugovora objavi u formi elektronskog zapisa, Autor je dužan da pravo na elektronsko umnožavanje i promet dela u takvom izdanju ustupi Izdavaču na njegov zahtev. Ponudu za objavljivanje autorskog dela u elektronskoj formi Autor je dužan da dostavi Izdavaču u pismenom obliku.

Izdavač ima obavezu da se u roku od __ dana, koji predstavlja prekluzivni rok, pismeno izjasni na ponudu Autora i iz stava 1. ovog člana I ukoliko se u tom roku ne izjasni prestaju mu prava na objavljivanje autorskog dela u elektronskom obliku.

Član 12.

Ovaj Ugovor se može raskinuti pismenim otkazom jedne od ugovornih strana sa sledećím posledicama :

 1. 1. ako Autor odustane od ugovora pre početka štampanja autorskog dela dužan je da u roku od __ od dana pismenog odustanka Izdavaču :
  • vrati do tada primljeni iznos honorara, sa zakonskom kamatom od dana pismenog odustanka do dana povraćaja honorara,
  • plati stvarne troškove koje je Izdavač imao zbog pripreme dela za štampanje umnožavanje,
  • da Izdavaču nadoknadi eventualnu štetu.

2. Ako Izdavač odustane od ugovora pre štampanja dela iz razloga koje nije skrivio Autor :

  • Autor ima pravo da zadrži primljeni iznos honorara,
  • Autor ima pravo da autorsko delo ponudi drugom izdavaču.

Član 13.

Ugovorne strane su salgasne da će se štampano autorsko delo prodavati do __ godine.

Ukoliko se autorsko štampano delo ne proda u ugovorenom roku Izdavač ima pravo da raspolaže sa neprodatim primercima prema svom nahođenju i interesu ali je u tom slučaju dužan da neprodate primerke dela prethodno ponudi Autoru za otkup po ceni stare hartije.

Član 14.

Ugovorne strane su saglasne da Izdavač na osnovu ovog Ugovora ne stiče nikakva autorska prava na autorskom delu iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 15.

Za sve što nije izričito regulisano ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o obligacionim odnosima.

Član 16.

Eventualne sporove iz ovog ugovora rešavaće stvarno i mesno nadležan sud.

Član 17.

Ugovor je sačinjen u _____ istovetnih primeraka, po __ primerka za svaku ugovornu stranu a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Autor Izdavač

_____________________ ______________________

 

Servis računara online zakazivanje