Pravo na odbitak prethodnog PDV p osnovu ulaganja u stan koji se koristi za smeštaj poslovnih partnera

Servis računara online zakazivanje

Pravo na odbitak prethodnog PDV p osnovu ulaganja u stan koji se koristi za smeštaj poslovnih partnera

„Prema odredbi člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1)     koji je oporeziv PDV;

2)     za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3)     koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza.

Odredbom stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1)     obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je iliće mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2)     PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1. do 3. ovog člana.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, ako privredno društvo – obveznik PDV nabavlja ekonomski deljivu celinu – stan koji će koristiti kao poslovni prostor (za prenoćište poslovnih partnera), u tom slučaju ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za prvi prenos prava raspolaganja na stanu odbije od PDV koji duguje uz ispunjenje propisanih uslova (da poseduje račun za izvršeni promet izdat u skladu sa Zakonom i da predmetni stan koristi ili će koristiti za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, odnosno koji je oporeziv PDV, promet za koji u skladu sa članom 24. Zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV ili promet koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici. Ako obveznik PDV koristi nabavljeni stan delom za pomet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, a delom za promet bez prava na odbitak prethodnog poreza, dužan je da izvrši podelu prethodnog poreza u skladu sa odredbama člana 30. Zakona.

2. Odredbom člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 43/2003 i 84/2004) propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% (40% za mala preduzeća) izvršenog ulaganja, s timšto ne može biti veći od 50% (70% za mala preduzeća) obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Prema članu 6. stav 1. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 119/2008 i 9/2009), na računima grupe 02 – Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva, kao osnovna sredstva iskazuju se, između ostalog, i stanovi koji ispunjavaju uslov za takvo priznavanje po MRS 16 prema kome se nekretnine, postrojenja i oprema (kao materijalne stavke koje se drže za korišćenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci dobara ili usluga ili za administrativne svrhe) priznaju kao sredstvo samo ako je verovatno da će se buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom prilivati u entitet i ako se nabavna vrednost (cena koštanja) tog sredstva može pouzdano odmeriti.

U slučaju kada izvrši ulaganje u nabavku službenog stana koji će mu služiti za smeštaj (prenoćište) poslovnih partnera iz zemlje i inostranstva, a ne kao osnovno sredstvo za obavljanje registrovane delatnosti, odnosno za korišćenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci dobara ili usluga ili u administrativne svrhe, obvezniku se ne priznaje pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća.

3. Pored toga, Poreska uprava, u postupku poreske kontrole, utvrđuje sve neophodne činjenice od značaja za prava i obaveze poreskog obveznika u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.“

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-1574/2009-04 od 13.08.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje