Nabavka dobara radi besplatnog deljenja potencijalnim kupcima u cilju reklamiranja i PDV obaveza

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„U skladu sa odredbama člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv PDV;

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1-3. ovog člana.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, obveznik PDV koji nabavlja dobra – kačkete, majice, kombinezone, olovke, upaljače i kese, na kojima je utisnut logo firme, kako bi predmetna dobra besplatno podelio kupcima ili potencijalnim kupcima u cilju reklamiranja sopstvene delatnosti u okviru koje vrši promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, a samim tim i pospešivanja ovog prometa, ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke predmetnih dobara ako poseduje propisanu dokumentaciju (račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa Zakonom, odnosno dokumentaciju o izvršenom uvozu dobara, uključujući i dokaz o plaćenom PDV za izvršeni uvoz dobara).

Međutim, ako je obveznik PDV nabavku predmetnih dobara (kačketa, majica, kombinezona, olovaka, upaljača i kesa, na kojima je utisnut logo firme) evidentirao kao trošak reprezentacije u svojim poslovnim knjigama koje vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, u tom slučaju obveznik PDV, saglasno odredbi člana 29. stav 1. tačka 2) Zakona, nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tih dobara.

Pored toga, besplatno deljenje dobara kupcima ili potencijalnim kupcima, u predmetnom slučaju kačketa, majica, kombinezona, olovaka, upaljača i kesa, na kojima je utisnut logo firme, u cilju reklamiranja sopstvene delatnosti obveznika PDV u okviru koje vrši promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, ne smatra se prometom sa stanovišta ovog zakona niti davanjem poklona manje vrednosti iz člana 6. stav 1. tačka 4) Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-648/2011-04 od 20.02.2012. godine