Ugovor o transportu robe

Servis računara online zakazivanje

 UGOVOR O TRANSPORTU ROBE

  Zaključen u ___ dana _______ između ugovornih strana :

  1.  „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Vlasnik“) koje zastupa ___
  2. „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Prevoznik“) koje zastupa ___

 

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je ugovaranje transporta robe Vlasnika u međunarodnom i domaćem saobraćaju.

 Član 2.

Prevoznik se obavezuje da na domaćim i međunarodnim relacijama, u svoje ime i za račun Vlasnika i po njegovim dispozicijama, obavlja transport robe svojim transportnim sredstvima (ili iznajmljenim) a u svemu prema Prevoznik svojstvima robe.

Prevoznik se obavezuje da transport robe koja zahteva specijalne uslove čuvanja robe i održavanja upotrebnih svojstava robe za vreme transporta zbog kvarljivosti (hrana, piće i sl.) ili druge specijalne uslove, vrši odgovarajućim transportnim sredstvima kao i da transport takve robe izvrši kvalitetno i bez štetnih posledica za robu.

Član 3.

Prevoznik se obavezuje da robu Vlasnika za vreme transporta sve do njene predaje Primaocu, čuva i na odgovarajući način zaštiti od oštećenja, uništenja ili krađe, kao i da je za vreme transporta osigura u njenoj punoj fakturnoj vrednosti sa premijom u korist Vlasnika.

U slučaju oštećenja, uništenja ili krađe robe koja nije bila osigurna, Prevoznik je dužan da Vlasniku nadoknadi vrednost robe u punom fakturnom iznosu koju ona ima.

Član 3.

Vlasnik i Prevoznik će se za svaki pojedinačni transport dogovarati o uslovima transporta i njegovoj ceni i samo pismeno postignut dogovor biće definitivan za obe ugovorne strane.

Vlasnik će vršiti uplatu cene transporta po ispostavljenoj fakturi Prevoznika u roku od __ dana.

Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme i teče od dana potpisivanja. Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor sa otkaznim rokom od __ dana. Za vreme otkaznog roka svaka ugovorna strana je dužna da izvrši sve dotada preuzete obaveze.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Ugovorne strane su saglasne da sva pitanja koje proističu iz primene ovog Ugovora rešavaju prvenstveno dogovorom a ukoliko isti nije moguć, eventualni spor će stvarno i mesno nadležan sud.

Član 5.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

U slučaju spora ugovorne strane isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Član 6.

Ugovor je zaključen u __ ( i slovima ___) istovetna primerka, po __ (i slovima __) za svaku ugovornu stranu a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

 

                        Prevoznik                                                                                              Vlasnik

             ____________________                                                 ________________________

 

Servis računara online zakazivanje