Odluka o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete (u Vojvodini)

Servis računara online zakazivanje

Odluka o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete

Sl.list AP Vojvodene br. 4/2013

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se viši stepen zaštite porodice u vidu novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete (u daljem tekstu: novčana pomoć porodici za treće dete), kao i uslovi i način ostvarivanja ove novčane pomoći.

Član 2

Novčanu pomoć porodici za treće dete ostvaruje majka koja na dan 01.01.2013. godine i kasnije rodi treće dete pod uslovom da u trenutku rođenja trećeg deteta ima prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo iz stava 1. ovog člana ostvaruje majka koja neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Novčanu pomoć pod istim uslovima kao i majka može da ostvari i otac trećeg deteta, s tim što se redosled rođenja trećeg deteta za koje otac podnosi zahtev za ostvarivanje novčane pomoći porodici za treće dete utvrđuje prema majci.

Član 3

1. Redosled rođenja dece utvrđuje se prema broju žive dece majke u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodici za treće dete.

2. U slučaju kada se u prvom porođaju rodilo troje ili više dece, trećim detetom se smatra treće i svako naredno dete rođeno u tom porođaju.

3. U slučaju kada se udrugom porođaju rodi dvoje ili više dece, trećim detetom se smatra treće dete prema redosledu rođenja i svako naredno dete rođenja u tom porođaju,

4. U slučaju kada majka koja ima dvoje dece u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece, sva deca rođena u tom porođaju smatraju se trećim detetom.

U slučaju iz stava 2, 3. i 4. ovog člana, isplata novčane pomoći izvršiće se za svako rođeno dete u tom porođaju, u iznosu utvrđenom za treće dete.

Član 4

Zahtev za ostvarivanje novčane pomoći porodici za treće dete sa potrebnom dokumentacijom podnosi se najkasnije do navršene prve godine života deteta, opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj je prebivalište podnosioca zahteva.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodici za treće dete, podnosi se potrebna dokumentacija i uverenje nadležnog organa starateljstva o ispunjenosti uslova iz člana 2.

Član 5

Rešavanje o novčanoj pomoći porodici za treće dete u prvom stepenu poverava se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj je prebivalište podnosioca zahteva.

O novčanoj pomoći porodici za treće dete opštinska, odnosno gradska uprava rešava na osnovu podnetog zahteva.

Član 6

Po žalbama na prvostepena rešenja opštinske, odnosno gradske uprave o novčanoj pomoći porodici za treće dete u drugom stepenu, rešava pokrajinski organ uprave nadležan za poslove društvene brige o deci.

Član 7

Postupak za ostvarivanje novčane pomoći iz ove odluke vodi se po odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

Član 8

Novčana pomoć porodici za treće dete isplaćuje se majci, odnosno ocu koji je ostvario to pravo putem tekućeg računa.

Novčana pomoć porodici za treće dete isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate, od 01.01.2013. godine.

Član 9

Sredstva za finansiranje novčane pomoći porodici za treće dete obezbeđuju se iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Nominalni iznos novčane pomoći porodici za treće dete utvrđuje se za svaku godinu rešenjem Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, nakon usvajanja Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine, za svaku kalendarsku godinu.

Član 10

Starešina pokrajinskog organa uprave nadležan za poslove društvene brige o deci, propisaće bliže uslove i način ostvarivanja novčane pomoći porodici za treće dete.

Član 11

Nadzor nad primenom ove odluke, vrši pokrajinski organ uprave nadležan za poslove društvene brige o deci.

Član 12

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine“, a primenjuje se od 01.01.2013. godine.

 

Servis računara online zakazivanje