Dokumenta kojima se dokazuju troškovi ulaganja u postupku utvrđivanja poreza na kapitalni dobitak

Servis računara online zakazivanje

Dokumenta kojima se dokazuju troškovi ulaganja u postupku utvrđivanja poreza na kapitalni dobitak

 

“Kako se navodi u dopisu, prodat je stan 2008. godine i sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uložena su u kupovinu novog stana i njegovu adaptaciju i rekonstrukciju za potrebe rešavanja stambenog pitanja. Navodi se da su angažovani fizički radnici radi molerisanja i menjanja parketa, keramičari i ostali neophodni radnici radi izvođenja nužnih građevinskih radova. Kao dokaz da su uredno plaćene obaveze po osnovu izvršenih usluga, izvođači su potpisali izjave u kojima se navode vrste radova koji su izvršeni i koliko je plaćeno za njihovo izvođenje. Ukazuje se da je radove izvodilo i pravno lice, a kao dokaz da su uredno plaćeni izvršeni radovi izdali su predračun i račun radova i materijala za adaptaciju i rekonstrukciju stana i priznanice da su radovi isplaćeni u ugovorenom iznosu.

Prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu stvarnih prava na nepokretnostima, predmet je oporezivanja porezom na kapitalni dobitak saglasno odredbi člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012 i 114/2012 – odluka US – dalje: Zakon).

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela, odnosno hartija od vrednosti i njihove nabavne cene usklađene prema odredbama ovog zakona (član 72. stav 5. Zakona).

Prodajnom cenom za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, u smislu Zakona, smatra se ugovorena cena, odnosno tržišna cena koju utvrđuje nadležni poreski organ ako oceni da je ugovorena cena niža od tržišne (član 73. stav 1. Zakona).

Nabavnom cenom za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, u smislu ovog zakona, smatra se cena po kojoj je obveznik stekao pravo, udeo ili hartiju od vrednosti, odnosno cena koju je utvrdio poreski organ u skladu sa ovim zakonom (član 74. stav 1. Zakona).

Po osnovu ulaganja sredstava ostvarenih prodajom jedne nepokretnosti u rešavanje stambenog pitanja obveznika ili stambenog pitanja člana njegove porodice, odnosno domaćinstva, odredbom člana 79. Zakona propisano je poresko oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak. Ostvarivanje tog prava bliže je uređeno Pravilnikom o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak („Sl. glasnik RS“, br. 38/2001).

U postupku utvrđivanja poreza na kapitalni dobitak po osnovu prihoda od prometa nepokretnosti, imajući u vidu navedene propise, kada se sredstva ostvarena po tom osnovu ulože u rešavanje stambenog pitanja obveznika ili člana njegove porodice, odnosno domaćinstva, obveznik podnosi nadležnom poreskom organu dokaze o rešavanju predmetnog stambenog pitanja. Pod tim dokazima podrazumevaju se npr. zaključeni i od strane suda overeni ugovori o kupovini određenog stana, fakture, odnosno računi o nabavci materijala, overene pismene izjave obveznika, kao i druga dokazna sredstva, iz kojih se može utvrditi da je poreski obveznik uložio određena sredstva u rešavanje stambenog pitanja (kupovinom stana, izgradnjom, razmenom stanova, pretvaranjem zajedničkih prostorija zgrade u stambenu jedinicu, nadziđivanjem, dogradnjom, rekonstrukcijom, adaptacijom i sl).

Shodno tome, imajući u vidu predmetne navode, kao dokaz u poreskom postupku kojim se dokumentuju izvedeni radovi i troškovi koje je obveznik imao po osnovu ulaganja u cilju adaptacije i rekonstrukcije novokupljenog stana radi rešavanja stambenog pitanja, mogu smatrati verodostojne isprave – ugovori, računi, priznanice, fakture, izjave i sl. fizičkih i pravnih lica koji su u predmetnom slučaju nesumnjivo izvršili opisane radove, a koji (dokumenti) su sa stanovišta utvrđivanja poreske obaveze pravno relevantni za jasno i nedvosmisleno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Imajući u vidu navode predmetnog slučaja, kao i odredbe koje regulišu oporezivanje prihoda kapitalnim dobitkom, ukazujemo da u svakom konkretnom slučaju saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava utvrđuje sve činjenice i ceni sve okolnosti koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda, saglasno članu 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr. i 93/2012).“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 430-07-178/2012-04 od 05.09.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje