Da li se prenosom opreme uz naknadu ostvaruje kapitalni prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica

Servis računara online zakazivanje

Da li se prenosom opreme uz naknadu ostvaruje kapitalni prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica

„Odredbom člana 27. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon i 142/2014 – dalje: Zakon) propisano je da se kapitalnim dobitkom smatra prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu (dalje: prodaja): 1) nepokretnosti koje je koristio kao osnovno sredstvo za obavljanje delatnosti; 2) prava industrijske svojine; 3) udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti, koje u skladu sa MRS, odnosno MSFI predstavljaju dugoročne finansijske plasmane, osim obveznica izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu zajma za privredni razvoj, devizne štednje građana i dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa zakonom, Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije; 4) investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi.

Imajući u vidu navedenu zakonsku odredbu, prenos opreme uz naknadu nije predmet utvrđivanja kapitalnog dobitka u smislu člana 27. stav 1. Zakona. S tim u vezi, kada privredno društvo koje, saglasno propisima o računovodstvu i relevantnim MRS, odnosno MSFI, izvrši usklađivanje knjigovodstvene vrednosti (dela) opreme (i u svojim poslovnim knjigama istu iskaže po fer vrednosti), a potom je, kao deo nenovčanog uloga, unese u novo privredno društvo, u tom konkretnom slučaju se ne ostvaruje kapitalni dobitak u skladu sa Zakonom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br.011-00-00194/2015-04 od 25.06.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje