Ugovor o dilerskoj prodaji

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O DILERSKOJ PRODAJI

Zaključen dana __.__.____ godine između:

  1. “” d.o.o. iz ___ PIB ___ mat. br. ___ koje zastupa ______ direktor (u daljem tekstu “Principal”)
  2. “” d.o.o. iz ___ PIB ___ mat. br. ___ koje zastupa ______ direktor (u daljem tekstu “Diler”)

 

Član 1.

Principal potpisom ovog Ugovora imenuje Dilera kao svog jedinog i isključivog prodavca za prodaju proizvoda – ____ na teritoriji ___.

Principal se obavezuje da na teritoriji ___ ne imenuje za svog Dilera nijedno drugo pravno ili fizičko lice.

Član 2.

Diler ima pravo da formira cene robe iz člana 1 ovog Ugovora samostalno i bez ikakvog uticaja Principala.

Diler ima pravo da prodaje robu iz člana 1 ovog Ugovora u svoje ime i za svoj račun kao i pravo na samostalno formiranje cene robe samostalno i bez ikakvog uticaja Principala.

Diler ima obavezu plaćanja naknade po osnovu prava na proizvodnju i upotrebu imena i znaka “__” u svemu prema odredbama Ugovora o franšizingu koji su zaključile ugovorne strane a koji Ugovor predstavlja osnovni Ugovor za regulisanje svih međusobnih (proizvodnih, finansijskih i dr.) odnosa ugovornih strana

Član 3.

Principal se obavezuje :

  • da u okviru svojih aktivnosti upućuje sve potencijalne kupce isključivo na Dilera kao jedino ovlašćenog prodavca njegovih proizvoda,
  • da u slučaju plaćanja od strane kupca sa teritorije ___ direktno Principalu, u roku od 5 dana dostavi Dileru pripadajući iznos proviziju,
  • da Dileru redovno dostavlja sve uslove prodaje kao i cenovnik svih svojih proizvoda najkasnije 15 dana pre dana primene novih cena.

Član 4.

Diler je dužan da se trajno i stručno zalaže na obradi poverenog tržišta kod svih kupaca i da koristi pri tome sva svoja stručna znanja, poslovne veze i raspoloživa materijalna sredstva a sve u cilju poboljšanja prodaje robe iz člana 1 ovog Ugovora i u tom cilju dužan je da stvara i neguje dobre poslovne odnose sa klijentima.

Diler je dužan da odmah po saznanju, na pouzdan način, pismeno obavesti Principala o svim slučajevima povrede njegovih prava (povreda patenta, trgovačkog imena i slično).

Diler je dužan da u toku trajanja ovog Ugovora preduzima sve potrebne mere da na principima dobrih poslovnih običaja, sačuva sve poslovne, proizvodne i tehničko-tehnološke tajne Principala koje mu je on poverio ili do kojih je došao u vršenju poslova prodaje robe.

Član 5.

Ovaj Ugovor je zakljucen u 4 (četiri) istovetna primerka, po dva za svaku ugovornu stranu.

Član 6.

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 7.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpisu ovlašćena lica ugovornih strana.

Svaki uredno potpisan primerak ovog Ugovora proizvodi pravno dejstvo originala a Ugovor je potisan u __ primeraka, po __ primerka za svaku ugovornu stranu.

Član 8.

Za slučaj spora nadležan je sud u ___.

 

P r i n c i p a l                                                                             D i l e r

_______________________                                             ______________________

 

Servis računara online zakazivanje