Poreske obaveze fizičkog lica – autor publikacije koje je istovremeno i izdavač te publikacije

Servis računara online zakazivanje

Poreske obaveze fizičkog lica – autor publikacije koje je istovremeno i izdavač te publikacije

 

1. Sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana

Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da se porez na dohodak građana plaća na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom.

Na prihode koje ostvari fizičko lice (kao autor, nosilac srodnih prava, odnosno vlasnik prava industrijske svojine) po osnovu autorskih i srodnih prava, odnosno prava industrijske svojine, plaća se porez na dohodak građana saglasno čl. 52. do 60. Zakona.

Obveznik poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine je fizičko lice koje kao autor, nosilac srodnih prava, odnosno vlasnik prava industrijske svojine ostvaruje naknadu po osnovu autorskog i srodnog prava, odnosno prava industrijske svojine (član 54. stav 1. Zakona).

Stopa poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iznosi 20% (član 58. Zakona).

U slučaju kad fizičko lice koje je autor knjige, samostalno izdaje sopstvenu knjigu saglasno odredbama zakona koji uređuje izdavanje publikacija, s tim da izdavanje publikacija ne obavlja kao trajnu, registrovanu delatnost, već to čini ad hoc za potrebe izdavanja sopstvene knjige u konkretnom slučaju, prihod koji ostvari od prodaje sopstvene knjige – a koji u sebi sadrži naknadu za autorsko delo i troškove izdavanja sopstvene knjige (npr. papir, štampanje, troškovi koričenja i dr.) predstavlja prihod fizičkog lica koji podleže obavezi plaćanja poreza na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, saglasno odredbama čl. 52. do 60. Zakona.

Poresku osnovicu na koju se obračunava i plaća porez na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, čini oporezivi prihod kao razlika između bruto prihoda i troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano (član 55. Zakona). Poreskom obvezniku – autoru, odnosno nosiocu srodnog prava priznaju se normirani troškovi u visini koja je opredeljena prema vrsti dela, saglasno odredbi člana 56. Zakona, što u konkretnom slučaju znači da se priznaju normirani troškovi i visini 43% od bruto prihoda. Obvezniku na njegov zahtev umesto normiranih, priznaće se stvarni troškovi koje je imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, ako za to podnese dokaze (član 57. stav 2. Zakona).

U slučaju kad fizičko lice samo prodaje sopstvene knjige čiji je autor i koje je sam publikovao (izdao), a isplatilac prihoda je pravno lice ili preduzetnik, porez se obračunava i plaća po odbitku, saglasno odredbama čl. 99. i 101. Zakona. Međutim, ukoliko prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku, poreski obveznik dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku prema odredbi člana 107. Zakona. Obveznik je dužan da dostavi poresku prijavu na Obrascu PP OPO – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, poreskom organu nadležnom prema mestu prebivališta, odnosno boravišta najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio zaradu ili drugi prihod, saglasno članu 107. Zakona.

Na prihode po navedenom osnovu plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje saglasno odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009).

2. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

Odredbom člana 8. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da je poreski obveznik (dalje: obveznik) lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti.

Delatnost iz stava 1. ovog člana je trajna aktivnost proizvođača, trgovca ili pružaoca usluga u cilju ostvarivanja prihoda, uključujući i delatnosti eksploatacije prirodnih bogatstava, poljoprivrede, šumarstva i samostalnih zanimanja (stav 2. istog člana Zakona).

Saglasno stavu 3. istog člana Zakona, smatra se da obveznik obavlja delatnost i kada je vrši u okviru poslovne jedinice.

Obveznik je lice u čije ime i za čiji račun se vrši isporuka dobara ili pružanje usluga, kao i lice koje vrši isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u svoje ime, a za račun drugog lica (član 8. st. 4. i 5. Zakona).

Odredbom člana 38. stav 1. Zakona propisano je, da je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.000.000 dinara dužan da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.

Evidencionu prijavu podnosi i obveznik koji pri otpočinjanju obavljanja delatnosti proceni da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 4.000.000 dinara, u roku iz stava 1. ovog člana (stav 2. istog člana Zakona).

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, fizičko lice – autor publikacije, koje je istovremeno i izdavač te publikacije, nema obavezu podnošenja evidencione prijave (Obrazac EPPDV), ako u konkretnom slučaju nisu ispunjeni svi uslovi, odnosno nisu zastupljeni svi elementi iz člana 8. Zakona na osnovu kojih bi se to fizičko lice smatralo poreskim obveznikom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-4/2009-04 od 07.07.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje