Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga po osnovu određenih izvornih javnih prihoda grada Beograda

Servis računara online zakazivanje

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga po osnovu određenih izvornih javnih prihoda grada Beograda

Sl.list Beograda br. 70/2012, 8/2013

Član 1

Ovom odlukom uređuju se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih lokalnih javnih prihoda dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, uslovi i obim otpisa obračunate, a neplaćene kamate na obaveze dospele za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda, kao i otpis kamate u drugim slučajevima propisanim ovom odlukom za obaveze dospele za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine.

Član 2

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci imaju sledeće značenje:

1) Poreski obveznik je fizičko lice, preduzetnik, odnosno pravno lice, koje na dan 31. oktobra 2012. godine ima dospele, a neplaćene obaveze po osnovu lokalnih poreza;

2) Lokalni porezi su javni prihodi koje utvrđuje, naplaćuje i kontroliše Uprava javnih prihoda grada Beograda na osnovu zakona, odnosno odluka Skupštine grada Beograda, i to:

– porez na imovinu,

– lokalne komunalne takse,

– naknada za korišćenje građevinskog zemljišta.

3) Glavni poreski dug je dug po osnovu obaveza dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, a koji je evidentiran u poreskom računovodstvu nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda grada Beograda na dan 31. oktobra 2012. godine;

4) Kamata je iznos obračunate kamate na glavni poreski dug;

5) Tekuće obaveze su obaveze po osnovu svih lokalnih poreza koje periodično dospevaju za plaćanje u smislu poreskih propisa i gradskih odluka počev od 1. januara 2013. godine;

6) Veliki poreski obveznik je pravno lice koje je, prema propisima koji, uređuju računovodstvo i reviziju, razvrstano kao veliko pravno lice;

7) Mali poreski obveznik je fizičko lice, preduzetnik, odnosno pravno lice koje nije veliki poreski obveznik u skladu sa tačkom 6) ovog člana;

8) Nadležni organ je nadležno odeljenje Uprave javnih prihoda za područje gradske opštine, kod koje se poreski obveznik zadužuje obavezama po osnovu lokalnih poreza.

Član 3

Glavni poreski dug koji nije izmiren do dana stupanja na snagu ove odluke, miruje od 1. januara 2013. godine, na način i po postupku propisanim ovom odlukom.

Malom poreskom obvezniku glavni poreski dug miruje do 31. decembra 2014. godine.

Velikom poreskom obvezniku glavni poreski dug miruje do 31. decembra 2013. godine.

Poreski obveznik kome je odloženo plaćanje poreskog duga, odnosno za čiju naplatu je pokrenut postupak prinudne naplate, ostvaruje pravo na mirovanje glavnog poreskog duga u smislu stava 1. do 3. ovog člana.

Nadležni organ, po službenoj dužnosti, utvrđuje mirovanje glavnog poreskog duga u slučaju iz stava 1. do 3. ovog člana, kao i u slučaju kada je, radi prinudne naplate poreskog duga, ustanovljena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima na tekućem računu.

Izuzetno, pravo na mirovanje glavnog poreskog duga za čiju naplatu je pokrenut postupak prinudne naplate, osim u slučaju kada je radi prinudne naplate poreskog duga ustanovljena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima na tekućem računu, odnosno za koji je odobreno odlaganje plaćanja duga, ostvaruje se na osnovu zahteva koji poreski obveznik, u pisanoj formi, podnosi nadležnom organu.

Član 4

Za vreme mirovanja glavnog poreskog duga do njegove otplate u celosti, ne teče kamata.

Za vreme mirovanja, glavni poreski dug se valorizuje indeksom potrošačkih cena, počev od 1. novembra 2012. godine do otplate duga u celosti.

Član 5

Poreski obveznik stiče pravo na mirovanje glavnog poreskog duga ako obaveze dospele za plaćanje, počev od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine, kao i tekuće obaveze dospele za plaćanje počev od 1. januara 2013. godine, plati najkasnije do 31. marta 2013. godine.

Poreski obveznik kojem je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga, dužan je da od 1. aprila 2013. godine redovno plaća tekuće obaveze.

Član 6

Poreskom obvezniku koji izvrši uplatu glavnog poreskog duga u celosti, izvršiće se otpis kamate.

Malom poreskom obvezniku koji redovno plaća tekuće obaveze, otpisaće se 50% kamate po isteku 2013. godine, a preostala kamata po isteku 2014. godine.

Velikom poreskom obvezniku koji redovno plaća tekuće obaveze otpisaće se 50% kamate po isteku prvog polugodišta 2013. godine, a preostala kamata po isteku drugog polugodišta 2013. godine.

Otpis kamate, kao i obaveze iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, vrši nadležni organ po službenoj dužnosti.

Poreskom obvezniku koji je na dan 31. oktobra 2012. godine kao neizmirenu obavezu imao samo kamatu, a koji do 31. marta 2013. godine izmiri poreske obaveze za novembar i decembar 2012. godine, kao i tekuće obaveze dospele za plaćanje počev od 1. januara 2013. godine, nadležni organ po službenoj dužnosti otpisuje kamatu.

Član 7

Poreskom obvezniku koji, u periodu mirovanja glavnog poreskog duga, prestane da redovno izmiruje tekuće obaveze, glavni poreski dug uvećava se za pripadajuću kamatu obračunatu u skladu sa propisom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, na prvi dan meseca koji sledi mesecu u kojem nije izmirio svoju tekuću obavezu.

Nad poreskim obveznikom koji, u periodu plaćanja glavnog poreskog duga na rate, ne izmiri tekuću obavezu ili ratu, nadležni organ odmah sprovodi postupak prinudne naplate shodno propisu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Član 8

Poreski obveznici iz člana 6. st. 2. i 3. ove odluke stiču pravo na plaćanje glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate, bez sredstava obezbeđenja, i to:

– mali poreski obveznik, počev od 1. januara 2015. godine;

– veliki poreski obveznik, počev od 1. januara 2014. godine. Za vreme plaćanja glavnog poreskog duga na rate poreski obveznik je dužan da redovno plaća tekuće obaveze.

Član 9

Ako se glavni poreski dug izmiri do 31. decembra 2014. godine, nadležni organ otpisaće kamatu i:

– poreskom obvezniku koji nema tekuće obaveze;

– poreskom obvezniku čiji je glavni poreski dug nastao po osnovu jednokratne poreske obaveze;

– preduzetniku koji je brisan iz propisanog registra koji se vodi kod nadležnog organa.

Poreskom obvezniku koji je na dan 31. oktobra 2012. godine kao neizmirenu obavezu imao samo kamatu, a koji nema tekuće obaveze, nadležni organ po službenoj dužnosti otpisuje kamatu.

Član 10

U periodu od 1. novembra 2012. godine do kraja perioda mirovanja glavnog poreskog duga, prekida se zastarelost prava na naplatu poreskog duga, a period za koji je utvrđeno mirovanje poreskog duga ne uračunava se u rok zastarelosti.

Za period mirovanja glavnog poreskog duga produžava se rok apsolutne zastarelosti tog duga.

Član 11

Na dan stupanja na snagu ove odluke, nadležni organ prekida postupke prinudne naplate.

Član 12

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

 

Servis računara online zakazivanje