Tužba za razvod braka

Servis računara online zakazivanje

OSNOVNI SUD U _______________

Tužilac : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____

Tuženi/a : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____

Radi: razvoda braka

Vrednost spora: ___ dinara

TUŽBA ZA RAZVOD BRAKA

Tužilac i tužena/i su zaključili brak dana _________ godine u ___________ pred matičarem opštine __.

Dokaz : Izvod iz matične knjige venčanih SO ___ br. ___ za ____ godinu.

Posle zaključenja braka i vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti potpunorazličiti, da se u mišljenjima i stavovima razlikuju po svim pitanjima bračnog života a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote. Bračni drugovi su imali svakodnevne razmirice i nesporazume koji su prerasli povremeno u teške sukobe i postali trajni te je zajednički život postao nemoguć i nepodnošljiv i pored pokušaja supružnika da usklade svoje odnose.

Zajednički život bračnih drugova je prestao dana ____________ godine kada je bračni drug ___ napustio stan u kome su do tada zajedno živeli .

Dokaz: Saslušanje stranaka.

Tužilac i tužena u braku imaju __ zajedničke dece i to sina __ rođenog i kćerku __ rođenu __ godine.

U toku trajanja bračne zajednice supružnicu su stekli zajedničku imovinu i to :

  1. stan/kuću u __ u ul. __ br. __ površine __ strukture __ upisan/a u katastru nepokretnosti opštine __ list nepokretnosti __,
  2. parcelu u __ u ul. __ br. __ površine __ upisana u katastru nepokretnosti opštine __ list nepokretnosti __,
  3. _____________________
  4. _____________________

Alternativa : Tužilac i tužena u braku nisu imali zajedničke dece niti su stekli ikakvu zajedničku imovinu.

Dokaz: saslušanje stranaka,

    – list nepokretnosti br. __ – u fotokopiji

   – __ (drugi dokazi) – u fotokopiji

 Obzirom da nisu uspeli da usklade svoje odnose bračni drugovi  definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu te tužilac predlaže da sud nakon sprovedenog postupka donese sledeću:

P R E S U D U

1. Razvodi se brak tužilje/tuženog______ iz ______ i tuženog/tužene________ iz _______, zaključen dana ____ godine upisan u matičnu knjigu venčanih opštine ___ pod brojem ___ /20__, ,

2. Na osnovu člana 41. Porodičnog zakona a zajedničko maloletno dete stranaka _________________ rođen(a) ____________ godine poverava se tužilji kao majci na samostalno vršenje roditeljskog prava uz obavezu tuženog/tužene da na ime svog doprinosa za izdržavanje mal. deteta plaća mesečno ________% svojih redovnih mesečnih novčanih primanja i to počev od podnošenja tužbe pa ubuduće sve dok ta obaveza bude trajala.

3. Dospele iznose naime izdržavanja tuženi/tužena je dužan/dužna da plati odjednom u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude, a naredne obaveze za svaki mesec unapred do petog u mesecu, pod pretnjom izvršenja.

4. Obavezuje se tuženi/tužena da tužiocu/tužilji plati troškove parničnog postupka prema odluci suda pod pretnjom prinudnog izvršenja.

 

U ____ dana ____ godine

Tužilac

______________________

 

Servis računara online zakazivanje