Obračun prekovremenog rada i pravo na uvećanu zaradu po osnovu kriterijuma „minuli rad“

Obračun prekovremenog rada i pravo na uvećanu zaradu po osnovu kriterijuma „minuli rad“

„Preraspodela radnog vremena regulisana je odredbama čl. 57. do 61. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), a prekovremeni rad odredbama čl. 53. i 54. istog zakona. Prema članu 58. Zakona preraspodela radnog vremena ne smatra se prekovremenim radom, ali je u članu 61. istog zakona propisano da zaposleni kome je prestao radni odnos pre isteka vremena za koje se vrši preraspodela radnog vremena ima pravo da mu se časovi prekovremenog rada preračunaju u puno radno vreme i priznaju u penzijski staž ili da mu se računaju kao časovi rada dužeg od punog radnog vremena. Slično rešenje bilo je sadržano u članu 55. stav 2. Zakona o radnim odnosima – Prečišćen tekst („Sl. glasnik SRS“, broj 37/86).

Prema tome, rad u preraspodeli radnog vremena, u slučaju prestanka radnog odnosa može da se računa kao prekovremeni rad ili da se preračuna u penzijski staž, odnosno staž osiguranja. Polazeći od navedenih propisa, sa aspekta primene člana 108. tačka 4) Zakona, samo u slučaju kada se časovi prekovremenog rada ostvareni u preraspodeli radnog vremena, saglasno članu 61. Zakona priznaju u penzijski staž, odnosno staž osiguranja, taj period treba da se uzme u obračun pri računanju uvećane zarade po osnovu „minulog rada“.

U slučaju kada je rad ostvaren na teritoriji Republike Hrvatske u periodu od 1986. godine do 1990. godine, i da su se prava po osnovu rada u preraspodeli radnog vremena ostvarivala u skladu sa propisima o radu Republike Hrvatske, a podaci o radnom stažu upisani u radnu knjižicu izdatu u skladu sa propisima te republike, za to ovo ministarstvo nije nadležno, niti može da daje mišljenje o primeni navedenih propisa. Međutim, ako se u naznačenom periodu, saglasno tada važećim propisima Republike Hrvatske rad duži od punog radnog vremena koji je ostvaren radom u preraspodeli radnog vremena, preračunavao i kao takav utvrđen u staž osiguranja, to za taj period, shodno članu 108. tačka 4) Zakona, postoji pravo na uvećanu zaradu po osnovu „minulog rada“ kod poslodavca na teritoriji Republike Srbije.

U svakom slučaju, za takav rad se ne može utvrditi više od 12 meseci staža osiguranja u jednoj kalendarskoj godini.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-808/2011-02 od 03.02.2012. godine