Sporazum naslednika o deobi nasledstva-primer 2

Servis računara online zakazivanje

SPORAZUM O DEOBI NASLEDSTVA

 

Koji u __ dana ___.___. ___. godine zaključuju :

 1. ___ iz __, ul. __ br. __, JMBG __,
 2. ___ iz __, ul. __ br. __, JMBG __,
 3. ___ iz __, ul. __ br. __, JMBG __.

 

Član 1.

Potpisnici ovog Sporazuma konstatuju da je ___ iz __, ulica __ br. __ preminuo/la u __ dana __ godine.

Potpisnici saglasno konstatuju da su nakon smrti pokojnog/e ___ njegovi/njeni jedini zakonski naslednici:

 1. Rođeni brat ____ iz __, ul. __ br. __ JMBG __,
 2. Rođena sestra ____ iz __, ul. __ br. __ JMBG __,
 3. Bračni drug ___ iz __, ul. __ br. __.

Potpisnici ovog Sporazuma saglasno konstatuju da je pokojni/a __ nije sačinio/la pismeno zaveštanje.

Alternativa : Potpisnici ovog Sporazuma saglasno konstatuju da je pokojni/a __ sačinio/la pismeno zaveštanje (testament) koje su potpisali svedoci __ iz __ i __ iz __ i kojim zaveštanjem je za naslednika celokupne imovine koja joj je pripadala u slučaju smrti imenovao/la __ iz __ ul. __ br. __.

___ i __ kao zakonski naslednici bezuslovno i neopozivo izjavljuju da sačinjeno pismeno zaveštanje pokojnog/e __ priznaju u potpunosti kao važeće tj. priznaju njegovu zakonsku, formalnu i suštinsku ispravnost i izjavljuju da ovo zaveštanje neće ni u kom slučaju osporavati niti pobijati.

Član 2.

Svi potpisnici ovog Sporazuma saglasno konstatuju da je pokojni/a ___ posle svoje smrti ostavio/la imovinu i to :

Nepokretnosti :

 1. ½ idealnog vlasništva kuće u __, ul. __ br. __, površine __ m2, kat. parcela __ KO __ a koja nepokretnost je upisana u katastru nepokretnosti list nepokretnosti br. __,
 2.  ½ idealnog vlasništva stana u __, ul. __ br. __, stan br. __, na __ spratu po strukturi __ površine __ m2, kat. parcela __ KO __ a koja nepokretnost je upisana u listu nepokretnosti br. __,
 3. vlasništvo zemljišta koje se nalazi u __, opština __ i to :
  • njiva u selu __ opština __ površine __ m2  na kat. parceli __ KO __ upisana u listu nepokretnosti br. __,
  • njiva u selu __ opština __ površine __ m2  na kat. parceli __ KO __ upisana u listu nepokretnosti br.__ ,
  • njiva u selu __ opština __ površine __ m2  na kat. parceli __ KO __ upisana u listu nepokretnosti br. __.

Pokretnosti :

  • putnički automobil marke “__” reg. br. BG __-__,
  • nameštaj u kući u __, ul. __ br. __,
  • nameštaj u stanu u __, ul. __ br. __.

Član 3.

Zakonski naslednici i testamentalni naslednik žele zaključivanjem ovog Sporazuma da regulišu svoje odnose koji proizilaze iz njihovog naslednog prava i svojevoljno, bez ikakve prisile ili prinude izjavljuju da su saglasni da se imovina pokojnog/e __ raspodeli na sledeći način :

 1. Naslednik ___  sestra pokojnog/e se odriče svog zakonskog prava na imovinu u korist sina/kćerke __ iz __ ul. __ br. __ JMBG __;
 2. Nasledniku __ bračnom drugu pokojnog/e pripada stan br. __ na __ spratu po strukturi __ površine __ m2, a koja nepokretnost je upisana u katastru nepokretnosti KO __ kat. parcela __ list nepokretnosti br. __ sa nameštajem koji se nalazi u stanu,
 3.  Nasledniku __ bratu pokojnog/e ___ pripada :

Nepokretnosti :

  •  ½ idealnog vlasništva kuće u __, ul. __ br. __, površine __ m2, kat. parcela __ KO __ a koja nepokretnost je upisana u katastru nepokretnosti list nepokretnosti br. _ sa nameštajem koji se nalazi u kući,
  •  njiva u selu __ opština __ površine __ m2  na kat. parceli __ KO __ upisana u listu nepokretnosti br. __,
  • njiva u selu __ opština __ površine __ m2  na kat. parceli __ KO __ upisana u listu nepokretnosti br. __,
  •  njiva u selu __ opština __ površine __ m2  na kat. parceli __ KO __ upisana u listu nepokretnosti br. __.

Pokretnosti :

  • putnički automobil marke “__” reg. br. BG __-__.

Potpisnici ovog Sporazuma neopozivo izjavljuju da na celokupnoj imovini koja je napred opisana svojim zaduživanjem ili bilo kakvim drugim radnjama nisu dali trećem licu nikakvo imovinsko ili drugo pravo.

Član 4.

Naslednici ___ i __ koji nasleđuju imovinu pokojnog/e __ neopozivo i saglasno izjavljuju da je imovina koju je jedan od naslednika dobio podelom na način utvrđen u članu 3. ovog Sporazuma, vrednosno kao i na drugi način, u potpunosti jednaka sa imovinom koju je dobio drugi naslednik.

Član 5.

Naslednici __ i __ na raspodeljenim nepokretnostima opisanim u članu 3. ovog Sporazuma stiču puno pravo vlasništva i stupaju u sva prava i obaveze nespornog vlasnika.

Ukoliko se nakon zaključivanja ovog Sporazuma na imovini koju je jedan od naslednika dobio na osnovu podele izvršene članom
5. ovog Sporazuma, pojave prava trećih lica, taj naslednik se obavezuje da o svom trošku ova prava otkloni i da izmiri sva prava trećih lica te da obezbedi da se pravo vlasnišva drugog naslednika na imovini koja mu je pripala ne ugrožava ni na koji način.

Član 6.

Naslednici __ i __ potpisom ovog Sporazuma neopozivo izjavljuju da su podelom izvršenom na osnovu ovog Sporazuma u potpunosti izmireni i da nemaju više nikakvih međusobnih finansijskih niti drugih prava i obaveza.

Naslednici __ i __ su neopozivo saglasni da svako od njih, na nepokretnostima koje su dobili podelom izvršenom na osnovu člana 3. ovog Sporazuma bez ikakve dalje saglasnosti može u zemljišnim knjigama upisati svoje pravo vlasništva tj. daju uzajamno međusobno neopozivu i besteretnu “clausulu intabulandi”.

Član 7.

Ovaj Sporazum je zaključen u skladu sa odredbama Zakona o nasleđivanju Republike Srbije i podneće se nadležnom sudu prilikom rasprave zaostavštine pokojnog/e __.

Ovaj Sporazum je potpisan u 8 (osam) istovetnih primeraka od kojih svaki potpisnik zadržava po 2 (dva) a ostali se koriste za službene potrebe.

            ______________________                             ______________________                          ______________________

                                    __                                                                                    __                                                                 __

 

Da je na dan ___.___ juna  20__. godine ovaj Sporazum pročitan i slobodno i bez ikakve prisile u našem prisustvu potpisan od strane gorenavedenih lica tvrde i garantuju svojim potpisima :

 

SVEDOCI:

1. _______________________                                                 2. ______________________

__                                                                                                             __

                 ____, ul. __ br. __                                                                                ____, ul. __ br. __

                                                                     lk.br. __ MUP __                                                                                lk.br. __ MUP __

 

Servis računara online zakazivanje