Reklamiranje stranih lica u domaćim časopisima i obaveza plaćanja PDV – čl. 12 Zakona o PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon o PDV) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona o PDV, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbom člana 23. stav 1. Zakona o PDV propisano je, da opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 18%.

Prema odredbi člana 23. stav 2. tačka 9) Zakona o PDV, po posebnoj stopi PDV od 8% oporezuje se promet ili uvoz monografskih i serijskih publikacija.

Saglasno odredbi člana 8. stav 2. Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Sl. glasnik RS“, br. 108/2004, 130/2004 – ispr., 140/2004, 65/2005, 63/2007 i 29/2011), serijskim publikacijama, u smislu člana 23. stav 2. tačka 9) Zakona, smatraju se časopisi, bilteni, godišnjaci, zbornici radova i slična građa, koje se objavljuju sukcesivno, u određenim vremenskim intervalima, na štampanom ili elektronskom mediju, sa numeričkim ili hronološkim oznakama čije izdavanje može da traje neograničeno, a koje imaju CIP zapis (Cataloguing In Publication), uključujući međunarodni knjižni broj ISSN (International Standard Serial Number) kao njegov sastavni deo i koji je odštampan na svakom broju publikacije.

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, na promet i uvoz časopisa koji se smatraju serijskim publikacijama i koji imaju CIP zapis (Cataloguing In Publication), uključujući međunarodni knjižni broj ISSN (International Standard Serial Number), kao njegov sastavni deo, PDV se obračunava po posebnoj poreskoj stopi od 8%. Takođe, kada se radi o prometu i uvozu serijskih publikacija stranih izdavača, koje imaju međunarodni knjižni broj ISSN (International Standard Serial Number) kao sastavni deo CIP zapisa, a nemaju odštampan CIP zapis s obzirom da po propisima zemlje izdavača ne postoji obaveza štampanja CIP zapisa na tim publikacijama, PDV se obračunava po posebnoj stopi PDV od 8%. Obračunati PDV plaća se u skladu sa Zakonom o PDV.

Odredbama člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o PDV propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja obveznik ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo, odnosno za promet dobara koja inostrani primalac ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo.

Prema odredbi člana 24. stav 2. Zakona o PDV, poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana primenjuje se i ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa.

Prema odredbi člana 4. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 124/2004, 140/2004, 27/2005, 54/2005, 68/2005, 58/2006, 112/2006, 63/2007, 99/2010, 4/2011, 24/2011 i 79/2011 – dalje: Pravilnik), kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o PDV obveznik može da ostvari ako poseduje izvoznu deklaraciju izdatu u skladu sa carinskim propisima.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom bez podnošenja izvozne deklaracije, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje dokument overen od strane nadležnog carinskog organa na osnovu kojeg se može utvrditi da su dobra poslata u inostranstvo poštom ili brzom poštom (stav 2. istog člana Pravilnika).

Saglasno odredbama člana 4. stav 3. Pravilnika, dokument iz stava 2. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv i adresu, odnosno firmu i sedište, kao i PIB obveznika (izvoznika);

2) uobičajeni trgovački naziv, količinu i vrednost dobara;

3) mesto i datum kada su dobra poslata u inostranstvo;

4) naziv i adresu, odnosno firmu primaoca dobara u inostranstvu;

5) potpis i pečat nadležnog carinskog organa koji je overio dokument.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog slanja dobara u inostranstvo, do dobijanja dokaza iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom (član 4. stav 4. Pravilnika).

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, kada obveznik PDV šalje dobra – časopise kupcima u inostranstvu poštom ili brzom poštom, za taj promet ne obračunava i ne plaća PDV, a ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, ako poseduje izvoznu deklaraciju izdatu u skladu sa carinskim propisima. Ako se predmetna dobra šalju u inostranstvo bez podnošenja izvozne deklaracije, obveznik PDV može da ostvari poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ako poseduje dokument overen od strane nadležnog carinskog organa na osnovu kojeg se može utvrditi da su dobra poslata u inostranstvo poštom ili brzom poštom.

Pored toga, kada obveznik PDV, u vidu pretplate naplati naknadu za budući promet časopisa koje će slati u inostranstvo poštom ili brzom poštom, do dobijanja dokaza iz člana 4. st. 1. ili 2. Pravilnika, poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza može da ostvari ako poseduje račun o avansnom plaćanju izdat u skladu sa Zakonom o PDV.

• Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona o PDV, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Prema odredbi člana 12. st. 1. i 2. Zakona o PDV, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice.

Odredbom člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (4) Zakona o PDV propisano je, da se izuzetno od odredaba člana 12. st. 1. i 2. Zakona o PDV, mestom prometa usluga smatra mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište, ako se radi o uslugama u oblasti ekonomske propagande.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kada obveznik PDV stranom licu, odnosno licu koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište, vrši promet usluga reklamiranja tog lica u svojim časopisima (tzv. prodaja reklamnog prostora), na promet tih usluga ne obračunava se i ne plaća PDV, s obzirom da se u navedenom slučaju radi o uslugama iz oblasti ekonomske propagande, čiji se promet oporezuje prema mestu primaoca usluga, a obveznik PDV – pružalac ovih usluga ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, u skladu sa Zakonom o PDV.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-286/2012-04 od 20.06.2012. godine