Reklamiranje putem davanja fizičkim licima odevnih proizvoda i obaveza plaćanja poreza na dohodak

Reklamiranje putem davanja fizičkim licima odevnih proizvoda i obaveza plaćanja poreza na dohodak

 

„Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – odluka US – dalje: Zakon) propisano je da fizička lica plaćaju porez na dohodak građana na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti Zakonom.

Prihodi koji saglasno Zakonu podležu oporezivanju porezom na dohodak građana, oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, činjenjem ili na drugi način (član 3. stav 2. Zakona).

Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada pravno lice radi reklamiranja svojih proizvoda i usluga, u cilju pospešivanja poslovne aktivnosti, u propagandne svrhe tokom održavanja sajamskih manifestacija, daje bez naknade fizičkim licima, posetiocima njihovog izložbenog štanda na sajmu, određene odevne proizvode (majice, dukserice i dr.) na kojima je istaknut naziv tog privrednog društva i ukoliko primanje fizičkog lica po tom osnovu ne predstavlja ekvivalent za neki njegov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njegovu aktivnost u korist davaoca tog primanja (kod koga nije u radnom odnosu), i koje primanje po svojoj prirodi ne predstavlja dohodak fizičkog lica, to znači da nema ni prihoda fizičkog lica koji bi bio predmet oporezivanja porezom na dohodak građana.

Međutim, u slučaju kada fizičko lice ostvaruje određeno primanje (bilo u novcu, u naturi, činjenjem ili na drugi način), a koje predstavlja ekvivalent za neki njegov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njegovu aktivnost u korist davaoca tog primanja (kod koga nije u radnom odnosu), i koje primanje po svojoj prirodi predstavlja dohodak fizičkog lica, takvo primanje (kao prihod fizičkog lica) podleže oporezivanju porezom na dohodak građana, saglasno odredbama čl. 85. i 86. Zakona.

Saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda koje ostvari fizičko lice, prema članu 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon i 53/2010).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-408/2011-04 od 28.10.2011. godine