STATUSNA PROMENA – PDV tretman prenos dela imovine u postupku statusne promene privrednog društva odvajanje uz pripajanje

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

PDV tretman prenos dela imovine u postupku statusne promene privrednog društva odvajanje uz pripajanje

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Odredbom člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je, da se prometom dobara i usluga, u smislu ovog zakona, ne smatra prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca (stav 2. člana 6. Zakona).

Prema odredbi člana 3. stav 1. tačka 1) Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 67/2005 – dalje: Pravilnik), prometom dobara i usluga koji, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, ne podleže PDV smatra se prenos dela imovine kod statusne promene privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Saglasno navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, prenos dela imovine u postupku statusne promene privrednog društva odvajanja uz pripajanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, od strane obveznika PDV – društva deljenika društvu sticaocu, nije predmet oporezivanja PDV, pod uslovima: da je društvo sticalac obveznik PDV ili da je tim prenosom postalo obveznik PDV, kao i da društvo sticalac faktički produžava da obavlja istu delatnost koju je obavljalo društvo deljenik.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-130/2012-04 od 05.03.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje