Ne postoji mogućnost odbitka PDV za prvi prenos raspolaganja na stanu preduzetniku koji će ga koristiti za stanovanje ili dalju prodaju

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Prema odredbi člana 27. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

U skladu sa odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (dalje: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv PDV;

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Odredbom stava 2. istog člana Zakona predviđeno je, da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga koji je, ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1-3. ovog člana.

U skladu sa navedenim odredbama Zakona, obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu dobara ili usluga, takođe obveznika PDV, odbije kao prethodni porez, ako ispunjava uslove predviđene odredbama člana 28. Zakona – da poseduje račun o izvršenom prometu izdat u skladu sa Zakonom, kao i da predmetno dobro, odnosno uslugu koristi ili da će koristiti za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Međutim, obveznik PDV – preduzetnička radnja nema pravo da, PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV za prvi prenos prava raspolaganja na stanu u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta, koji će prodati drugom licu ili koji će osnivač i vlasnik preduzetničke radnje koristiti za potrebe stanovanja, odbije kao prethodni porez, s obzirom da u ovom slučaju nisu ispunjeni uslovi iz člana 28. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00631/2011-04 od 21.07.2011. godine