Pravo na otpremninu zaposlenog na određeno vreme zbog prestanka radnog odnosa (odlazak u penziju)

Servis računara online zakazivanje

Pravo na otpremninu zaposlenog na određeno vreme zbog prestanka radnog odnosa (odlazak u penziju)

„U članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati otpremninu pri odlasku u penziju, u visini utvrđenoj opštim aktom, a najmanje u visini tri prosečne zarade, pri čemu se pod prosečnom zaradom smatra prosečna zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku (član 119. stav 3. Zakona).

Prema tome, pravo na otpremninu pri odlasku u penziju ostvaruje zaposleni kome prestaje radni odnos zbog ispunjenja uslova, odnosno ostvarivanja prava na penziju, bez obzira da li se radi o starosnoj, invalidskoj ili porodičnoj penziji.

Zaposleni koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao i zaposleni na neodređeno vreme.

Polazeći od navedenog zaposlena koja je zasnovala radni odnos na određeno vreme, a kojoj je radni odnos prestao zbog potpunog gubitka radne sposobnosti i ostvarivanja prava na invalidsku penziju, a pre isteka ugovora o radu na određeno vreme, ima pravo na otpremninu pri odlasku u invalidsku penziju u skladu sa članom 119. stav 1. tačka 1) Zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 120-01-65/2011-02 od 25.05.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje