Ugovor o štampanju

UGOVOR O ŠTAMPANJU

 Zaključen u ___ dana _______ između ugovornih strana :

  1. „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Izdavač“) koje zastupa ___
  2. „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Štampar“) koje zastupa ___

 

Član 1.

Izdavač na osnovu ovog Ugovora poverava Štamparu da vrši štampanje časopisa “__”, u dogovorenom kvalitetu, jedanput mesečno i prema sledećem fiksnim elementima:

  1. Tiraž :          __ (__ hiljada primeraka)
  2. Obim :          __
  3. Format :      __,
  4. Štampa :     unutrašnji deo 1/1  korice: 4/4
  5. Hartija :      unutrašnji deo: ofsetna 70 gr.    korice: kunsdruk 100 gr.
  6. Priprema : Izdavač
  7. Omot i pakovanje:   Štampar.

Član 2.

Štampanje i pakovanje časopisa se mora izvršiti najkasnije _ dana od prijema pripreme za svaki broj časopisa.

Štampa časopisa se vrši na materijalu koji obezbeđuje Štampar kao i sve drugo što je potrebno za štampu.

Pripremu časopisa za štampu vrši Izdavač koji mora da dostavi Štampar-u pripremljene tekstove, fotografije i dr. najkasnije do ___ u mesecu.

Ukoliko Izdavač povećava tiraž, vrši izmene i dopune u korekturama (izuzev tehničkih grešaka) ili zadržava korekturu preko dogovorenog roka, ugovorne strane će utvrditi novi rok za štampu.

Član 3.

Cena za štampu časopisa sa elementima utvrđenim u članu 1 ovog Ugovora utvrdiće ugovorne strane Anex-om ovog Ugovora.

U cenu štampanja utvrđenoj u stavu 1 ovog člana uračunati su svi troškovi štampe i pakovanja te Štampar ne može naknadno ispostavljati račun za bilo kakve dodatne troškove.

Za sve troškove štampe i sve druge eventualne troškove u vezi štampanja časopisa i njegove dostave Štampar će ispostaviti račun Izdavaču koji će izvršiti plaćanje.

Cena štampe utvrđena Anex-om ovog Ugovora se može promeniti u slučaju promene tržišnih uslova poslovanja a promena se vrši zaključivanjem Anex-a ovog Ugovora.

Član 4.

Mesto isporuke časopisa je kod Štampar-a u roku od __ dana od dana završenog štampanja a prijem se vrši potpisivanjem prijemnih dokumenata.

Prigovori na kvantitet primljenog broja časopisa u odnosu na ugovoren za štampu i/ili kvalitet izvršenog štampanja, moraju se staviti u roku od __ (i slovima __) dana od dana prijema štampanog časopisa.

U slučaju prigovora na kvantitet, račun Štampar-a će se prilikom plaćanja umanjiti za iznos koji odgovara manje isporučenoj količini časopisa a ukoliko je to moguće, uz saglasnost Izdavača, Štampar će u najkraćem roku izvršiti doštampavanje do ugovorene količine.

U slučaju prigovora na kvalitet izvršenog štampanja, račun Štampar-a će se obustaviti od isplate sve do konačnog rešenja reklamacije.

Član 5.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima a spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Član 6.

Ugovor je zaključen u __ ( i slovima ___) istovetna primerka, po __ (i slovima __) za svaku ugovornu stranu a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

 

Izdavač Štampar