Ugovor o ostavi robe radi reklamiranja

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O OSTAVI ROBE RADI REKLAMIRANJA

Zaključen dana __.__.__ godine  između:

 1. “___” d.o.o. iz __, ul. ___ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu “Ostavodavac”)
 2. “___” d.o.o. iz __, ul. ___ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu “Ostavoprimac”)

 

Član 1.

Ugovorne strane ovim Ugovorom regulišu svoje međusobne obaveze u vezi privremenog davanja robe Ostavoprimcu u cilju reklamiranja i prezentacije robe Ostavodavca.

Obaveze Ostavoprimca

Član 2.

Ostavoprimac se obavezuje:

 • da u ___________, u svom poslovnom prostoru obezbedi mesto za izlaganje robe Ostavodavca koju će izložiti na vidnom odnosno uočljivom mestu,
 • da vrši prodaju robe Ostavodavca i da pritom dobija dogovorenu proviziju,
 • da obezbedi da se roba Ostavodavca pravilno uskladišti te da istu fizički odvoji od ostale robe,
 • da robu Ostavodavca održava i brižljivo i savesno čuva zastićenu od svih neželjenih dejstava i uticaja spolja i iznutra,
 • da robu osigura na svoj teret od svih rizika uključujući i rizik krađe,
 • da u slučaju oštećenja robe plati Ostavodavcu njenu vrednost po cenama važećim na dan plaćanja,
 • da prema važećim propisima vodi urednu i potpunu evidenciju kao i sve promene i stanja robe i da na zahtev Ostavodavca obezbedi kontrolu robe koja mu je data radi izlaganja tj. Prezentacije,
 • da na kraju poslovne godine dostavi Ostavodavcu popisnu listu o stanju robe koja mu je poverena radi izlaganja tj. prezentacije,
 • da na svoj teret snosi troškove uređenja, održavanja i osiguranja prostorija u kojima će biti smeštena roba Ostavodavca,
 • da za prodaju robe Ostavodavca snosi na svoj teret troškove reklame u uobičajenim oblicima i do uobičajenog obima.

Obaveze Ostavodavca

Član 3.

Ostavodavac se obavezuje:

 • da Ostavoprimcu redovno i blagovremeno dostavlja cenovnik robe i uslove prodaje robe kao i sve izmene ili dopune cenovnika ili uslova prodaje,
 • da Ostavoprimcu redovno i blagovremeno dostavlja novu robu koju želi da mu Ostavoprimac izlaže i da vrši prezentaciju iste,
 • da ukoliko Ostavoprimac vrši prodaju robe Ostavodavca za prodatu robu odobrava rabat u dogovorenom procentu.

Član 4.

Robu koju Ostavodavac daje Ostavoprimcu radi prezentacije i izlaganja ostaje sve vreme u vlasništvu Ostavodavca.

Ostavodavac nema prema Ostavoprimcu nikakvu finansijsku obavezu plaćanja za smeštaj robe kod Ostavoprimca.

Član 5.

Ostavoprimac je dužan da o svom trošku u najkraćem roku vrati robu Ostavodavcu ili da je plati po cenama važećim na dan plaćanja u roku od __ dana ukoliko :

 1. Ostavoprimac počne sa prodajom robe koja je konkurentna robi Ostavodavca,
 2. Ostavoprimac prestane da od Ostavodavca kupuje robu a taj prekid traje najmanje neprekidno __ meseci.

Trajanje i otkaz ugovora

Član 6.

Ovaj Ugovor se zaključuje za poslovnu 2003 godinu i automatski se obnavlja za svaku narednu poslovnu godinu ukoliko ga jedna od ugovornih strana ne otkaže 3 (tri) meseca pre isteka poslovne godine.

Član 7.

Otkaz Ugovora se može dati ukoliko neka od ugovornih strana krši odredbe ovog Ugovora.

Otkaz ovog Ugovora se mora izvršiti pismenim putem a otkazni rok iznosi __ (____) meseca i u ovom roku je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka a čije izvršenje dospeva do isteka otkaznog roka.

Pre otkaza ugovorne strane će pokušati da nastale probleme reše sporazumno.

Član 8.

Za sve sporove koje ugovorne strane nisu mogle da reše sporazumno, spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Izvršenim otkazom ovog Ugovora ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanje prava i obaveze između ugovornih strana koja su stečena do dana prestanka ovog Ugovora.

Završne odredbe

Član 9.

Sve izmene i dopune ovog Ugovora su moguće i iste su važeće ukoliko ih u obliku Anex-a ovog Ugovora potpišu obe ugovorne strane.

Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica.

Ugovor je zaključen u __ (i slovima __) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (i slovima __) primerka a ugovor je završen zaključno sa ovom klauzulom.

Ostavoprimac Ostavodavac

_________________________ ________________________

 

Servis računara online zakazivanje