Organizacioni razlozi ne mogu da budu razlog da se zaposlenom uskrati pravo na godišnji odmor

Servis računara online zakazivanje

Organizacioni razlozi ne mogu da budu razlog da se zaposlenom uskrati pravo na godišnji odmor

„Članom 68. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), propisano je da zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa ovim zakonom.

Imajući u vidu navedeno, obaveza je poslodavca da zaposlenom obezbedi korišćenje godišnjeg odmora. Zaposleni se ne može odreći prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa kod poslodavca.

Prema tome ukoliko zaposleni ne iskoristi godišnji odmor do 30. juna naredne godine, nema pravo na novčanu naknadu zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora u smislu člana 76. Zakona.

Takođe, organizacioni razlozi ne mogu biti razlog da se zaposlenom uskrati pravo na godišnji odmor, a posebno imajući u vidu obavezu poslodavca da zaposlenom obezbedi korišćenje godišnjeg odmora.

Članom 275. stav 1. tačka 3) Zakona je predviđeno da će se novčanom kaznom od 400.000 do 1.000.000 dinara kazniti za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako postupi suprotno odredbama ovog zakona koje uređuju godišnji odmor. Takođe, za ovaj prekršaj kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, odnosno zastupnik pravnog lica novčanom kaznom od 10.000 dinara (član 275. stav 2. Zakona).

Pored toga, zaposleni eventualno može da pokrene postupak za naknadu štete u skladu sa članom 164. Zakona, po opštim pravilima za naknadu štete.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-872/2014-02 od 13.11.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje