PRENOS IMOVINE – PDV tretman prenosa bez naknade celokupne imovine preduzetničke radnje

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

PDV tretman prenosa bez naknade celokupne imovine preduzetničke radnje

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Prema odredbi člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, prometom dobara i usluga, u smislu ovog zakona, ne smatra se prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca (stav 2. člana 6. Zakona).

Saglasno odredbama člana 2. Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona („Sl. glasnik RS“, br. 67/2005 – dalje: Pravilnik), prometom dobara i usluga koji, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, ne podleže PDV, smatra se prenos celokupne imovine:

1)     kod statusne promene privrednog društva i promene pravne forme privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2)     u postupku redovnog prometa, likvidacije i stečaja.

Shodno navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, kada obveznik PDV – preduzetnik izvrši prenos celokupne imovine preduzetničke radnje bez naknade (proizvodni pogon koji se sastoji od proizvodne hale, mašina, repromaterijala i gotovih proizvoda), u tom slučaju, a pod uslovima – da je sticalac obveznik PDV ili da je tim prenosom postao obveznik PDV i da je produžio da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac, PDV se ne obračunava i ne plaća, s obzirom da se taj prenos ne smatra prometom dobara, odnosno usluga za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-3186/2010-04 od 05.11.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje