Dokumentacija potrebna za utvrđivanje svojstva osiguranika kod Fonda zdravstvenog osiguranja

Servis računara online zakazivanje

Izvor : http://www.rfzo.rs/download/Izdavanjeknjizice.pdf

Dokumentacija potrebna za utvrđivanje svojstva osiguranika

Nezaposleno lice koje ne prima novčanu naknadu, socijalno ugroženo lica, izbeglo, odnosno prognano lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ sa boravištem na teritoriji Republike Srbije

1. Izjava o prihodima za utvrđivanje cenzusa

2. Fotokopija lične karte podnosioca izjave i članova porodice (lična karta na uvid);

3. Dokaz o visini svih mesečnih prihoda za svakog člana porodice, koji se prilaže uz izjavu:

 • Za zaposlene: potvrda poslodavca o visini zarade isplaćene u prethodnom kalendarskom mesecu;
 • Za penzionere: ček o isplaćenoj penziji iz prethodnog kalendarskog meseca;
 • Za lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovora o delu: potvrda isplatioca o visini ugovorene naknade u prethodnom kalendarskom mesecu;
 • Za lica koja ostvaruju prihode od poljoprivrede, šumarstva, samostalne delatnosti, kapitala, nepokretnosti i kapitalne dobiti:

o      uverenja uprave javnih prihoda (prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, odnosno mestu nepokretnosti, ili mestu obavljanja samostalne delatnosti) o prihodima ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno poslednji poznati podatak o tom prihodu koji se vodi kod uprave javnih prihoda.

Ukoliko podnosilac izjave i članovi njegove porodice nemaju prihode i ne zadužuju se porezom, to se dokazuje:

 • ako ne ostvaruju zaradu, penziju kao i ugovorenu naknadu: overenom fotokopijom radne knjižice ili izvodom iz matične evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, osim za decu do kraja propisanog školovanja
 • ako ne ostvaruju prihode od poljoprivrede, šumarstva, samostalne delatnosti, kapitala, nepokretnosti i kapitalne dobiti: uverenjem uprave javnih prihoda prema mestu prebivališta (za svakog člana porodice pojedinačno) da se ne zadužuje porezom na prihode koji podležu oporezivanju.

Da bi se zdravstveno osiguranje građanima finansiralo iz budžeta Republike Srbije, neophodno je da mesečni iznos prihoda ne prelazi visinu cenzusa za sticanje svojstva osiguranog lica. Visinu cenzusa za svojstvo osiguranog lica sporazumno su propisali ministar zdravlja i ministar zasocijalna pitanja.

Licima koja žive sama zdravstveno osiguranje se finansira iz budžeta, ukoliko njihov mesečni prihod ne prelazi iznos neto minimalne zarade u Republici uvećan za 30 odsto.

Ukoliko lice živi sa članovima porodice, osiguranje će mu se finasirati iz budžeta ako ukupni mesečni prihod po članu porodice ne prelazi neto minimalnu zaradu u Republici.

Visina cenzusa se menja sa promenom broja radnih sati u mesecu, tj.visine neto minimalne zarade.

Svojstvo člana porodice dokazuje se :

 1. za supružnika izvodom iz matičnih knjiga venčanih;
 2. za vanbračnog partnera izjavom vanbračnih partnera da zajednica života traje najmanje dve godine i izjavom dva svedoka o postojanju vanbračne zajedice, koje su overene kod nadležnog opštinskog organa, odnosno suda;
 3. za decu rođenu u braku ili van braka i pastorčad izvodom iz matične knjige rođenih;
 4. za usvojenu decu odlukom nadležnog organa o usvojenju;
 5. za decu uzetu na izdržavanje odlukom nadležnog organa o utvrđivanju obaveze izdržavanja;
 6. za roditelje izvodom iz matične knjige rođenih za podnosioca izjave i roditelje.

 

Lica koja primaju novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Važeće rešenje o utvrđivanju prava na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti od
 3. Nacionalne službe za zapošljavanje
 4. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
 5. Prijava na zdravstveno osiguranje

Period overe: Na rok od godinu dana, odnosno na rok utvrđen za primanje novčane naknade ako je taj rok kraći od godinu dana.

Lica koja su osnivači, članovi odnosno akcionari privrednih društava koji u njima nisu zasnovali radni odnos ili obavljaju određene poslove

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Akt o upisu u registar nadležnog organa i akt o obavljanju poslovodnih ovlašćenja i poslova
 3. upravljanja
 4. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
 5. 4.Prijava na zdravstveno osiguranje

Period overe: Na rok od šest meseci

 

Preduzetnici

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Akt o registraciji samostalne delatnosti odnosno akt o upisu u registar nadležnog organa,
 3. odnosno potvrda odgovarajućeg udruženja
 4. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja

Za overu: Uverenje poreske uprave o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje

Perid overe: Na rok od šest meseci

 

Penzioneri

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Rešenje o pravu na penziju (ček o poslednjoj primljenoj penziji)
 3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja

Period overe: Trajno

 

Poljoprivrednici

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Legitimacija nosioca poljoprivrednog gazdinstva izdata od strane nadležnog organa ili ešenje o utvrđivanju poreza na katastarski prihod ili ugovor o davanju odnosno uzimanju u zakup oljoprivrednog zemljišta ili ugovor o ustupanju poljoprivrednog zemljišta ili potvrda o prijavi fondu PIO osiguranja poljoprivrednika ili lična izjava
 3. Stara zdravstvena knjižica

Period overe: Na rok od 6 meseci

 

Lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu lokalne samouprave i autonomne pokrajine

 1. Kopija ugovora o radu
 2. Radna knjižica na uvid
 3. Prijava na zdravstveno osiguranje
 4. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja

Period overe:  Na rok od šest meseci, odnosno na rok trajanja ugovora o radu, ako je taj rok kraći od šest meseci.

 

Članovi porodice osiguranika, koji su osigurani po članu 24. Zakona o zdravstvenom osiguranju

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Izvod iz matične knjige venčanih (za bračnog druga)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (za dete)
 4. Uverenje o redovnom školovanju (srednjoškolac, student)
 5. Iskaz dva svedoka overen kod nadležnog organa da nema bračnih smetnji u smislu zakona kojim se uređuju porodični odnosi, kao i da vanbračna zajednica traje duže od dve godine (za vanbračnog partnera)

Period overe: Na rok koji je propisan za overu zdravstvene knjižice nosioca osiguranja, a za srednjoškolce i studente najkasnije do kraja školske godine

 

Lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje kroz samostalnu uplatu doprinosa, a koja nisu obavezno zdravstveno osigurana

 1. Overena fotokopija lične karte;
 2. Dokaz o uplati mesečnog doprinosa za zdravstveno osiguranje
 3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja

Period overe: Na tri meseca

 

Studenti stariji od 26 godina koji nemaju drugi osnov osiguranja i uključuju se u obavezno zdravstveno osiguranje kroz samostalnu uplatu doprinosa

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Potvrda sa fakulteta
 3. Izjava da ne postoji drugi osnov osiguranja
 4. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
 5. Dokaz o uplati mesečnog doprinosa za zdravstveno osiguranje

Period overe: Na tri meseca

 

Servis računara online zakazivanje