Stalna poslovna jedinica stranog privrednog društva kao PDV obveznik

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„• Odredbom člana 8. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da je poreski obveznik (dalje: obveznik) lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti.

Delatnost iz stava 1. ovog člana je trajna aktivnost proizvođača, trgovca ili pružaoca usluga u cilju ostvarivanja prihoda, uključujući i delatnosti eksploatacije prirodnih bogatstava, poljoprivrede, šumarstva i samostalnih zanimanja (stav 2. istog člana Zakona).

Saglasno stavu 3. istog člana Zakona, smatra se da obveznik obavlja delatnost i kada je vrši u okviru poslovne jedinice.

Obveznik je lice u čije ime i za čiji račun se vrši isporuka dobara ili pružanje usluga, kao i lice koje vrši isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u svoje ime, a za račun drugog lica (član 8. st. 4. i 5. Zakona).

Saglasno odredbi člana 33. stav 3. Zakona, mali obveznik, koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 2.000.000 dinara, može se opredeliti za obavezu plaćanja PDV na početku kalendarske godine podnošenjem prijave za PDV (dalje: evidenciona prijava) propisane u skladu sa ovim zakonom, nadležnom poreskom organu najkasnije do 15.1. tekuće godine.

Odredbom člana 38. stav 1. Zakona propisano je, da je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.000.000 dinara dužan da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.

Evidencionu prijavu podnosi i obveznik koji pri otpočinjanju obavljanja delatnosti proceni da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 4.000.000 dinara, u roku iz stava 1. ovog člana (stav 2. istog člana Zakona).

Nadležni poreski organ obvezniku izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (stav 3. istog člana Zakona).

Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 94/2004, 108/2005 i 120/2008 – dalje: Pravilnik) uređeni su, između ostalog, oblik i sadržina evidencione prijave, kao i postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV.

Prema odredbi člana 2. stav 1. Pravilnika, evidenciona prijava podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (dalje: nadležni poreski organ).

Saglasno odredbama stava 2. istog člana Pravilnika, nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je:

1) za obveznika – pravno lice ili preduzetnika – organizaciona jedinica na čijem području ima sedište;

2) za obveznika – poljoprivrednika koji se opredelio za obavezu plaćanja PDV i drugo fizičko lice – organizaciona jedinica na čijem području ima prebivalište;

3) za obveznika – pravno lice koje je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstano u velikog poreskog obveznika – Centar za velike poreske obveznike;

4) za obveznika – stalnu poslovnu jedinicu stranog lica (ogranak i dr.) – organizaciona jedinica na čijem području ima mesto poslovanja ili sedište.

Prema odredbi stava 3. istog člana Pravilnika, sedištem, u smislu stava 2. tačka 4) ovog člana, smatra se i mesto poslovanja stalne poslovne jedinice stranog lica.

Shodno navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, prijavu za evidentiranje obveznika PDV može, odnosno u određenom slučaju mora da podnese obveznik koji na teritoriji Republike Srbije ima sedište ili prebivalište, odnosno mesto poslovanja. Privredno društvo koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, nema mogućnost evidentiranja za obavezu plaćanja PDV, odnosno podnošenja evidencione prijave poreskom organu.

Međutim, stalna poslovna jedinica stranog privrednog društva (npr. ogranak) osnovana u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, a koja ispunjava Zakonom propisane uslove, može, odnosno u Zakonom propisanom slučaju mora da se evidentira za obavezu plaćanja PDV podnošenjem evidencione prijave nadležnom poreskom organu, odnosno organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijem području ima mesto poslovanja ili sedište. Obveznik PDV – stalna poslovna jedinica stranog lica, kao i svaki drugi obveznik PDV, ima sve Zakonom propisane obaveze (npr. izdavanje računa, podnošenje periodične poreske prijave. obračunavanje i plaćanje PDV, vođenje evidencije i dr.) i prava (pravo na odbitak prethodnog poreza, pravo na povraćaj PDV i dr.).

Kada strano lice vrši oporezivi promet dobara ili usluga na teritoriji Republike Srbije (mesto prometa uređeno je odredbama čl. 11. i 12. Zakona), obavezu obračunavanja i plaćanja PDV za taj promet, saglasno odredbama člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona, ima poreski dužnik – poreski punomoćnik stranog lica ili primalac dobara i usluga ako strano lice nije odredilo poreskog punomoćnika.

• Prema odredbi člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, PDV se ne plaća na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, a tim ugovorom je predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza.

Saglasno odredbi člana 26. tačka 1) Zakona, PDV se ne plaća na uvoz dobara čiji promet je u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 5), 10), 11) i 13) – 16v) i članom 25. stav 1. tač. 1) i 2) i stav 2. tač. 5) i 10) ovog zakona oslobođen PDV.

Odredbom člana 3. stav 1. tačka a) Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o ekonomskoj, tehničkoj i drugoj srodnoj pomoći („Sl. list SCG – Međunarodni ugovori“, br. 7/2005 – dalje: Sporazum) predviđeno je, da u cilju obezbeđivanja maksimalne koristi za narod Savezne Republike Jugoslavije od programa pomoći Sjedinjenih Država, izuzev u slučajevima o kojima se dogovore dve vlade, usluge, artikli, pribor, oprema i druga imovina, uključujući nekretnine koje se koriste u vezi sa programima pomoći SAD mogu da se uvezu, izvezu, kupe, koriste, prodaju, poklone ili da se njima raspolaže u Saveznoj Republici Jugoslaviji bez ikakvih dažbina, carina, uvozne takse, izvozne takse, takse na dodatu vrednost (VAT), poreza na promet ili raspolaganje imovinom i drugih taksi i sličnih nameta.

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, kao i navedenom odredbom Sporazuma, na promet dobara i usluga, kao i uvoz dobara, čija se nabavka finansira sredstvima donacije Vlade Sjedinjenih Američkih Država, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Način i postupak ostvarivanja predmetnog poreskog oslobođenja uređeni su odredbama čl. 21a – 21g Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 124/2004, 140/2004, 27/2005, 54/2005, 68/2005, 58/2006, 112/2006, 63/2007, 99/2010, 4/2011 i 24/2011) i odredbom člana 8. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 68/2005).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-802/2011-04 od 12.09.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje