Tužba za izdržavanje maloletnog deteta

Servis računara online zakazivanje

OSNOVNI SUD __

________________

ul. __ br. __

 

TUŽILAC : Maloletni __ iz __, ul. __ br. __ zastupan po svm zakonskom zastupniku, majci __ iz __ ul. __ br. __

TUŽENI:    __ iz __, ul. __ br. __, zaposlen u __, __, ul. __ br. __

 

TUŽBA

Osnov spora : izdržavanje

u 3 primeraka, sa više priloga

 

Tuženi __ je otac maloletnog tužioca/tužilje __ rođenog/e u __ dana __ godine iz bračne veze tuženog i zakonskog zastupnika maloletnog tužioca/tužilje majke __.

Maoletni tužilac/tužilja je pravosnažnom presudom __ suda u __ br. __ dodeljen na čuvanje i vaspitanje majci kao  njegovom/njenom zakonskom zastupniku.

Dokaz: presuda __ suda u __ br.__ doneta __ godine koja je postala pravosnažna __ godine- fotokopija u prilogu.

Maloletni tužilac/tužilja je napunio/la __ godina i redovan je učenik __ razreda osnovne škole. Zakonski zastupnik tužioca radi u “__” u __, ul.__ br. __. Zakonski zastupnik tužioca ostvario je za period __. godine ukupnu zaradu u neto iznosu od __ dinara odnosno prosečnu mesečnu neto zaradu u iznosu od __ dinara. U prilogu se dostavlja dokaz o visini zarade poslodavca gde je zakonski zastupnik zaposlena.

Dokaz: izveštaj o visini zarade zakonskog zastupnika maloletnog tužioca br. __ od __ godine – original u prilogu.

Tuženi radi u privrednom društvu /kod preduzetnika „___“ sa sedištem u __, __, ul.__ br. __. Zakonski zastupnik maloletnog tužioca nema tačnu informaciju koliko tuženi ima zaradu ali pretpostavlja da ona iznosi prosečno mesečno neto iznos od __ dinara. Zakonski zastupnik predlaže da sud pribavi tačan izveštaj od poslodavca tuženog.

Koliko je poznato zakonskom zastupniku maloletnog tužioca, tuženi ima obavezu izdržavanja samo prema jednom detetu, tužiocu.

Dokaz: izveštaj o visini ličnog dohotka tuženog koji će sud pribaviti po službenoj dužnosti.

Počev od razvoda tj. od __ godine tuženi ne izvršava svoju zakonsku obavezu izdržavanja pa je zakonski zastupnik više puta pokušavao da se sa tuženim dogovori oko njegove obaveze izdržavanja ali je to tuženi uvek odbijao.

Dokaz: saslušanje stranaka – nesporno.

Zbog toga što tuženi nije izvršavao svoju zakonsku obavezu a i ne namerava ni dalje da je izvršava, radi obezbeđenja daljeg normalnog života i razvoja tužioca tužilac predlaže da sud presudom obaveže tuženog da počev od dana podnošenja ove tužbe pa za ubuduće dok za to postoje uslovi, redovno mesečno daje za izdržavanje tužioca iznos od __% od svoje zaradekao i svih drugih ličnih primanja.

 Takođe zakonski zastupnik maloletnog tužioca predlaže da sud presudom obaveže tuženog da maloletnom tužiocu preko zakonskog zastupnika isplati iznos od __ dinara naime neisplaćenog doprinosa za izdržavanje za period __ godine do __ godine sa zakonskom kamatom na iznos od ___ dinara počev od __  godine do dana isplate.

Isplatu napred navedenih iznosa treba utvrditi presudom suda tako što će se staviti administrativna zabrana na zaradu tuženog radi isplate tužbenog zahteva i dostavljanjem obustavljenih iznosa na adresu maloletnog tužioca odnosno njegovog zakonskog zastupnika u svemu prema ovoj tužbi.

Zakonski zastupnik predlaže da sud nakon saslušanja stranaka i izvođenja dokaza po završenoj glavnoj raspravi donese sledeću

P R E S U D U

Usvaja se tužbeni zahtev tužica pa se :

  1. Obavezuje se tuženi __ iz __ JMBG __ da počev od __ godine redovno pa za ubuduće dok za to postoje zakonski uslovi, do 10-og u mesecu za tekući mesec, isplaćuje tužiocu preko njegovog zakonskog zastupnika iznos od __% (i slovima __ %) od njegove ukupne mesečne zarade kao i svih drugih njegovih ličnih primanja naime njegovog mesečnog doprinosa za izdržavanje tužioca.
  2. Stavlja se administrativna zabrana na zaradu tužioca __ koji ostvaruje kod __ te se obavezuje privredno društvo/preduzetnik „__“  iz __, ul. __ br. __ da počev od meseca __ godine prilikom svake isplate zarade svog radnika, tuženog __ obustavlja iznos od __% (i slovima __%) od njegove ukupne mesečne zarade kao i svih drugih njegovih ličnih primanja naime njegovog mesečnog doprinosa za izdržavanje maloletnog tužioca i da ovaj iznos redovno, nakon svake obustave, doznačuje na adresu tužioca preko njegovog zakonskog zastupnika majke __ na njen tekući račun kod __ banke br. ___.
  3. Obavezuje se tuženi da tužiocu isplati iznos od __ dinara naime neisplaćenih iznosa mesečnog doprinosa za izdržavanje za period od __ do __ godine a u roku od 15 dana pod pretnjom prinudnog izvršenja.
  4. Obavezuje se tuženi da tužiocu naknadi sve troškove spora u roku od 15 dana pod pretnjom prinudnog izvršenja.

U __, __ godine.

Zakonski zastupnik mal. tužioca

_______________________

 

Servis računara online zakazivanje