Porez na zarade na primanja do visine propisanog neoporezivog iznosa lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

Servis računara online zakazivanje

Porez na zarade na primanja do visine propisanog neoporezivog iznosa lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

 

„Odredbom člana 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon) propisano je da se pod zaradom u smislu tog zakona, smatra zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

Saglasno odredbi stava 2. navedenog člana Zakona, zaradom se smatraju i ugovorena naknada i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja.

Odredbom člana 18. stav 1. tač. 1) do 7) Zakona, propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu:

  1. naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak na posao i povratak sa posla) – do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, a najviše do 2.895 dinara;
  2. dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 1.737 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa;
  3. naknade troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu;
  4. naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe – do iznosa 30% cene jednog litra super benzina, a najviše do 5.066 dinara mesečno;
  5. solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – do 28.949 dinara;
  6. poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – do 7.237 dinara godišnje po jednom detetu;
  7. jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – do 14.474 dinara godišnje.

Primanja po osnovu naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice za službeno putovanje u zemlji i u inostranstvo, naknade troškova smeštaja na službenom putovanju i naknade prevoza na službenom putovanju, koja ostvaruju lica koja nisu u radnom odnosu, ali za svoj rad ostvaruju prihode za koje su obveznici poreza na zaradu u smislu Zakona, predmet su poreskog oslobođenja, saglasno stavu 2. člana 18. Zakona.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, na primanja do visine propisanog neoporezivog iznosa koja, po osnovu naknade troškova i dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu iz člana 18. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, ostvaruju lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca (lica koja obavljaju privremene i povremene poslove na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem ili preko omladinske ili studentske zadruge, osim lica do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja) ali za svoj rad ostvaruju prihode (ugovorenu naknadu i druga primanja na osnovu ugovora, koja se smatraju zaradom u skladu sa stavom 2. člana 13. Zakona) za koje su obveznici poreza na zaradu u smislu Zakona, ne plaća se porez na zarade saglasno stavu 2. člana 18. Zakona. To znači da na predmetna ugovorena primanja koja ostvaruju navedena lica, najviše do iznosa tih troškova koji su po članu 18. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona oslobođeni od plaćanja poreza na zarade za zaposlene, odnosno na naknade dokumentovanih troškova po osnovu službenih putovanja, ne plaća se porez na zaradu. Na deo naknade koji se isplaćuje iznad propisanog neoporezivog iznosa, plaća se porez na dohodak građana na zaradu.

Sa stanovišta doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na primanje fizičkog lica koje obavlja privremene i povremene poslove po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, obračunava se i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, saglasno odredbama čl. 7, 8. i 9. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011). Osnovica doprinosa za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, kao i za poslodavca je ugovorena naknada po tom osnovu (član 16. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje).

Imajući u vidu da se u pogledu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na primanja fizičkog lica (koje obavlja privremene i povremene poslove) u vidu naknada troškova i dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu, koje nisu obuhvaćene (ugovorene) ugovorom o privremenim i povremenim poslovima, kao prethodno postavlja pitanje da li saglasno Zakonu o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) predmetne naknade predstavljaju primanje fizičkog lica ili naknadu troškova (koji ne predstavljaju primanje po osnovu privremenih i povremenih poslova), za davanje odgovora po predmetnom pitanju nadležno je Ministarstvo rada i socijalne politike u čijem delokrugu je davanje mišljenja o primeni Zakona o radu.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-74/2009-04 od 11.07.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje