Ugovor o zajmu između pravnih lica

Servis računara online zakazivanje

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 557-566 

UGOVOR O ZAJMU

 Zaključen u __dana ___.___.___. godine između:

  1. „__“ D.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __, tek. račun ___ kod __ banke, koje zastupa __ direktor (u daljem tekstu „Zajmodavac“)
  2. „__“ D.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __, tek. račun ___ kod __ banke, koje zastupa __ direktor (u daljem tekstu „Zajmoprimac“)

 

 Član 1.

Zajmodavac daje Zajmoprimcu novčani zajam u iznosu od ___ dinara koji će Zajmoprimac koristiti za______.

Zajmodavac će sredstva zajma uplatiti na račun Zajmoprimca odmah po potpisivanju ovog Ugovora (alternativa : suksecivno prema njegovim potrebama).

Član 2.

Rok vraćanja iznosa zajma iz člana 1. ovog Ugovora je ___________ meseci počev od zaključivanja ovog Ugovora.

Rok iz stava 1. ovog člana se može produžiti anex-om ovog Ugovora.

Član 3.

Ovaj Ugovor je zaključen na osnovu člana 557. Zakona o obligacionim odnosima.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primeniće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima o zajmu.

Član 4.

U slučaju spora isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Član 5.

Ugovor je zaključen u ___ (___) istovetna primerka, po __ za svaku ugovornu stranu.

                                Zajmoprimac                                                                    Zajmodavac

                    _______________________                                            _______________________

 

Servis računara online zakazivanje