Tužba za vršenje roditeljskog prava

Servis računara online zakazivanje

OSNOVNI SUD U __

 

TUŽILJA:     1. __ iz __, ul. __ br. __, JMBG ___

2. Maloletni/a __ iz __, ul. __ br. __, JMBG __, koju zastupa njen zakonski zastupnik, majka __ iz __, ul. __ br. __

TUŽENI:          __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __

 

TUŽBA ZA VRŠENJE RODITELjSKOG PRAVA

 

  1. Radi poveravanja maloletnog/e  __ na čuvanje i vaspitanje
  2. Radi ostvarivanja prava maloletnog/e __
  3. Radi utvrđivanja načina vršenja roditeljskog prava oca __
  4. Radi izdržavanja maloletnog/e __

 

Vrednost spora: 20.000 dinara

Majka maloletnog tužioca/tužilje i tuženi – otac maloletnog tužioca/tužilje su dana __ godine postali roditelji tužioca/tužilje __.

Dokaz: Izvod iz matične knjige rođenih – dostaviće se naknadno

Maloletni tužioc/tužilja, __  je u dobu kada je neophodno da za njegove/njene potrebe u ishrani, odevanju, zdravstvenoj zaštiti a u cilju obezbeđivanja pravilnog fizičkog i mentalnog zdravlja, obezbede i materijalni uslovi pa je neophodno i obavezno da i tuženi doprinosi izdržavanju maloletnog deteta.

Majka tužioca smatra da je najcelishodnije da se njihovo dete poveri njoj na čuvanje i vaspitanje a da će svoje roditeljsko pravo otac __ vršiti prema odluci suda.

Dokaz: Saslušanje stranaka

Tužilja __ predlaže sudu da zakaže ročište za glavnu raspravu i donese

 

P R E S U D U

Maloletni/a __ rođen/a  dana __ godine iz __, ul. __ br. __ JMBG __ poverava se na čuvanje i vaspitanje majci __ iz __.

Način održavanja ličnih odnosa oca __ sa maloletnim tužiocem/tužiljom __ utvrđuje se tako da isti ima pravo da:

  • odvodi dete sa sobom dva puta nedeljno u trajanju od 4-5 časova i vraća istog dana do stana majke maloletnog tužioca/tužilje,
  • počev od njegove/njene 2-ge godine života boravi kod oca svake druge nedelje od petka u 17 časova do nedelje u 20 časova,
  • dete boravi kod oca polovinu svakog letnjeg i zimskog školskog raspusta.

USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca/tužilje, čiji je zakonski zastupnik majka __ iz __, pa se OBAVEZUJE tuženi – otac maloletnog tužioca/tužilje da na ime izdržavanja plaća mesečno iznos od __ EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja računajući od dana podnošenja tužbe, i to doznakom na tekući račun zakonskog zastupnika tužioca/tužilje __ svakog meseca, pod pretnjom izvršenja.

Troškove spora snosi tuženi.

 

U __, __. godine

 

Tužilja

_________________________


 

Servis računara online zakazivanje