Pravilnik o obezbeđivanju smeštaja i ishrane radnika odnosno njihovog prevoza od mesta stanovanja do mesta rada i natrag

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obezbeđivanju smeštaja i ishrane radnika odnosno njihovog prevoza od mesta stanovanja do mesta rada i natrag

Sl.list SFRJ br. 41/68

 

Član 1

Radne organizacije koje vrše poslove na mestima gde ne postoji organizovano naselje i gde ne postoje normalni uslovi za smeštaj i ishranu, a naročito radne organizacije koje vrše poslove preko šumskih, poljoprivrednih i građevinskih radilišta, kao i radilišta za proizvodnju građevinskog materijala, za izgradnju i održavanje pruga, za izgradnju i održavanje puteva, za proizvodnju, prenos i raspodelu električne energije, za izvođenje montažnih i zanatskih radova, i drugih sličnih radilišta, – dužne su da obezbede licima na radu (u daljem tekstu: radnici) smeštaj i ishranu u blizini mesta rada odnosno prevoz od mesta stanovanja do mesta rada i natrag, u slučajevima i pod uslovima koji su propisani ovim pravilnikom.

Obezbeđivanje smeštaja i ishrane odnosno prevoza radnika iz stava 1 ovog člana obuhvata organizovanje smeštaja i ishrane odnosno prevoza radnika, koji pružaju normalne uslove za boravak u određenim objektima i prostorijama prema važećim propisima odnosno pruže odgovarajuću bezbednost za vreme prevoza.

Član 2

Ako na radilištima nema uslova za organizovanje smeštaja i ishrane a ona su udaljena od komunikacija javnog saobraćaja odnosno od mesta stanovanja radnika više od 5 kilometara, radne organizacije dužne su da organizuju prevoz radnika od mesta stanovanja do mesta rada i natrag.

Radne organizacije su dužne obezbediti smeštaj i ishranu odnosno prevoz radnika iz stava 1 ovog člana prilikom otpočinjanja radova.

Član 3

O tome da li će organizovati smeštaj i ishranu ili prevoz odlučuju radne organizacije u smislu ovog pravilnika, imajući u vidu šta je povoljnije u pogledu obezbeđivanja uslova rada radnika, kao i udaljenost radilišta od naseljenog mesta odnosno od komunikacija javnog saobraćaja.

Član 4

Smeštaj radnika, u smislu ovog pravilnika, radne organizacije dužne su da organizuju u odgovarajućim objektima odnosno prostorijama, ako ti objekti odnosno prostorije kako u pogledu izbora terena na kome su locirani (zaštita od poplava, odronjavanja zemlje ili kamena, snežnih lavina, jakih vetrova, posledica močvarnog terena i sl.), tako i u pogledu komunalnih, higijensko-sanitarnih i ostalih uslova i normativa (spavaonice, umivaonice, kupatila, prostorije za sušenje mokre odeće i obuće, perionice veša, klozeti i dr.) omogućuju radnicima normalan boravak.

Na radilištima na kojima se rad vrši u periodu od 15. juna do 15. septembra, za smeštaj radnika mogu se koristiti objekti odnosno prostorije pogodni za smeštaj u to vreme (šatori sa drvenim podom odignutim od zemlje najmanje 20 cm, auto-prikolice i sl.) posebno opremljeni za ove svrhe.

Član 5

Radne organizacije koje su u smislu ovog pravilnika dužne da organizuju smeštaj, dužne su da organizuju i ishranu radnika raznovrsnom i kaloričnom hranom – prema uobičajenim normativima s obzirom na poslove koje ovi radnici vrše.

Pripremanje, raspodela i uzimanje hrane iz stava 1 ovog člana mora se vršiti u za to naročito obezbeđenim prostorijama (kuhinje, ostave, trpezarije), koje ispunjavaju propisane higijensko-sanitarne uslove i opremljene su potrebnim nameštajem, inventarom i priborom.

Član 6

Za prevoz radnika mogu se koristiti odgovarajuća prevozna sredstva za prevoz putnika, u smislu važećih propisa o javnom saobraćaju.

Član 7

Radne organizacije koje na dan stupanja na snagu ovog pravilnika vrše poslove pod uslovima iz člana 1 ovog pravilnika, dužne su da organizuju smeštaj i ishranu odnosno prevoz u skladu sa odredbama ovog pravilnika u rok od 12 meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 152 do 154, 156 i 157 Pravilnika o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama u građevinarstvu („Službeni list FNRJ“, br. 46/47); čl. 58 do 61 Pravilnika o higijenskim i tehničkim merama pri radu u kamenolomima i ciglanama, kao i kod vađenja gline, peska i šljunka („Službeni list FNRJ“, br. 69/48); člana 62 Pravilnika o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim merama pri građenju puteva, mostova i železnica („Službeni list FNRJ“, br. 80/49 – prilog br. 4); čl. 111 do 132 Pravilnika o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri radu na eksploataciji šuma („Službeni list FNRJ“, br. 41/61).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ“.

 

 

Servis računara online zakazivanje