Samo godine rada provedene u radnom odnosu ulaze u obračun uvećane zarade po osnovu „minulog rada“

Samo godine rada provedene u radnom odnosu ulaze u obračun uvećane zarade po osnovu „minulog rada“

„Prema članu 108. stav 1. tačka 4) i stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu – 0,4% od osnovice, koju čini osnovna zarada utvrđena u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Iz navedene odredbe Zakona proizlazi da samo godine rada provedene u radnom odnosu ulaze u obračun uvećane zarade po osnovu „minulog rada“, a ne i periodi osiguranja za koje su uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje po drugom osnovu, kao što je to slučaj sa periodima osiguranja u svojstvu osiguranika samostalnih delatnosti.

Napominjemo međutim, da se prema članu 2. stav 2. Zakona odredbe ovog zakona primenjuju na zaposlene u državnim organima ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Imajući u vidu da je Zakonom o policiji („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 63/2009 – odluka US i 92/2011) u članu 146. regulisano pitanje dodatka na platu po osnovu „minulog rada“, to se u konkretnom slučaju ne primenjuju napred navedene odredbe Zakona, već odredbe Zakona o policiji.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-192/2012-02 od 08.06.2012. godine