Sud je ovlašćen da uredi način održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljima vodeći računa o najboljim interesima deteta

Servis računara online zakazivanje

Sud je ovlašćen da uredi način održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljima vodeći računa o najboljim interesima deteta

 

Iz obrazloženja:

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, pravnosnažnom presudom od 25.4.2007. godine, roditeljsko pravo nad maloletnim detetom povereno je majci, ovde tuženoj. Održavanje ličnih odnosa između tužioca kao oca i maloletnog deteta uređeno je tako da dete kod oca boravi svaki drugi vikend od subote od 13,30 časova do nedelje do 19,00, kao i svake treće nedelje u mesecu od 09,30 do 20,00 časova, te da boravi kod oca i drugi dan svog rođendana, Nove Godine, Božića, Uskrsa i na dan očeve krsne slave. Maloletno dete rođeno je 21.12.2002. godine u V. gde živi sa majkom i njenim roditeljima. Kod njega postoje izvesni poremećaji u ponašanju, koji su bliže opisani u nižestepenim presudama, a posledica su „osećajne trpnje“ deteta u dužem vremenskom periodu, neujednačenih stavova roditelja i detetu bliskih osoba, prezaštitničkog odnosa prema detetu od strane oba roditelja, čime se usporava pravilan psihofizički razvoj i adekvatno osamostaljivanje u skladu sa uzrastom. U interesu maloletnog deteta je, prema nalazu i mišljenju stručnog tima Centra za socijalni rad od 19.2.2008. godine, da se precizno odredi vreme i način održavanja kontakta sa ocem, tako da se sukobi roditelja oko tog pitanja svedu na minimum. Nalazom i mišljenjem stručnog tima Centra za socijalni rad od 29.8.2008. godine predloženo je održavanje ličnih roditeljskih kontakata sa maloletnim detetom na način koji je određen i nižestepenim presudama.

Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno je primenjeno materijalno pravo i uređen način održavanja ličnih odnosa oca i maloletnog deteta, u smislu člana 61. i člana 78. stav 3. Porodičnog zakona (dalje: Zakon).

Suprotno revizijskim navodima, nižestepene odluke su donete u najboljem interesu deteta (član 266. Zakona). Imajući u vidu da je prethodno doneta presuda od 25.4.2007. godine, čiju je izmenu tužilac tražio, prouzrokovala nesuglasice i konflikte oko njenog tumačenja, što je dovelo do psihičkih poremećaja kod deteta, po oceni Vrhovnog kasacionog suda pravilno je drugostepeni sud uredio način održavanja ličnih odnosa između oca i maloletnog sina. To je učinjeno na jasan način, bez ostavljanja prostora strankama da različito tumače presudu. Pri tome, treba imati u vidu da u porodičnim sporovima (koji su hitni) sud nije vezan granicama postavljenog tužbenog zahteva (član 278. Zakona). U ovom slučaju, sudovi su u celosti prihvatili mišljenje Centra za socijalni rad i zaključili da je u najboljem interesu deteta da viđa svog oca na način bliže određen u izreci.

Iako su tačni revizijski navodi da je tužiocu dosuđeno manje od onog što je tražio (nije odlučeno o delu njegovog zahteva kojim je tražio da dete viđa i svake treće nedelje u mesecu), oni ne utiču na pravilnost donete odluke, jer kao što je istaknuto sud nije vezan granicama zahteva. Osim toga, po oceni Vrhovnog kasacionog suda, traženi model održavanja ličnih odnosa bi ponovo doprineo nesuglasicama oko viđanja deteta, što bi se još nepovoljnije odrazilo na maloletno dete u smislu produbljivanja već primećenih psihičkih tegoba.“

Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev. 2473/2010 od 09.06.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje