Pravo na skraćeno radno vreme radi nege i staranja o oboleloj osobi

Servis računara online zakazivanje

Pravo na skraćeno radno vreme radi nege i staranja o oboleloj osobi

 

 „U članu 98. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da roditelj ili staratelj, odnosno lice koje se stara o osobi oštećenoj cerebralnom paralizom, dečjom paralizom, nekom vrstom plegije ili oboleloj od mišićne distrofije i ostalih teških oboljenja, na osnovu mišljenja nadležnog zdravstvenog organa, može na svoj zahtev da radi sa skraćenim radnim vremenom, ali ne kraćim od polovine punog radnog vremena. Zaposleni koji radi sa skraćenim radnim vremenom po ovom osnovu ima pravo na odgovarajuću zaradu, srazmerno vremenu provedenom na radu, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Prema tome, zaposleni ima pravo da na njegov zahtev radi sa skraćenim (nepunim) radnim vremenom, ali ne kraćim od polovine punog radnog vremena, radi staranja o osobi oboleloj od nekog od oboljenja navedenog u članu 98. Zakona ili drugog teškog oboljenja, a na osnovu mišljenja, odnosno potvrde nadležnog zdravstvenog organa.

Zakonom nije propisano koji zdravstveni organ je nadležan za davanje mišljenja o postojanju oboljenja navedenog u članu 98. Zakona, odnosno drugog teškog oboljenja. S tim u vezi, pod nadležnim zdravstvenim organom smatra se izabrani lekar doma zdravlja u kojem lice (pacijent) ostvaruje prava na zdravstvenu zaštitu propisanu zakonom, a imajući posebno u vidu odredbe člana 151. stav 1. tač. 9) i 10) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 109/2005 – ispr. i 57/2011).

Naime, imajući u vidu da je u članu 151. stav 1. tačka 9) propisano da izabrani lekar vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o lečenju i zdravstvenom stanju osiguranog lica, u skladu sa zakonom, a u tački 10) navedenog člana propisano da izabrani lekar daje ocenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje osigurano lice na ocenu radne sposobnosti, to, na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju izabrani lekar izdaje mišljenje o postojanju oboljenja iz člana 98. Zakona, odnosno drugog teškog oboljenja lica o kome se stara zaposleni a u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenog na rad sa skraćenim (nepunim) radnim vremenom.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 130-00-8/2011-02 od 19.05.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje