Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva

Servis računara online zakazivanje

Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva

Sl. glasnik RS br. 67/2006, 52/2008 , 18/2009

Osnovne odredbe

1. Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi za lične prenose sredstava plaćanja iz Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) u inostranstvo i iz inostranstva u Republiku koji nemaju obeležja izvršenja posla, kao i za fizičke prenose sredstava plaćanja iz Republike i u Republiku.

2. Lični prenos sredstava plaćanja, u smislu ove odluke, obuhvata poklone i pomoć, uključujući i pomoć članu porodice, nasledstva, rente, sredstva za podmirenje duga useljenika u Republiku i sredstva koja iseljenici iznose, tj. prenose u inostranstvo.

Fizički prenos sredstava plaćanja, u smislu ove odluke, obuhvata prenos gotovine u dinarima, u efektivnom stranom novcu, u čekovima i u hartijama od vrednosti u materijalizovanom obliku.

Lični prenos sredstava plaćanja

3. Rezident – fizičko lice po osnovima iz tačke 2. ove odluke može prenositi u inostranstvo preko banke sredstva plaćanja do iznosa od 10.000 evra mesečno.

3a Rezident – fizičko lice može prenositi u inostranstvo preko banke sredstva plaćanja iznad iznosa od 10.000 evra mesečno po sledećim osnovima:

1) po osnovu poklona – uz ugovor o poklonu koji je overio nadležni organ;

2) po osnovu pomoći, i to samo po osnovu pomoći članu porodice – uz dokaze da član njegove porodice živi u inostranstvu (dozvola boravka, radna viza, studentska viza i dr.) i da je u pitanju srodnik do trećeg stepena srodstva (izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih i dr.);

3) po osnovu nasledstva – uz pravnosnažno rešenje o nasleđivanju;

4) po osnovu rente – uz dokument kojim je utvrđena obaveza izmirenja rente (ugovor i sl.);

5) po osnovu iseljenja u inostranstvo – uz dokaz o iseljenju iz Republike;

6) po osnovu useljenja u Republiku – uz dokaz o obavezi izmirenja duga u matičnoj zemlji, pod uslovom da je nadležnom organu u Republici podneo zahtev za prijavu boravka.

3b Kod prenosa sredstava plaćanja, u smislu ove odluke, banke su dužne da preduzimaju radnje i mere utvrđene propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca.

Fizički prenos sredstava plaćanja

Iznošenje i unošenje dinara

4. Rezident – fizičko lice i nerezident – fizičko lice mogu iznositi iz Republike, odnosno unositi u Republiku dinare do iznosa dinarske protivvrednosti 10.000 evra po osobi.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, dinari u iznosu većem od iznosa iz tog stava mogu se unositi u Republiku ako su kupljeni kod strane banke – do iznosa iz potvrde te banke koja se pri ulasku u Republiku stavlja na uvid carinskom organu.

5. Rezident može iznositi iz Republike dinare radi testiranja automata za brojanje papirnih novčanica i kovanog novca ako za to ima odobrenje Narodne banke Srbije, koje ona izdaje na osnovu obrazloženog zahteva rezidenta uz koji se prilažu dokaz o korišćenju automata radi obavljanja registrovane delatnosti i garancija inostrane firme da će se primljeni dinari vratiti odmah posle obavljenog testiranja, a najkasnije u roku od tri meseca od dana njihovog prijema.

6.Bankamože iznositi iz Republike dinare radi prodaje, na osnovu ugovora o njihovoj prodaji stranoj banci, odnosno ugovora o njihovom deponovanju kod strane banke.

Pri iznošenju dinara iz Republike u smislu stava 1. ove tačke, banka je dužna da nadležnom carinskom organu podnese dva primerka opšteg deviznog naloga, koji je propisan i popunjen u skladu s propisima kojima se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

Nadležni carinski organ svojim pečatom overava primerke naloga iz stava 2. ove tačke i na njih unosi datum iznošenja dinara iz Republike, pri čemu jedan primerak overenog naloga zadržava za svoje potrebe, a drugi vraća banci.

Dinare koji su izneti iz Republike a nisu prodati u inostranstvu – banka vraća u Republiku, pri čemu nadležni carinski organ prvobitno overeni nalog o iznošenju dinara iz Republike ponovo overava svojim pečatom, navodeći iznos dinara koji se vraćaju i datum vraćanja.

Primerak overenog naloga o iznošenju dinara iz Republike, odnosno ponovo overenog naloga o vraćanju dinara u Republiku – banka je dužna da čuva za potrebe kontrole.

Bankaje dužna da, u roku od sedam dana od dana iznošenja dinara iz Republike, Narodnoj banci Srbije dostavi:

1) izveštaj s podacima o iznošenju dinara iz Republike radi prodaje, na osnovu ugovora o njihovoj prodaji stranoj banci, odnosno o unošenju dinara u Republiku – na Obrascu 1;

2) izveštaj s podacima o iznošenju dinara iz Republike radi prodaje, na osnovu ugovora o njihovom deponovanju kod strane banke, odnosno o unošenju dinara u Republiku – na Obrascu 2.

Obrasci iz ove tačke odštampani su uz ovu odluku i njen su sastavni deo.

Iznošenje i unošenje prigodnog kovanog novca i dinara u numizmatičke i kolekcionarske svrhe

7. Rezident – fizičko lice može iznositi iz Republike prigodni kovani novac koji izdaje Narodna banka Srbije – na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, koje ona izdaje na osnovu obrazloženog zahteva, sa specifikacijom, koje overava nadležni carinski organ pri iznošenju ovog novca iz Republike.

Nerezident – fizičko lice može iznositi iz Republike prigodni kovani novac koji izdaje Narodna banka Srbije uz potvrdu ovlašćenog prodavca o njegovoj kupovini u Republici, odnosno uz potvrdu carinskog organa o njegovom unošenju u Republiku.

Rezident – fizičko lice slobodno unosi u Republiku prigodni kovani novac koji izdaje Narodna banka Srbije, a nerezident – fizičko lice unosi ga uz prijavu carinskom organu, koji izdaje potvrdu o njegovom unošenju.

8. Rezident – fizičko lice može iznositi iz Republike dinare u numizmatičke i kolekcionarske svrhe, i to najviše do tri kompleta novčanica po jednom zahtevu, na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, koje ona izdaje na osnovu obrazloženog zahteva, sa specifikacijom, koje overava nadležni carinski organ pri iznošenju ovih dinara iz Republike.

Nerezident – fizičko lice može iznositi iz Republike dinare u numizmatičke i kolekcionarske svrhe uz potvrdu ovlašćenog prodavca o njihovoj kupovini u Republici, odnosno uz potvrdu carinskog organa o njihovom unošenju u Republiku.

Rezident – fizičko lice slobodno unosi u Republiku dinare u numizmatičke i kolekcionarske svrhe, a nerezident – fizičko lice unosi ga uz prijavu carinskom organu, koji izdaje potvrdu o njihovom unošenju.

Iznošenje i unošenje efektivnog stranog novca, čekova i hartija od vrednosti

9. Rezident – fizičko lice slobodno unosi u Republiku efektivni strani novac.

Rezident – fizičko lice dužan je da nadležnom carinskom organu, pri ulasku u Republiku, prijavi iznos efektivnog stranog novca koji prelazi iznos utvrđen zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca.

10. Rezident – fizičko lice može u inostranstvo iznositi efektivni strani novac ili čekove čiji ukupan iznos ne prelazi 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti. Ako ovaj rezident istovremeno u inostranstvo iznosi dinare, efektivni strani novac i čekove – ukupan iznos tih sredstava ne može preći 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti.

11. Rezident – fizičko lice može pri iseljenju iz Republike iznositi efektivni strani novac iznad iznosa od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti, na osnovu dokaza o iseljenju.

11a Nerezident – fizičko lice može slobodno unositi u Republiku efektivni strani novac, s tim što je dužan da iznos veći od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti prijavi nadležnom carinskom organu, koji mu o tome izdaje potvrdu.

12. Nerezident – fizičko lice može iznositi u inostranstvo efektivni strani novac do iznosa od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti. Ako ovaj nerezident istovremeno u inostranstvo iznosi dinare i efektivni strani novac – ukupan iznos tih sredstava ne može preći 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti.

Nerezident – fizičko lice može iznositi u inostranstvo efektivni strani novac iznad iznosa iz stava 1. ove tačke:

– koji je prijavio pri ulasku u Republiku – na osnovu potvrde o unošenju efektivnog stranog novca u Republiku, koju obezbeđuje i overava carinski organ;

– koji je podigao s deviznog računa ili devizne štedne knjižice kod banke u Republici – na osnovu potvrde te banke;

– koji je stekao prodajom dinara dobijenih prethodnim korišćenjem platne kartice u Republici – na osnovu potvrde menjača.

Potvrde iz stava 2. ove tačke carinski organ poništava pri prvom izlasku iz Republike.

13. Rezident – fizičko lice i nerezident – fizičko lice mogu iznositi u inostranstvo hartije od vrednosti koje su stekli u skladu s propisima.

14. Dinare, efektivni strani novac i čekove iznad iznosa propisanog ovom odlukom, kao i hartije od vrednosti koje se iznose iz Republike, odnosno unose u Republiku a stečene su suprotno propisima – carinski organ privremeno oduzima od rezidenta i nerezidenta, uz izdavanje potvrde.

15.Bankamože iznositi iz Republike efektivni strani novac radi dotacije svog računa kod korespondentne banke u inostranstvu, kao i hartije od vrednosti radi deponovanja kod banke u inostranstvu ili korišćenja za druge namene, u skladu sa zakonom.

Bankamože iznositi iz Republike efektivni strani novac u svim valutama određenim propisom Narodne banke Srbije kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Bankamože iznositi iz Republike i valute koje su uvođenjem evra u Evropskoj monetarnoj uniji prestale da budu sredstvo plaćanja – radi zamene za evro.

Pri iznošenju efektivnog stranog novca u smislu stava 1. ove tačke, banka je dužna da nadležnom carinskom organu podnese dva primerka opšteg deviznog naloga, koji je propisan i popunjen u skladu s propisima kojima se uređuju uslovi i način platnog prometa sa inostranstvom.

Nadležni carinski organ svojim pečatom overava dostavljene primerke naloga iz stava 4. ove tačke i na njih unosi datum iznošenja efektivnog stranog novca iz Republike, pri čemu jedan primerak overenog naloga zadržava za svoje potrebe, a drugi vraća banci, koja je dužna da ga čuva za potrebe kontrole.

16. (Brisano)

Završne odredbe

17. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu ličnih i fizičkih prenosa sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva („Službeni list SRJ“, br. 25/2002 i 33/2002 i „Službeni glasnik RS“, broj 83/2005).

18. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva

(„Sl. glasnik RS“, br. 52/2008)

4. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku RS“ i stupa na snagu 1. juna 2008. godine.

Samostalna odredba Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva

(„Sl. glasnik RS“, br. 18/2009)

8. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

Obrazac 1

(naziv i sedište ovlašćene banke)

IZVEŠTAJ O IZNOŠENJU DINARA IZ REPUBLIKE SRBIJE RADI PRODAJE,
NA OSNOVU UGOVORA O NJIHOVOJ PRODAJI STRANOJ BANCI, ODNOSNO O UNOŠENJU DINARA U REPUBLIKU SRBIJU

Iznošenje dinara iz Republike Srbije
1. Datum odobrenja deviznog računa kod strane banke
2. Datum iznošenja dinara
3. Iznos iznetih dinara
4. Naziv strane banke
Unošenje dinara u Republiku Srbiju
1. Datum unošenja dinara
2. Iznos unetih dinara
3. Datum zaduženja deviznog računa kod strane banke
4. Naziv strane banke
(potpis ovlašćenog lica)

Obrazac 2

(naziv i sedište ovlašćene banke)

IZVEŠTAJ O IZNOŠENJU DINARA IZ REPUBLIKE SRBIJE RADI PRODAJE,
NA OSNOVU UGOVORA O NJIHOVOM DEPONOVANJU KOD STRANE BANKE, ODNOSNO O UNOŠENJU DINARA U REPUBLIKU SRBIJU

Iznošenje dinara iz Republike Srbije
1. Datum iznošenja dinara
2. Iznos iznetih dinara
3. Stanje dinara kod strane banke
4. Naziv strane banke
Unošenje dinara u Republiku Srbiju
1. Datum unošenja dinara
2. Iznos unetih dinara
3. Stanje dinara kod strane banke
4. Naziv strane banke
(potpis ovlašćenog lica)

 

Servis računara online zakazivanje