Posebne uzanse za promet knjiga

Posebne uzanse za promet knjiga

Sl.SFRJ 19/84

 

I OPŠTE ODREDBE

1

Ove posebne uzanse imaju za cilj unapređivanje prometa knjiga, negovanje dobrih poslovnih običaja i razvijanje socijalističkog poslovnog morala.

2

Učesnici u prometu knjiga dužni su da u pravnom prometu postupaju u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

Na odnose u prometu knjiga obavezno se primenjuju ove posebne uzanse, ako su učesnici u prometu:

1) samoupravnim sporazumom u okviru svojih zajednica prihvatili primenjivanje ovih posebnih uzansi;

2) odlukom svojih organa upravljanja izričito odlučili da primenjuju ove posebne uzanse;

3) ugovorili primenjivanje ovih posebnih uzansi, ili

4) iz okolnosti proizilazi da su primenjivanje ovih posebnih uzansi hteli.

3

Ove posebne uzanse važe za sve knjige koje su namenjene tržištu i koje su predmet trgovine između učesnika u prometu.

Količinska jedinica u prometu knjiga jeste jedan primerak, odnosno jedan komplet knjiga.

II PROMET KNJIGA

4

Kupoprodaja knjiga na tržištu ostvaruje se u sledećim oblicima: na veliko i na malo.

Kupoprodajom knjiga na veliko smatra se svaki posao u vezi sa prometom knjiga zaključen između izdavača i trgovinske organizacije udruženog rada, odnosno između izdavača sa drugim izdavačem.

Kupoprodajom knjiga na malo smatra se svaki posao u vezi sa prometom knjiga zaključen između izdavača ili trgovinske organizacije udruženog rada i krajnjeg kupca.

5

Kupoprodaja knjiga na veliko može biti zaključena na jedan od sledećih načina: na čvrst račun; na čvrst račun sa pravom zamene knjiga do određene vrednosti posla; kao komisioni posao.

Ispostavljeni račun, prilikom kupoprodaje knjiga sa pravom zamene knjiga do određene vrednosti posla, mora biti u celini isplaćen u skladu sa propisima.

6

Kupoprodaja knjiga na malo može biti zaključena:

1) sa pravnim licima, u skladu sa propisima;

2) sa fizičkim licima: za gotov novac (po pretplatnoj i maloprodajnoj ceni) i na otplatu.

7

Kupoprodajom knjiga na čvrst račun smatra se svaka kupoprodaja knjiga bez prava vraćanja koja se isplaćuje u zakonskom roku.

1. Kupoprodaja knjiga na čvrst račun sa pravom zamene knjiga do određene vrednosti posla

8

Pravo zamene dela isporučenih knjiga ugovara se u određenoj vrednosti ili u broju knjiga određenog naslova.

Pod pravom iz stava 1 ove uzanse podrazumeva se preuzimanje drugih knjiga u istoj vrednosti.

Ugovoreno pravo zamene knjiga ne odlaže isplatu ispostavljenog računa koji se mora izmiriti u zakonskom roku.

2. Komisioni poslovi

9

Knjige date u komisionu prodaju svojina su izdavača – komitenta.

Komisiona prodaja ugovara se na određeno ili neodređeno vreme sa obaveznim utvrđivanjem roka obračuna i plaćanja prodatih količina. Taj rok ne može biti kraći od 30 dana.

Izdavač ima pravo da povuče neprodate količine knjiga samo ako je istekao otkazni rok, ili ranije uz saglasnost komisionara.

Može se ugovoriti pravo vraćanja samo potpuno neoštećenih primeraka knjiga.

3. Kupoprodaja knjiga na malo

10

Izdavač može pojedina izdanja knjiga prodavati trgovinskoj organizaciji udruženog rada i krajnjem kupcu i u pretplati (pre izlaska iz štampe), određujući pretplatnu cenu.

Pretplata se može obaviti najranije na 13 meseci pre dana izlaska knjige iz štampe i mora prestati na 15 dana pre dana izlaska knjige iz štampe.

11

Izdavač i trgovinska organizacija udruženog rada prodaju knjige krajnjem kupcu za gotov novac po jedinstvenim maloprodajnim (kataloškim) cenama bez popusta, osim u slučajevima koji su predviđeni ovim posebnim uzansama.

12

Izdavač i trgovinska organizacija udruženog rada prodaju knjige krajnjem kupcu na otplatu samo po jedinstvenim maloprodajnim (kataloškim) cenama.

Kupcu knjiga na otplatu zaračunavaju se kamate na vrednost kupljenih knjiga. Kamatna stopa mora da odgovara stopi koja se primenjuje na potrošačke kredite koje banka odobrava izdavaču.

4. Utvrđivanje i promena cena

13

Maloprodajna cena svake knjige jedinstvena je i nju određuje i menja izdavač na način i po postupku koji su utvrđeni propisima.

Maloprodajna cena knjige može biti odštampana na svakom primerku knjige, a obavezno mora biti naznačena u katalogu i u svakom izdavačevom sredstvu informisanja, kao i u svakom računu (fakturi).

Maloprodajna cena knjige sadrži i troškove prometa koji se priznaju trgovinskoj organizaciji udruženog rada.

Maloprodajna cena knjige obavezno se objavljuje i ako je izdavač izdanje rasprodao u pretplati.

14

Maloprodajnu cenu knjige u stranoj valuti određuje izdavač, po pravilu, prema zvaničnom prodajnom deviznom kursu u trenutku izlaska knjige iz štampe.

15

Ako izdavač, u skladu sa važećim propisima, povećava maloprodajnu cenu knjige u toku njene prodaje, dužan je da o tome izvesti druge izdavače i trgovinske organizacije udruženog rada kojima je tu knjigu prodavao prethodnih 12 meseci. Kupci mogu, uz prethodno obaveštenje izdavaču, vratiti zalihe neoštećenih knjiga zatečenih u trenutku povećanja maloprodajne cene, ako su ih kupili kod izdavača odnosnih naslova.

Ako je prihvatila povećanje cena, trgovinska organizacija udruženog rada dužna je knjigu prodavati po većoj ceni, bez obaveze da razliku naknadi izdavaču.

16

Ako izdavač snižava maloprodajnu cenu knjige u toku njene prodaje, dužan je da o tome obavesti druge izdavače i trgovinske organizacije udruženog rada kojima je tu knjigu prodavao prethodnih šest meseci.

Trgovinska organizacija udruženog rada će u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja dostaviti izdavaču komisijski zapisnik o količini knjiga za koje je snižena maloprodajna cena.

Izdavač je dužan da trgovinskoj organizaciji udruženog rada naknadi razliku između ranije cene i snižene cene za neprodate primerke, a trgovinska organizacija udruženog rada je obavezna da knjigu prodaje po novoj, sniženoj ceni.

17

Ako izdavač nije objavio, ali je primenio novu maloprodajnu cenu, dužan je da naknadi štetu koju je pretrpela trgovinska organizacija udruženog rada.

5. Troškovi prometa i popusti

18

Troškovi prometa su deo maloprodajne cene knjige koji se priznaju trgovinskim organizacijama udruženog rada i klubovima čitalaca kao naknada za pokriće troškova prometa i ne mogu se obračunavati u korist krajnjih kupaca knjige.

Visina troškova prometa obračunava se u procentu od maloprodajne (kataloške) cene i zavisi od tematske oblasti izdanja i veličine prometa (kupovine).

Troškovi prometa se, po pravilu, ugovaraju slobodnom pogodbom.

Maksimalni troškovi prometa koji se mogu ugovoriti sa trgovinskom organizacijom udruženog rada, iznose, i to:

1) za udžbenike, do 25%

2) za naučne i stručne knjige i nastavne priručnike, do 35%

3) za književna dela i ostala izdanja do 40%

4) za sva izdanja u pretplati, od pretplatne cene do 20%

19

Izdavač utvrđuje skalu visine troškova prometa za: generalne porudžbine, vrednost ili količinu pojedine kupovine; visinu prometa u određenom periodu.

20

Klubovi čitalaca (ljubitelja knjige) mogu svojim članovima davati popust prilikom prodaje knjiga najviše do polovine maksimalnog procenta troškova prometa, utvrđenog uzansom 18.

21

Izdavači i trgovinske organizacije udruženog rada mogu davati popust bibliotekama, organizacijama udruženog rada, drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama i organima i organizacijama, kad knjige kupuju za potrebe svojih biblioteka, a najviše do polovine maksimalnog procenta troškova prometa iz uzanse 18.

22

Fizičkim licima, prilikom kupovine knjiga za gotov novac, može se odobravati popust najviše do polovine maksimalnog procenta troškova prometa u vreme:

1) trajanja „Meseca knjige“;

2) održavanja Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu;

3) održavanja drugih sajamskih manifestacija knjiga u zemlji.

Popust iz stava 1 ove uzanse može se odobravati i na prodajnim izložbama koje organizuju zajednice izdavača i knjižara – za vreme i u mestu u kome se te manifestacije održavaju.

6. Reklamacije

23

Pravo na reklamaciju na kvalitet opreme knjiga, količinu knjiga, odnosno na ispostavljeni račun za isporučene knjige traje osam dana od dana prijema knjiga.

Pravo na reklamaciju oštećenih primeraka knjiga za koje je nesumnjivo da su oštećene izašle iz štamaprije, a to se nije moglo otkriti uobičajenim pregledom prilikom prijema, odnosno preuzimanja knjiga, traje osam dana od dana saznanja, a najduže šest meseci od dana prijema knjiga, ako se ne ugovori duži rok.

7. Knjižni noviteti

24

Izdavač je dužan da svaki knjižni novitet distribuira trgovinskim organizacijama udruženog rada po ugovoru ili prethodnoj porudžbini. Da bi se olakšala blagovremena isporuka knjižnih noviteta, izdavač može da odredi dan početka prodaje. Pre tog dana trgovinska organizacija udruženog rada ne sme knjigu prodavati niti izlagati.

25

Izdavač je dužan posebnom ponudom, prospektom ili na drugi način obezbediti informisanje trgovinske organizacije udruženog rada o svakom novom izdanju i omogućiti joj blagovremenu porudžbinu.

8. Rasprodaja knjiga

26

Rasprodajom knjiga smatra se konačna prodaja ostatka tiraža jednog izdanja, koje je objavljeno najmanje jednu godinu ranije. Rasprodaja se vrši po cenama nižim od prvobitno utvrđenih cena. Sniženje cene preko 20% smatra se sniženjem za rasprodaju i tako određena cena više se ne može povećavati.

Ako se pojedina izdanja knjiga nalaze na zalihama kod trgovinske organizacije udruženog rada duže od dve godine, ona može oglasiti rasprodaju tih izdanja bez prethodnog obaveštenja izdavaču.

Oštećene knjige trgovinska organizacija udruženog rada može prodavati po nižim cenama koje sama odredi, bez prethodnog obaveštenja izdavaču.

Rasprodaju objavljuje izdavač.

27

Izdavač je dužan da obavesti trgovinsku organizaciju udruženog rada o rasprodaji na 15 dana pre dana početka prodaje.

Za već postojeće zalihe knjiga u trgovinskoj organizaciji udruženog rada, izdavač je dužan priznati razliku između stare i nove cene za količine knjiga koje je ta organizacija kupila kod izdavača.

9. Otprema knjiga i troškovi otpremanja knjiga

28

Izdavač otprema knjige trgovinskim organizacijama udruženog rada najkraćim i najjeftinijim putem redovne isporuke, franko istovarna stanica ili pošta kupca.

Ako se zahteva posebna isporuka i posebno pakovanje, mogu se trgovinskoj organizaciji udruženog rada i krajnjem kupcu zaračunavati troškovi nastali na osnovu posebnih zahteva.

III ZAVRŠNA ODREDBA

29

Ove posebne uzanse primenjivaće se po isteku 30 dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ“.