PDV tretman primanja novčanih sredstava bez obaveze protivčinidbe

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 4. stav 1. Zakona).

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Primanje novčanih sredstava bez obaveze primaoca novčanih sredstava da izvrši protivčinidbu (promet dobara ili usluga), ne smatra se predmetom oporezivanja PDV.

Ako je reč o novčanim sredstvima primljenim od osnivača za promet dobara ili usluga, a pod uslovom da se radi o prometu za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, obveznik PDV dužan je da obračuna i plati PDV u skladu sa Zakonom.

Činjenično stanje od uticaja na postojanje i visinu poreskih obaveza u svakom konkretnom slučaju utvrđuje nadležni poreski organ u skladu sa načelima predviđenim propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-582/2011-04 od 05.07.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje