Poreske obaveze preduzetnika

Servis računara online zakazivanje

Prilikom osnivanja preduzetničke radnje preduzetnici podnose Poreskoj upravi poresku prijavu PPDG-1 i pri tome se opredeljuju da li će porez i doprinose plaćati na jedan od načina :

  • Ako se preduzetnik opredeli da NE VODI poslovne knjige – porez i doprinosi plaća prema paušalno određenom neto prihodu koji određuje Poreska uprava svojim rešenjem na osnovu (vidi) Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (Sl. glasnik RS br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003,16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013). Osnovica se utvrđuje u zavisnosti od kriterijuma koji su propisani tom Uredbom :

–        pretežne delatnosti preduzetnika koju je izabrao prilikom osnivanja radnje,

–        lokacije na kojoj će preduzetnik obavljati delatnost,

–        opremljenosti radnje preduzetnika,

–        broju zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice,

–        tržišnim uslovima u kojima se obavlja delatnost preduzetnika,

–        površini lokala u kome se obavlja delatnost preduzetnika,

–        ostale okolnosti,

–        visine prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavljaju istu ili sličnu delatnost.

  • Ako se preduzetnik opredeli DA VODI poslovne knjige – porez i doprinose plaća prema ostvarenom rezultatu poslovanja koji se utvrđuje u poslovnim knjigama preduzetnika na kraju poslovne godine.
  • Novoosnovani preduzetnik, obzirom da tek otpočinje delatnost, prilikom podnošenja poreske prijave u toj poreskoj prijavi mora da navede pretpostavljeni iznos prihoda koji će ostvariti do kraja godine kako bi poreski organ mogao da mu utvrdi obaveze.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama iz Uredbe određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez. Ova polazna osnovica koriguje se u odnosu na pretežnu delatnost preduzetnika sa određenim procentima koji su propisani navedenom Uredbom.

Porez i doprinosi se uplaćuju do 15-og u mesecu za prethodni mesec na navedene propisane poreske račune. Preduzetnik vrši uplatu ili preko poslovnog bankarskog računa ili uplatom preko opšte uplatnice.

Vodite računa o tome da kada kod Fonda zdravstvenog osiguranja overavate zdravstvenu knjižicu za sebe i za članove vašeg domaćinstva koji su osigurani preko vas, morate da podnesete uverenje Poreske uprave o plaćenom porezu i doprinosima jer bez te potvrde nećete moći da overite zdravstvenu knjižicu.

SAVETI:

Vodite računa da prilikom plaćanja pravilno upišete tačan broj poreskog računa i tačan poziv na broj koji je dat u rešenju Poreske uprave o utvrđivanju poreza i doprinosa.

Poželjno je da preduzetnik (ili njegov knjigovođa) redovno (bar šestomesečno) uzima od Poreske uprave listing poreskih obaveza kako bi se usaglasilo stanje obaveza preduzetnika sa stanjem koje je evidentirano u Poreskoj upravi.

 

Servis računara online zakazivanje