Poreski tretman prihoda po osnovu kapitalnog dobitka-sticanje prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o deobi i ugovora o doživotnom izdržavanju

Servis računara online zakazivanje

Poreski tretman prihoda po osnovu kapitalnog dobitka-sticanje prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o deobi i ugovora o doživotnom izdržavanju

 

„Fizičko lice kao vlasnik nepokretnosti, koje je na 1/2 idealnog dela steklo po osnovu ugovora o deobi zaključenim sa bračnim drugom, a preostalu 1/2 idealnog dela steklo je po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenim sa ocem kao primaocem izdržavanja, ostvarilo je kapitalni dobitak po osnovu prodaje predmetne nepokretnosti, koju je prometovalo pre 8.5.2009. godine.

Odredbom člana 72a stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon), koja je važila do 8. maja 2009. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 31/2009) kojim je brisana predmetna odredba, bilo je propisano da se kapitalni dobitak ne utvrđuje i ne oporezuje kod prenosa prava, udela ili hartija od vrednosti ako su stečena nasleđem.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, u konkretnom slučaju ostvarivanja prihoda na osnovu kapitalnog dobitka od prometa nepokretnosti (izvršenog pre 8. maja 2009. godine), nezavisno od toga što je poreski obveznik fizičko lice koje je davalac izdržavanja (prema ugovoru o doživotnom izdržavanju zaključenim sa ocem) ali istovremeno i zakonski naslednik prvog naslednog reda (po osnovu zaostavštine iza pok. oca), pravni osnov sticanja 1/2 idealnog dela nepokretnosti predstavlja ugovor o doživotnom izdržavanju (kao teretan pravni posao zaključen između davaoca i primaoca izdržavanja), pa shodno tome nema osnova za primenu odredbe člana 72a stav 1. tačka 1) Zakona (koja je važila do 8. maja 2009. godine) koja se odnosila na izuzimanje od oporezivanja prihoda od kapitalnog dobitka ostvarenog prenosom prava, udela i hartija od vrednost ako su stečena nasleđem, jer pravni osnov sticanja navedenog idealnog dela nepokretnosti predstavlja ugovor o doživotnom izdržavanju kao teretan pravni posao, a ne nasleđivanje.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-23/2010-04 od 19.10.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje