Da li zaposleni na određeno vreme ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju

Da li zaposleni na određeno vreme ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju

„U članu 119. stav 1. tačka 1) i stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da je poslodavac dužan, u skladu sa opštim aktom, da zaposlenom isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade, pri čemu se pod prosečnom zaradom smatra prosečna zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.

Prema tome, pravo na otpremninu za odlazak u penziju ostvaruje se u zavisnosti od osnova (razloga) prestanka radnog odnosa. To znači da je pravo na otpremninu pri odlasku u penziju pravo zaposlenog kome radni odnos prestaje zbog odlaska u penziju, a obavezu isplate otpremnine snosi poslodavac kod koga zaposlenom prestaje radni odnos radi ostvarivanja prava na penziju, bez obzira da li se radi o zaposlenom na neodređeno ili određeno vreme i koliko je vremena zaposleni proveo u radnom odnosu kod tog poslodavca.

Zaposlenom koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme prestaje radni odnos, saglasno članu 175. tačka 1) Zakona, istekom roka na koji je radni odnos zasnovan. Zaposlenom kome prestane radni odnos po ovom osnovu, nema pravo na otpremninu pri odlasku u penziju, osim ako opštim aktom poslodavca nije drukčije određeno. Međutim, zaposleni u radnom odnosu na određeno vreme ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju ako, pre isteka vremena na koje je zasnovao radni odnos, raskine radni odnos zbog sticanja uslova za ostvarivanje prava na penziju.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-190/2012-02 od 06.06.2012. godine