Sudsko potraživanje novčane obaveze iz radnog odnosa, zastarelost

Servis računara online zakazivanje

Sudsko potraživanje novčane obaveze iz radnog odnosa, zastarelost

„Odredbom člana 186. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) utvrđeno je da je poslodavac dužan da zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Isplatu obaveza poslodavac je dužan da izvrši najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Članom 196. Zakona propisano je da sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze.

Imajući u vidu da se radi o novčanim potraživanjima iz radnog odnosa, a da poslodavac nije izvršio navedenu obavezu, zaštitu svojih prava zaposleni može ostvariti u sudskom postupku (s obzirom da je prestao radni odnos 2009. godine), jer nije došlo do zastarelosti potraživanja.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-0475/2010-02 od 08.06.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje