Ugovor o izradi bilborda

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O IZRADI BILBORD-a

 Zaključen u ___ dana _______ između ugovornih strana :

 1. „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Naručilac“) koje zastupa ___
 2. „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Izvršilac“) koje zastupa ___

 

Član l.

Naručilac na osnovu ovog Ugovora angažuje Izvršioca za posao izrade i montaže megaborda povšine __ m2 na objektu __ u __ ul. __ br. __.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je sastavni deo ovog Ugovora i ,,Idejna skica megaborda (konstruktivna i grafička)“ koju Naručilac predaje Izvršiocu prilikom zaključivanja ovog Ugovora i koja je potom obostrano usaglašena i potpisana od ugovornih strana.

 Član 2.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju cenu za posao iz člana 1. ovog Ugovora u iznosu od __ EUR (slovima: __) koju Naručilac  plaća  Izvršiocu na sledeći način:

 1. Avans u visini od __% ugovorene cene koji se plaća odmah, a najkasnije 7 dana od dana potpisivanja Ugovora,
 2. Ostatak od __% ugovorene cene najkasnije __ dana od dana završetka montaže.

 U ceni iz stava 1. ovog člana nije uračunat PDV.

Član 3.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Izvršilac pre zaključenja ovog Ugovora dostavio  i prezentirao Naručiocu kompletnu tehničku dokumentaciju o materijalima (proizvođačku) kao i ateste za materijale koji će biti upotrebljeni u izradi i montaži ugovorenoj u članu 1. ovog Ugovora kao i uzorke ovih montažnih  materijala (sajle, anker), uzorke otisaka štampe outdoor grafike iste vrste i kvaliteta kao i ugovorenih, a koji su obostrano prihvaćeni od strane obe ugovorne strane po ovom Ugovoru.

Član 4.

Izvršilac  se obavezuje da u roku od __ dana od dana izvršenog plaćanja avansa dostavi Naručiocu probni otisak štampe megaborda iz člana 1. ovog Ugovora a u svemu prema „Idejnoj skici“ zajednički usvojenoj prilikom zaključenja ovog Ugovora.

 Član 5.

Naručilac je dužan da u razumnom roku obezbedi sve pravne i tehničke uslove (instalacije, pristup objektu) kao i potrebne dozvole i odobrenja nadležnih organa za postavljanje megaborda iz člana 1. ovog Ugovora, i ddužan je da odmah i bez odlaganja obavesti Izvršioca i stavi mu na raspolaganje neophodnu tehničku i pravnu dokumentaciju koja se odnosi na deo zgrade na koji se montira megabord iz člana 1. ovog Ugovora, a kako bi Izvršilac mogao da izvrši montažu grafike bez zastoja.

 Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da će Izvršilac izvršiti ugovoreni posao iz člana 1. ovog Ugovora u roku od __ dana od dana obaveštenja (u pismenom obliku) od strane Naručioca da može pristupiti montaži, tj. dana prezentiranja sve neophodno potrebne pravne i tehničke dokumentacije i obezbeđenja svih tehničkih uslova iz člana 1. ovog Ugovora, kao dana uvođenja Izvršioca u izvršenje posla ugovorenog na osnovu  Ugovora.

 U rok iz stava 1. ovog člana ne uračunava se vreme zastoja do koga dođe usled radnji i odgovornosti Naručioca.

 Član 7.

Izvršilac  se obavezuje da će izradu i montažu megaborda iz člana 1. ovog Ugovora uraditi po sledećim standardima:

 1. Tehnologija štampe – __ – rezolucija __ dpi sa UV rezistentnim bojama i garancijom __  godine u spoljnim uslovima,
 2. Materijal – __ – specijalne klase otpornosti na zapaljivost
 3. Montažna konstrukcija – ram od čeličnih sajli mrežaste strukture atestirane na otpornost u datim uslovima  a sve prema dostavljenim uzorcima

 Član 8.

Izvršilac će povereni posao utvrđen u članu 1. ovog Ugovora obaviti stručno, savesno i odgovorno, u svemu prema odredbama ovog  Ugovora, zahtevima Naručioca, standardima struke i posla i kao dobar privrednik.

Garancija za kvalitetno obavljen posao traje u rokovima garancije proizvođača upotrebljenih materijala, i to __(__) godine počev od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika i obuhvata isključivo sledeće:

 1. otpornost grafike na atmosferske uslove,
 2. tpornost upotrebljenih materijala na atmosferske uticaje /promene temperature, kišu, sneg i UV dejstvo/.

Garancija za kvalitetno obavljen posao ne obuhvata:

 1. mehanička oštećenja nastala namernim delovanjem trećih lica,
 2. promene nastale usled delovanja uobičajenih spoljnih uslova (smog, čađ, prljavština usled neodržavanja).

 Član 9.

Izvršilac izradu poverenog posla vrši isključivo na osnovu zajednički usvojene ,,Idejne skice“ i dostavljene pripreme.

Naručilac nema u okviru dogovorene cene pravo na izmenu i dopunu zajednički usvojene ,,Idejne skice“, količine, vrste i kvaliteta upotrebljenih materijala.

Svaka promena, izmena i dopuna među ugovornim stranama predmet je posebnog ugovaranja i reguliše se aneksom ovog Ugovora saglasnom voljom ugovornih strana u svim elementima.

 Član 10.

Ukoliko Naručilac ne obezbedi neophodno potrebne uslove, pravnu i tehničku dokumentaciju i uslove te dozvole za izvršenje radova Izvršioca na postavljanju megaborda iz član 1. ovog Ugovora, Izvršilac ima pravo na naknadu svih do tada nastalih troškova,  kao i zaradu koja mu pripada za sve do tog momenta izvedene radove.

Ukoliko do kašnjenja u izvršenju obaveza po ovom Ugovoru ili neizvršenja obaveza po ovom Ugovoru dođe usled krivice jedne od ugovornih strana, ista je dužna drugoj ugovornoj strani nadoknadi celokupnu štetu koja za ovu nastane tim povodom.

Član 11.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom zaključivanja.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primeniće se Zakon o obligacionim odnosima.

U slučaju spora isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Član 12.

Ugovor je zaključen u __ ( i slovima ___) istovetna primerka, po __ (i slovima __) za svaku ugovornu stranu a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

„___“     „___“

________________________         ________________________

 

Servis računara online zakazivanje