Prodaja lične imovine fizičkog lica (lomljeno zlato i srebro) i plaćanje poreza na dohodak

Servis računara online zakazivanje

Prodaja lične imovine fizičkog lica (lomljeno zlato i srebro) i plaćanje poreza na dohodak

 

„Pravno lice koje će se baviti proizvodnjom nakita od plemenitih metala i otkupom sekundarne sirovine u vidu plemenitih metala (zlata, srebra), planira da otkupljuje plemenite metale koji bi bili namenjeni izvozu kao gotov proizvod ili kao lom (sekundarna sirovina iz grupe plemenitih metala, zlato i srebro). Otkup bi se vršio na otkupnim mestima – u poslovnim jedinicama firme registrovane za delatnost proizvodnje od plemenitih metala, tako što bi se otkup vršio od fizičkih lica, pri čemu bi se iznos isplaćivao na licu mesta, a cena bi zavisila od finoće plemenitog metala i njegove težine u trenutku otkupa. Otkupni blok, koji će se popunjavati pri otkupu plemenitog metala, sadržaće izjavu fizičkog lica – prodavca da su predmeti od plemenitih metala „lomljeno zlato i srebro“ njegova lična imovina, kao i to da fizičko lice ne vrši prodaju tih predmeta u okviru neregistrovane delatnosti već individualno prodaje svoju imovinu.

Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak, na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti Zakonom.

Prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ostalim prihodima u smislu Zakona smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito, između ostalog, prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, ako nisu oporezovani kao prihodi od samostalne delatnosti u smislu ovog zakona.

Obveznik poreza na druge prihode je fizičko lice koje ostvari te prihode (stav 2. člana 85. Zakona).

Porez na druge prihode obračunava se po stopi od 20% na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao razlika između bruto prihoda i normiranih troškova u visini od 20%, pri čemu se u slučaju prihoda po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina tako obračunati porez umanjuje za 40% (član 85. st. 3. i 5. i član 86. Zakona).

Porez na drugi prihod obračunava se i plaća po odbitku, u skladu sa čl. 99. i 101. Zakona. To znači da je isplatilac prihoda, kao poreski platac, dužan da porez obračuna, obustavi i uplati na propisani račun u momentu isplate prihoda, prema propisima koji važe na dan isplate prihoda.

Sa stanovišta poreza na dohodak građana prihodi koje fizičko lice ostvari po osnovu prodaje pojedinih predmeta svoje imovine u okviru upravljanja i raspolaganja tom imovinom (od slučaja do slučaja), po našem mišljenju, ne podležu plaćanju poreza na dohodak građana. Prodaja „od slučaja do slučaja“ znači da fizičko lice vrši promet uz naknadu (prodaju) predmeta sopstvene imovine i da je promet sporadičnog karaktera (prodaja ad hoc), s tim da je obveznik (fizičko lice) dužan da isplatiocu prihoda podnese odgovarajuću verodostojnu dokumentaciju, odnosno dokazno sredstvo da prodaje pojedine predmete sopstvene imovine. U tom smislu kao dokazno sredstvo može da se prihvati svaki verodostojan dokument, odnosno dokazno sredstvo iz kojeg nesporno proizilazi činjenica da se radi o predmetima sopstvene imovine (račun, izjava o vlasništvu i sl.).

Ukoliko se radi o prihodima koje od prodaje predmeta fizičko lice ne ostvaruje „od slučaja do slučaja“, već se prodajom bavi u vidu stalne aktivnosti (npr. pribavljanje, odnosno sakupljanje određenih stvari radi daljeg prometovanja), nezavisno od toga da li je registrovano kod nadležnog organa, taj prihod je predmet oporezivanja porezom na dohodak građana.

Napominjemo, ukoliko se u konkretnom slučaju radi o otkupu sekundarne sirovine, koja po svojoj suštini to i predstavlja, primenjuju se odredbe člana 85. stav 1. tačka 10) i stav 5. Zakona.

Na naknadu ostvarenu po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina ne obračunava se i ne plaća doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, prema Mišljenju Ministarstva za socijalna pitanja, br. 011-00-245/2003-03 od 12. novembra 2003. godine.

Saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava u svakom pojedinačnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda koji ostvari fizičko lice, prema članu 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 – ispr.).

U vezi sa pitanjem koje se odnosi na proizvodnju i izvoz otkupljenog lomljenog zlata i srebra, kao i dozvole za izvoz plemenitih metala, davanje odgovora po tom pitanju nije u nadležnosti Ministarstva finansija, Sektora za fiskalni sistem.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-31/2012-04 od 11.06.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje