Sporazum o raskidu ugovora u privredi

Servis računara online zakazivanje

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 121-142

SPORAZUM O RASKIDU UGOVORA U PRIVREDI

Zaključen __ godine u __ između:

 1. „__“ d.o.o. iz _______, mat.br.__, PIB __, tekući račun__ koje zastupa ____ , direktor (u daljem tekstu „___“)
 2. „__“ d.o.o. iz _______, mat.br.__, PIB __, tekući račun__ koje zastupa ____ , direktor (u daljem tekstu „___“) 

 

Član 1

Ugovarne strane saglasno konstatuju da su dana ___ godine zaključili ugovor koji je kod „__“ zaveden pod brojem __ od __ godine, a kod „___“ pod brojem __ od __ .

Član 2

Ugovarne strane su saglasni da Ugovor naveden u članu 1. raskinu, te ovim Sporazumom ugovaraju njegov raskid koji stupa na snagu na dan zaključenja ovog Sporazuma.

Raskidom Ugovora prestaju sva prava i obaveze koje su bile njime utvrđene.

Član 3

Ugovarne strane nisu otpočeli sa realizacijom Ugovora ispunjenjem obaveza koje su njime predviđene, tako da od dana njegovog raskida prestaju sva prava i obaveze ugovarača bez obaveze restitucije (povraćaja).

Ugovarne strane saglasno izjavljuju da nijedan od njih nije pretrpeo štetu zbog toga što nije započeto ispunjenje obaveza iz Ugovora, i da stoga jedan od drugog ne potražuju naknadu štete.

(Alternativa za član 3: Ugovarači su pre raskida Ugovora otpočeli sa ispunjenjem ugovorenih obaveza, i to :

 • „___“ je ispunio prema „___“ sledeće obaveze:
  1. ____________________
  2. ____________________
 • „___“ je ispunio prema „___“ sledeće obaveze:
  1. ____________________
  2. ____________________

Ugovorne strane su saglasne da se zbog raskida Ugovora izvrši povraćaj primljenog, odnosno naknada štete, i to na sledeći način:

 • „___“ će izvršiti povraćaj primljenih dobara, i to: __, kao i isplatiti iznos od ukupno _____ dinara na ime naknade štete (koja obuhvata i izmaklu dobit) koju trpi „___“,
 • „___“ će izvršiti povraćaj primljenih dobara, i to: __, kao i isplatiti iznos od ukupno _____ dinara na ime naknade štete (koja obuhvata i izmaklu dobit) koju trpi „___“.

Za novac u iznosu od ___ dinara koji je na ime ispunjenja obaveze „___“ primio od „___“, obavezuje se da plati zakonsku zateznu kamatu na ovaj iznos, počev od dana prijema uplate do dana povraćanja primljenog iznosa.

Ugovorne strane su saglasne da po osnovu raskida Ugovora nemaju drugih potraživanja jedan prema drugom, osim potraživanja navedenih u stavu 2. ovog člana.

Ugovorne strane su saglasni da će izvršiti međusobno povraćaj primljenih dobara odnosno isplatu na ime naknade štete i kamate u roku od _____ dana od dana zaključenja ovog Sporazuma.

Član 4

Ovaj Sporazum je sačinjen u ___ istovetna primerka, po __ za svaku ugovornu stranu.

„___“  „___“

__________________ __________________

 

Servis računara online zakazivanje