Poreske obaveze fizičkog lica na primanje koje ostvari od stranog pravnog lica – obrazac PP OPO (više mišljenja)

Servis računara online zakazivanje

Poreske obaveze fizičkog lica na primanje koje ostvari od stranog pravnog lica – obrazac PP OPO (više mišljenja)

 

„Saglasno odredbi člana 107. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – odluka US), obveznik koji ostvaruje zarade u ili iz druge države, dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama tog zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku. U tom slučaju obveznik je dužan da sam obračuna i uplati porez na ostvareni prihod i da poreskom organu nadležnom prema mestu prebivališta, odnosno boravišta obveznika, najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je ostvario prihod, dostavi poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu na Obrascu PP OPO, koji je propisan Pravilnikom o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 82/2006).

Odredbom člana 51. stav 5. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011) propisano je da obveznik doprinosa koji ostvaruje zaradu ili naknadu zarade za privremene i povremene poslove kod nerezidenta Republike (diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, odnosno međunarodna organizacija ili predstavnik i službenik takvog predstavništva, odnosno organizacije i dr.) ili kod lica koje po zakonu nije u obavezi da obračunava i plaća doprinose po odbitku, a poslodavac ne obračuna i ne uplati doprinose istovremeno sa obračunom i isplatom zarade, odnosno naknade, dužan je da sam obračuna i plati doprinose po stopama iz člana 44. stav 1. ovog zakona, na način koji je za te slučajeve propisan za plaćanje poreza na dohodak građana, po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana.

Shodno tome, kako je u predmetnom slučaju isplatilac prihoda poreskom obvezniku strano pravno lice koje, saglasno zakonu, nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa po odbitku, fizičko lice kao poreski obveznik dužno je da samo obračuna i uplati pripadajuće obaveze javnih prihoda po osnovu zarade ostvarene u ili iz druge države i da nadležnom poreskom organu dostavi poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima na Obrascu PP OPO.

To znači, imajući u vidu obavezu plaćanja poreza na dohodak građana na zaradu i doprinose za obavezno socijalno osiguranje (kada saglasno zakonu isplatilac prihoda nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa po odbitku) strano pravno lice kao isplatilac – poreski platac, ne predstavlja poreskog dužnika iz predmetnog poresko – pravnog odnosa, te nije u obavezi da se registruje kod nadležnog poreskog organa.

U vezi sa pitanjem iz oblasti ostvarivanja prava iz obaveznog socijalnog osiguranja po osnovu radnog odnosa, kao i u vezi sa registrovanjem stranog poslodavca kod nadležnih organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u Srbiji i podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje po osnovu radnog odnosa, ukazujemo da ta materija nije u nadležnosti Ministarstva finansija – Sektora za fiskalni sistem. Davanje odgovora po predmetnim pitanjima je iz domena oblasti za koju su resorno nadležni Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-61/2011-04 od 30.10.2011. godine

———————————————————————————————————————————————-

„Saglasno članu 61. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon), prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu dividende i udela u dobiti, predmet je oporezivanja porezom na dohodak građana na prihode od kapitala.

Obveznik poreza na dohodak građana je, saglasno članu 7. stav 1. Zakona, rezident Republike Srbije (dalje: Republika) za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi.

Dakle, poreski obveznik po osnovu prihoda od kapitala je fizičko lice – rezident Republike koji ostvaruje dividendu, nezavisno od toga da li je dividenda ostvarena na teritoriji Republike ili u inostranstvu, odnosno da li je isplatilac domaće (rezidentno) ili strano (nerezidentno) pravno lice.

Odredbom člana 12. Zakona propisano je da ako obveznik – rezident Republike ostvari dohodak u drugoj državi, na koji je plaćen porez u toj državi, na račun poreza na dohodak građana utvrđenog prema odredbama tog zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj državi, s tim da poreski kredit ne može biti veći od iznosa koji bi se dobio primenom odredaba tog zakona na dohodak ostvaren u drugoj državi.

Poresku osnovicu po osnovu prihoda od kapitala – dividendi predstavlja oporezivi prihod, kao prihod koji je isplaćen (raspodeljen) obvezniku, saglasno članu 63. stav 2. Zakona. Ako je primanje ostvareno u nenovčanom obliku, vrednost tog primanja se procenjuje prema uporedivoj tržišnoj vrednosti.

Porez na prihode od kapitala plaća se po stopi od 10%.

U slučaju kada obveznik ostvaruje prihod od dividende u ili iz druge države, saglasno članu 107. Zakona dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama Zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Saglasno st. 3. i 4. tog člana Zakona obveznik je dužan da poreskom organu, nadležnom prema mestu svog prebivališta, odnosno boravišta, najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je primio prihode, dostavi poresku prijavu na Obrascu PP OPO – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji je propisan Pravilnikom o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 11/2005).

Prema tome, ukoliko obveznik – rezident Republike ostvari dohodak u drugoj državi, po osnovu prihoda od kapitala (dividende), na koji je plaćen porez u toj državi, nadležnom poreskom organu podnosi poresku prijavu na Obrascu PP OPO, u kojoj iskazuje podatke u vezi sa ostvarenim prihodom i obračunatim i plaćenim porezom na dohodak građana. Prilikom utvrđivanja poreske obaveze, na račun poreza na dohodak građana utvrđenog prema odredbama Zakona, obvezniku odobrava poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u drugoj državi, s tim da poreski kredit ne može biti veći od iznosa koji bi se dobio primenom odredaba Zakona na dohodak ostvaren u drugoj državi (član 12. Zakona).

Prihod ostvaren po osnovu dividende nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana, saglasno članu 87. stav 2. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-51/2011-04 od 25.07.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje