Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Sl.glasnik RS br. 95/2014, 144/2014

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima Bilans stanja (Izveštaj o finansijskoj poziciji u smislu Međunarodnog računovodstvenog standarda (u daljem tekstu: MRS) 1 Prezentacija finansijskih izveštaja), Bilans uspeha (Izveštaj o dobitku ili gubitku u smislu MRS 1), Izveštaj o ostalom rezultatu (Izveštaj o ukupnom ostalom rezultatu u smislu MRS 1), Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva (u daljem tekstu: pravna lica i preduzetnici).

Preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, dužni su da o tome u pisanoj formi obaveste Agenciju za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), najkasnije 60 dana pre roka za sastavljanje finansijskih izveštaja, a preduzetnik koji je prestao da vodi dvojno knjigovodstvo dužan je da u roku od 60 dana o tome obavesti Agenciju.

Ovaj pravilnik primenjuje se i na faktoring društva, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe zakona, ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Član 2

Obrasci Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu, kao prilozi 1, 2, 3, 4 i 5, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U pogledu sadržine pojedinih grupa računa i računa u obrascima iz stava 1. ovog člana, postupa se prema odredbama pravilnika kojim se uređuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

U obrasce iz stava 1. ovog člana iznosi se upisuju u hiljadama dinara.

Član 3

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji je u toku izveštajne godine imao statusnu promenu ili je nad njim otvoren postupak stečaja, odnosno likvidacije, u finansijskim izveštajima, u koloni za tekuću godinu, prikazuje podatke o poslovanju za ceo izveštajni period objedinjeno, u neto iznosu, i to posle prebijanja rezultata pre i posle promene. Na svim obrascima finansijskih izveštaja pravnog lica, odnosno preduzetnika stavlja se naznaka „statusna promena“, „stečaj“ ili „likvidacija“.

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 1. ovog člana u finansijske izveštaje unosi podatke o poslovanju za sve učesnike u statusnoj promeni, a u Napomenama uz ovaj izveštaj obelodanjuje informacije o učesnicima i vrsti promene.

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji je nastao osnivanjem posle statusne promene, prikazuje podatke kao novoosnovani obveznik iz člana 4. ovog pravilnika, s tim što na obrascima finansijskih izveštaja stavlja naznaku „novo osnivanje“.

Član 4

Novoosnovano pravno lice, odnosno preduzetnik prikazuje podatke o poslovanju u izveštajnoj godini u periodu koji je kraći od kalendarske godine ili je najviše jednak kalendarskoj godini, ali ne prikazuje stanje na dan 1. januara izveštajne godine, kao ni poslovanje u prethodnoj godini. Na svim propisanim obrascima finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik stavlja naznaku „novoosnovani“.

Na način iz stava 1. ovog člana postupa i preduzetnik koji je u toku izveštajne godine počeo da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Član 5

Matično pravno lice dostavlja sve propisane obrasce finansijskih izveštaja i na njima stavlja naznaku „konsolidovani“.

Matično pravno lice prikazuje konsolidovane podatke za sva zavisna pravna lica u zemlji i inostranstvu, za izveštajnu i prethodnu godinu.

Ako se sastav ekonomske celine promeni u toku izveštajne godine, matično pravno lice u konsolidovanom finansijskom izveštaju prikazuje početno stanje i poslovne promene u prethodnoj godini za prethodnu ekonomsku celinu u skladu sa zahtevima Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI) 10 i ostalim relevantnim MRS, odnosno MSFI.

Matično pravno lice obelodanjuje podatke o sastavu ekonomske celine na dan 31. decembra, odnosno 1. januara izveštajne godine u Napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje.

Pravno lice koje je postalo matično u izveštajnoj godini konsolidovane podatke dostavlja kao novoosnovano pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika, pri čemu na svim obrascima stavlja naznaku „novokonsolidovani“.

Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), nezavisno od veličine, primenjuju MSFI.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, ukoliko vrednosti imovine i poslovnog prihoda matičnog i zavisnih pravnih lica, ne računajući međusobna učešća, potraživanja i obaveze, međusobne rezultate i međusobne poslovne prihode i rashode matičnog i zavisnih pravnih lica, u zbiru ne prelaze polovinu kriterijuma za malo pravno lice, u smislu člana 6. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13 – u daljem tekstu: Zakon), matično pravno lice nije obavezno da sastavlja, dostavlja i obelodanjuje konsolidovane finansijske izveštaje.

II SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU BILANS STANJA

Član 6

U obrazac Bilans stanja pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (u daljem tekstu: MSFI za MSP) iz člana 2. tačka 7) Zakona iskazuju podatke u kolonama od 4 do 7, na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa označenih u koloni 1 tog obrasca.

Mikro pravna lica (osim drugih pravnih lica razvrstanih u mikro pravna lica u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona) i preduzetnici u obrascu Bilans stanja iskazuju skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.

Podaci u obrascu Bilans stanja iskazuju se u neto iznosu (po sadašnjoj vrednosti na dan bilansa) tako što se bruto iznosi iskazani na osnovnim računima glavne knjige, koriguju za iznose ispravke vrednosti i obezvređenja koji su iskazani na pripadajućim korektivnim računima osnovnih računa na dan bilansa.

U Bilansu stanja u koloni 5 iskazuju se podaci na kraju tekućeg perioda, u koloni 6 podaci na kraju prethodnog perioda (koji je isti kao početak tekućeg perioda) i u koloni 7 podaci na početku najranijeg uporednog perioda (početno stanje prethodnog perioda). Podaci u koloni 7 iskazuju se samo u slučaju retrospektivne primene računovodstvene politike ili retrospektivnog prepravljanja stavki u finansijskim izveštajima, ili kada se reklasifikuju stavke u finansijskim izveštajima.

Za period za koji se sastavlja finansijski izveštaj, podaci se unose u kolonu 5 aktive i u kolonu 5 pasive.

Ako su podaci iz prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolone 6 i 7 aktive i kolone 6 i 7 pasive prethodne godine unose se tako korigovani podaci.

Pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja postupka redovne likvidacije ili postupka stečaja – pod oznakom AOP 0001 do 0072 u aktivi i AOP 0401 do 0465 u pasivi unose se podaci sa odgovarajućih grupa računa i računa označenih u koloni 1 ovog obrasca.

Podaci pod oznakom AOP 0420 pod nazivom „IX. Učešće bez prava kontrole“, popunjavaju se samo u konsolidovanom finansijskom izveštaju.

III SADRŽINA POZICIJA U OBRASCIMA BILANS USPEHA I IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

Član 7

Ukupan rezultat poslovanja pravna lica prikazuju u dva posebna izveštaja: u Bilansu uspeha i u Izveštaju o ostalom rezultatu, u skladu sa MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja i drugim relevantnim MRS i MSFI, odnosno MSFI za MSP.

1. Bilans uspeha

Član 8

U obrazac Bilans uspeha pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP iz člana 2. tačka 7) Zakona, iskazuju podatke u kolonama 5 i 6, na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa po pojedinim pozicijama (AOP) tog obrasca.

Mikro pravna lica (osim drugih pravnih lica razvrstanih u mikro pravna lica u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona) i preduzetnici u obrascu Bilans uspeha iskazuju skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.

U ovaj obrazac, pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja, odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije ili postupka stečaja, podaci se unose pod oznakama AOP 1001 do 1053 – prihodi i rashodi redovnog poslovanja, pod oznakama AOP 1054 i 1055 – dobici i gubici po osnovu redovnog poslovanja pre oporezivanja, pod oznakama AOP 1056 i 1057 – dobici i gubici po osnovu poslovanja koje se obustavlja u skladu sa MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja, pod oznakama AOP 1058 i 1059 – dobitak i gubitak perioda pre oporezivanja, pod oznakama AOP 1060 do 1063 – iznos poreskog rashoda perioda i iznos isplaćenih ličnih primanja poslodavca i pod oznakama AOP 1064 i 1065 – dobitak i gubitak perioda posle oporezivanja.

Pod oznakom AOP 1066 ovog obrasca unosi se iznos dela neto dobitka sa AOP 1064 koji pripada manjinskim ulagačima, a pod oznakom AOP 1067 iznos dela neto dobitka iskazanog sa AOP 1064 koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica.

Pod oznakom AOP 1068 ovog obrasca unosi se iznos dela neto gubitka sa AOP 1065 koji pripada manjinskim ulagačima, a pod oznakom AOP 1069 iznos dela neto gubitka iskazanog sa AOP 1065 koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica.

Pod oznakom AOP 1070 ovog obrasca unosi se iznos osnovne zarade po akciji utvrđen u skladu sa MRS 33 Zarada po akciji.

Pod oznakom AOP 1071 ovog obrasca unosi se iznos umanjene (razvodnjene) zarade po akciji utvrđen u skladu sa MRS 33 Zarada po akciji.

Podaci se sa odgovarajućih računa označenih u koloni 1 unose tako što se u kolonu 6 (prethodna godina) unose podaci obračuna odgovarajućeg perioda prethodne godine, reklasifikovani u skladu sa strukturom podataka za tekući period, dok se za tekuću godinu, u kolonu 5, podaci unose sa računa na kraju perioda za koji se obračun sastavlja.

Ako su podaci prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.

2. Izveštaj o ostalom rezultatu

Član 9

U obrascu Izveštaj o ostalom rezultatu, pravno lice koje primenjuje MSFI, odnosno MSFI za MSP iz člana 2. tačka 7) Zakona, unosi podatke u kolone 5 i 6, prema sadržini grupa računa označenih u koloni 1 tog obrasca.

U ovom obrascu iskazuju se komponente ostalog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka u skladu sa MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja, MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS 38 Nematerijalna imovina, MRS 19 Primanja zaposlenih, MRS 21 Efekti promena deviznih kurseva, MRS 28 Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate, MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, MSFI 7 Finansijski instrumenti: obelodanjivanja i drugim relevantnim MRS i MSFI, odnosno MSFI za MSP.

U ovaj obrazac, pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, podaci se unose pod oznakama AOP 2001 i 2002 – neto dobitak ili neto gubitak iz Bilansa uspeha sa oznaka AOP 1064 i 1065, pod oznakama AOP 2019 i 2020 iskazuje se ostali bruto sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda, pod oznakom AOP 2021 iskazuje se porez na ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak obračunat primenom propisane stope poreza na dobit na osnovicu iskazanu pod oznakom AOP 2019 ili AOP 2020. Pod oznakama AOP 2024 i 2025 iskazuje se ukupan neto sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda kao zbir neto dobitka ili gubitka sa oznaka AOP 2001 i 2002 i neto ostalog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka sa oznaka AOP 2022 i 2023.

Komponente ostalog sveobuhvatnog dobitka i gubitka pod oznakama AOP 2003 do 2020 ovog obrasca, iskazuju se pojedinačno u bruto iznosu, a obračunati porez na dobit na ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak iskazuje se pod oznakom AOP 2021, a neto ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda pod oznakama AOP 2022 i 2023, utvrđuje se kao razlika između bruto sveobuhvatnog dobitka ili gubitka i obračunatog poreza na dobit na ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda.

U ovom obrascu pod oznakama AOP 2026 do 2028 iskazuje se ukupan neto sveobuhvatni dobitak ili gubitak pripisan većinskim vlasnicima i vlasnicima koji nemaju kontrolu (manjinski vlasnici).

IV SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Član 10

U obrascu Izveštaj o tokovima gotovine, pravno lice koje primenjuje MSFI, odnosno MSFI za MSP iz člana 2. tačka 7) Zakona, unosi podatke u kolone 3 i 4, prema sadržini i opisu pozicija označenih u koloni 1 tog obrasca. Izveštaj o tokovima gotovine priprema se u skladu sa zahtevima MRS 7, primenom direktne metode.

Pod tokovima gotovine (novčanim tokovima), u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se naplate i isplate u gotovini i gotovinskim ekvivalentima preko poslovnih računa i deviznog računa, uključujući kompenzacije, asignacije i cesije sprovedene preko tih računa.

Prenos između pojedinih računa gotovine i gotovinskih ekvivalenata u istom pravnom licu ne smatra se tokom gotovine.

Iznos priliva i odliva gotovine može se utvrditi na osnovu evidencije o prilivima i odlivima u blagajni, na poslovnim računima i deviznom računu ili sa odgovarajućih računa Bilansa stanja, Bilansa uspeha i grupa računa i računa u knjigovodstvu pravnih lica.

Pri sastavljanju obrasca Izveštaj o tokovima gotovine, u kolonu 4 unose se podaci odgovarajućeg perioda prethodne godine, a za tekuću godinu podaci se unose u kolonu 3.

1. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Član 11

Pod oznakom AOP 3001 – Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine sa pozicija pod oznakom AOP 3002 do AOP 3004.

Pod oznakom AOP 3002 – Prodaja i primljeni avansi, iskazuju se podaci o prilivu gotovine po osnovu naplaćenih potraživanja od kupaca u toku obračunskog perioda i primljeni avansi od dobavljača.

Pod oznakom AOP 3003 – Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti, iskazuju se podaci o prilivu gotovine po osnovu naplaćenih zateznih i ugovornih kamata po osnovu potraživanja od kupaca i druge naplaćene kamate iz poslovnih aktivnosti.

Pod oznakom AOP 3004 – Ostali prilivi iz redovnog poslovanja, iskazuju se podaci o prilivu gotovine od državnih organa po osnovu premija, subvencija, dotacija i sl, po osnovu naplate prihoda od zakupnina, članarina i ostalih poslovnih prihoda, kao i naplate potraživanja od zaposlenih i ostalih potraživanja.

Član 12

Pod oznakom AOP 3005 – Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine sa pozicija pod oznakama AOP 3006 do AOP 3010.

Pod oznakom AOP 3006 – Isplate dobavljačima i dati avansi, iskazuju se iznosi izvršenih isplata dobavljačima za nabavke sirovina i materijala i drugih troškova poslovanja u toku obračunskog perioda, kao i iznosi plaćenih avansa dobavljačima za buduće nabavke materijala, robe, energije i usluga.

Pod oznakom AOP 3007 – Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi, iskazuju se iznosi isplaćenih bruto zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3008 – Plaćene kamate, iskazuju se sva plaćanja po osnovu kamata u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3009 – Porez na dobitak, iskazuju se iznosi plaćenih akontacija poreza na dobitak u toku obračunskog perioda i po konačnom obračunu za prethodnu godinu, umanjeni za izvršene povraćaje u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3010 – Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda, iskazuju se iznosi isplata u toku obračunskog perioda po osnovu akciza, poreza na dodatu vrednost i ostalih poreza, carina i drugih dažbina.

Član 13

Pod oznakom AOP 3011 – Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 3001 – Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 3005 – Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti.

Pod oznakom AOP 3012 – Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 3005 – Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 3001 – Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti.

2. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

Član 14

Pod oznakom AOP 3013 – Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine iz aktivnosti investiranja sa pozicija pod oznakama AOP 3014 do AOP 3018.

Član 15

Pod oznakom AOP 3014 – Prodaja akcija i udela (neto prilivi), iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu prodaje akcija i udela umanjen za isplate radi sticanja tih plasmana.

Pod oznakom AOP 3015 – Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, iskazuje se iznos primljene gotovine od prodaje nematerijalne imovine, osnovnih sredstava i bioloških sredstava u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3016 – Ostali finansijski plasmani (neto prilivi), iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu prodaje kratkoročnih i dugoročnih finansijskih plasmana, umanjen za izvršene isplate radi sticanja tih plasmana.

Pod oznakom AOP 3017 – Primljene kamate iz aktivnosti investiranja, iskazuje se iznos gotovine po osnovu naplaćenih kamata u toku obračunskog perioda iz aktivnosti investiranja.

Pod oznakom AOP 3018 – Primljene dividende, iskazuje se iznos primljene gotovine po ovom osnovu u toku obračunskog perioda.

Član 16

Pod oznakom AOP 3019 – Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine iz aktivnosti investiranja sa pozicija pod oznakom AOP 3020 do AOP 3022.

Pod oznakom AOP 3020 – Kupovina akcija i udela (neto odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu sticanja akcija i udela, umanjen za iznos priliva gotovine od prodaje akcija i udela.

Pod oznakom AOP 3021 – Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu pribavljanja nematerijalne imovine, osnovnih sredstava i bioloških sredstava u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3022 – Ostali finansijski plasmani (neto odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu kupovine dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, umanjen za prilive gotovine od prodaje ili realizacije tih plasmana.

Član 17

Pod oznakom AOP 3023 – Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja, iskazuje se razlika između pozicije pod oznakom AOP 3013 – Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja i AOP 3019 – Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja.

Pod oznakom AOP 3024 – Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja, iskazuje se razlika između pozicije pod oznakom AOP 3019 – Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja i AOP 3013 – Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja.

3. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Član 18

Pod oznakom AOP 3025 – Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine sa pozicija pod oznakama AOP 3026 do AOP 3030.

Pod oznakom AOP 3026 – Uvećanje osnovnog kapitala, iskazuju se iznosi priliva gotovine po osnovu uplate akcija i drugih trajnih udela u osnovni kapital pravnih lica.

Pod oznakom AOP 3027 – Dugoročni krediti (neto prilivi), iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu dugoročnih kredita, umanjen za otplate tih kredita u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3028 – Kratkoročni krediti (neto prilivi), iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu kratkoročnih kredita, umanjen za otplate tih kredita u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3029 – Ostale dugoročne obaveze, iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu ostalih dugoročnih obaveza pravnih lica, umanjen za otplate tih obaveza u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3030 – Ostale kratkoročne obaveze, iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu ostalih kratkoročnih obaveza pravnih lica, umanjen za otplate tih obaveza u toku obračunskog perioda.

Član 19

Pod oznakom AOP 3031 – Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine iz aktivnosti finansiranja sa pozicija pod oznakom AOP 3032 do AOP 3037.

Pod oznakom AOP 3032 – Otkup sopstvenih akcija i udela, iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda za otkup sopstvenih akcija i udela.

Pod oznakom AOP 3033 – Dugoročni krediti (odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate dugoročnih kredita, umanjen za iznos novih kredita u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3034 – Kratkoročni krediti (odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate kratkoročnih kredita, umanjen za iznos novih kredita u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3035 – Ostale obaveze (odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate drugih obaveza, umanjen za iznos novih obaveza u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3036 – Finansijski lizing, iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu plaćanja za sredstva uzeta u finansijski lizing.

Pod oznakom AOP 3037 – Isplaćene dividende, iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu dividendi u toku obračunskog perioda.

Član 20

Pod oznakom AOP 3038 – Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 3025 – Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja i AOP 3031 Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja.

Pod oznakom AOP 3039 – Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 3031 – Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja i AOP 3025 – Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja.

4. Zaključivanje izveštaja o tokovima gotovine

Član 21

Pod oznakom AOP 3040 – Svega priliv gotovine, iskazuje se zbir iznosa na pozicijama AOP 3001, AOP 3013 i AOP 3025.

Pod oznakom AOP 3041 – Svega odliv gotovine, iskazuje se zbir iznosa na pozicijama AOP 3005, AOP 3019 i AOP 3031.

Pod oznakom AOP 3042 – Neto priliv gotovine, iskazuje se razlika između iznosa na pozicijama AOP 3040 i AOP 3041.

Pod oznakom AOP 3043 – Neto odliv gotovine, iskazuje se razlika između iznosa na pozicijama AOP 3041 i AOP 3040.

Pod oznakom AOP 3044 – Gotovina na početku obračunskog perioda, iskazuje se iznos gotovine na dan 1. januara prethodne i tekuće godine.

Pod oznakom AOP 3045 – Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, iskazuje se iznos realizovanih pozitivnih kursnih razlika na dan bilansa.

Pod oznakom AOP 3046 – Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, iskazuje se iznos realizovanih negativnih kursnih razlika na dan bilansa.

Pod oznakom AOP 3047 – Gotovina na kraju obračunskog perioda, iskazuje se iznos gotovine na kraju obračunskog perioda (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046).

V SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

Član 22

U obrascu Izveštaj o promenama na kapitalu, pravno lice koje primenjuje MSFI, odnosno MSFI za MSP iz člana 2. tačka 7) Zakona, unosi podatke u kolone 3 do 15, prema sadržini grupa računa i računa označenih u zaglavlju tih kolona.

Pod rednim brojem 1. Izveštaja o promenama na kapitalu, za svaku komponentu kapitala iskazuje se početno stanje na dan 1. januara prethodne godine.

Podaci o početnom stanju na dan 1. januara prethodne godine iskazuju se za svaku komponentu kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) razvrstanih u kolonama 3 do 15, posebno za dugovna salda računa (pod rednim brojem 1a), a posebno za potražna salda računa (pod rednim brojem 1b).

Zbir prebijenih iznosa iskazanog početnog stanja pod red. br. 1a) i 1b) iz kolona 3 do 15 iskazuje se pod AOP 4235 koji predstavlja ukupan kapital, ako je zbir potražnih salda računa veći od zbira dugovnih salda računa, odnosno ako je rezultat [∑(redni broj 1b) kolona 3 do 15) minus ∑(redni broj 1a) kolona 3 do 15)] ≥0, podatak se upisuje pod AOP 4235.

Ako je zbir dugovnih salda računa veći od zbira potražnih salda računa, odnosno ako je rezultat [∑(redni broj 1a) kolona 3 do 15) minus ∑(redni broj 1b) kolona 3 do 15)] ≥0, podatak se upisuje pod AOP 4244.

Član 23

Pod rednim brojem 2. iskazuju se promene početnog stanja na dan 1. januara prethodne godine koje su nastale po osnovu ispravki materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Podaci o izvršenim ispravkama materijalno značajnih grešaka i korekcija nastalih po osnovu retrospektivne primene izmenjenih računovodstvenih politika, iskazuju se za svaku komponentu kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka), razvrstanih u kolonama 3 do 15, posebno za korekcije knjižene na dugovnoj strani računa (pod rednim brojem 2a), a posebno za korekcije knjižene na potražnoj strani računa (pod rednim brojem 2b).

Član 24

Pod rednim brojem 3. iskazuje se korigovano početno stanje svih komponenti kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) na dan 1. januara prethodne godine koje je iskazano u kolonama 3 do 15.

Korigovano početno stanje kapitala na dan 1. januara prethodne godine iskazuje se posebno za korekcije dugovnih salda pod rednim brojem 3a), a posebno za korekcije potražnih salda pod rednim brojem 3b) na računima kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) razvrstanih u kolonama 3 do 15. Podaci na red. br. 3a) i 3b) u kolonama od 3 do 15 dobijaju se računskim putem na način opisan u koloni 2 obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu.

Zbir korigovanog početnog stanja u prebijenom iznosu potražnih i dugovnih salda računa kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) iskazuje se na AOP 4237 za ukupan kapital, odnosno na AOP 4246 za gubitak iznad visine kapitala, na način opisan u članu 22. stav 4. ovog pravilnika.

Podatak sa AOP 4237 treba da je jednak podatku iz kolone 7 AOP 0401 Bilansa stanja, a podatak pod AOP 4246 treba da je jednak podatku iz kolone 7 AOP 0463 Bilansa stanja, pod uslovom da su u koloni 7 Bilansa stanja iskazani podaci u skladu sa članom 6. stav 4. ovog pravilnika.

Član 25

Pod rednim brojem 4. iskazuju se promene na računima kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) koje su nastale u prethodnoj godini. Pod rednim brojem 4a) iskazuju se promene nastale na dugovnoj strani računa, a pod rednim brojem 4b) promene nastale na potražnoj strani računa klasifikovanih u kolonama 3 do 15 Izveštaja o promenama na kapitalu.

Član 26

Pod rednim brojem 5. iskazuje se stanje svih komponenti kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) na kraju prethodne godine iskazanih u kolonama 3 do 15. Krajnje stanje kapitala na dan 31. decembra prethodne godine, odnosno na drugi dan pod kojim se sastavljaju finansijski izveštaji, iskazuje se posebno za dugovna salda računa pod rednim brojem 5a), a posebno za potražna salda pod rednim brojem 5b) na računima kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) razvrstanih u kolonama 3 do 15. Podaci na red. br. 5a) i 5b) u kolonama od 3 do 15 dobijaju se računskim putem na način opisan u koloni 2 obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu.

Zbir krajnjeg stanja u prebijenom iznosu potražnih i dugovnih salda računa kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) iskazuje se na AOP 4239 za ukupan kapital, odnosno na AOP 4248 za gubitak iznad visine kapitala, na način opisan u članu 22. stav 4. ovog pravilnika.

Član 27

Pod rednim brojem 6. iskazuju se promene krajnjeg stanja na dan 31. decembra prethodne godine, odnosno na drugi dan pod kojim se sastavljaju finansijski izveštaji, koje su nastale po osnovu ispravki materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Podaci o izvršenim ispravkama materijalno značajnih grešaka i korekcija nastalih po osnovu retrospektivne primene izmenjenih računovodstvenih politika, iskazuju se za svaku komponentu kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka), razvrstanih u kolonama 3 do 15, posebno za korekcije knjižene na dugovnoj strani računa (pod rednim brojem 6a), a posebno za korekcije knjižene na potražnoj strani računa (pod rednim brojem 6b).

Član 28

Pod rednim brojem 7. iskazuje se korigovano početno stanje svih komponenti kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) na dan 1. januara tekuće godine koje je iskazano u kolonama 3 do 15 Izveštaja o promenama na kapitalu. Korigovano početno stanje na dan 1. januara tekuće godine iskazuje se posebno za korekcije dugovnih salda (pod rednim brojem 7a), a posebno za korekcije potražnih salda (pod rednim brojem 7b) na računima kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) razvrstanih u kolonama 3 do 15. Podaci na red. br. 7a) i 7b) u kolonama od 3 do 15 dobijaju se računskim putem na način opisan u koloni 2 obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu.

Zbir korigovanog početnog stanja u prebijenom iznosu potražnih i dugovnih salda računa kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) iskazuje se na AOP 4241 za ukupan kapital, odnosno na AOP 4250 za gubitak iznad visine kapitala, na način opisan u članu 22. stav 4. ovog pravilnika.

Podatak sa AOP 4241 treba da je jednak podatku iz kolone 6 AOP 0401 Bilansa stanja, a podatak pod AOP 4250 treba da je jednak podatku iz kolone 6 AOP 0463 Bilansa stanja.

Član 29

Pod rednim brojem 8. iskazuju se promene na računima kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) koje su nastale u tekućoj godini. Pod rednim brojem 8a) iskazuju se promene nastale na dugovnoj strani računa, a pod rednim brojem 8b) promene nastale na potražnoj strani računa klasifikovanih u kolonama 3 do 15 Izveštaja o promenama na kapitalu.

Član 30

Pod rednim brojem 9. iskazuje se stanje svih komponenti kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) na kraju tekuće godine iskazanih u kolonama 3 do 15. Krajnje stanje kapitala na dan 31. decembra tekuće godine, odnosno na drugi dan pod kojim se sastavljaju finansijski izveštaji, iskazuje se posebno za dugovna salda računa pod rednim brojem 9a), a posebno za potražna salda pod rednim brojem 9b) na računima kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) razvrstanih u kolonama 3 do 15. Podaci na red. br. 9a) i 9b) u kolonama od 3 do 15 dobijaju se računskim putem na način opisan u koloni 2 obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu.

Zbir krajnjeg stanja u prebijenom iznosu potražnih i dugovnih salda računa kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) iskazuje se na AOP 4243 za ukupan kapital, odnosno na AOP 4252 za gubitak iznad visine kapitala, na način opisan u članu 22. stav 4. ovog pravilnika.

Podatak sa AOP 4243 treba da je jednak podatku iz kolone 5 AOP 0401 Bilansa stanja, a podatak pod AOP 4252 treba da je jednak podatku iz kolone 5 AOP 0463 Bilansa stanja.

VI NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. Opšte informacije

Član 31

Napomene uz finansijske izveštaje sadrže opise ili detaljnije raščlanjavanje iznosa prikazanih u Bilansu stanja, Bilansu uspeha, Izveštaju o ostalom rezultatu, Izveštaju o tokovima gotovine i Izveštaju o promenama na kapitalu i dodatne informacije koje nisu prikazane u finansijskim izveštajima, u skladu sa zahtevima pojedinačnih MRS, odnosno MSFI u vezi sa obelodanjivanjem.

Napomene uz finansijske izveštaje posebno sadrže:

1) opšte informacije o pravnom licu (sedište, pravna forma, opis prirode poslovanja i glavnih aktivnosti, naziv matičnog pravnog lica i krajnjeg vlasnika matičnog pravnog lica, podatak o prosečnom broju zaposlenih u toku godine na bazi stanja krajem svakog meseca);

2) informaciju o usaglašenosti sa nacionalnim propisima i MRS;

3) informaciju o korekciji početnog stanja po osnovu greške i promena računovodstvenih politika;

4) informaciju o primenjenim osnovama za vrednovanje pozicija u pripremi finansijskog izveštaja;

5) informaciju o računovodstvenim politikama, koje su odabrane i primenjene na značajne poslovne promene i događaje;

6) informacije o stavkama koje se nisu kvalifikovale za priznavanje u izveštajima iz stava 1. ovog člana, a značajne su za ocenu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica.

Za prikazivanje rednog broja Napomena uz finansijske izveštaje koriste se arapski brojevi, prema redosledu prikazivanja podataka u finansijskom izveštaju, i to maksimalno 50 karaktera koji se unose u obrasce finansijskog izveštaja.

2. Dodatna prikazivanja i obelodanjivanja

Član 32

Dodatna prikazivanja i obelodanjivanja sadrže:

1) dodatne informacije vezane za pozicije koje su prikazane u finansijskom izveštaju, prema redosledu obrazaca i pozicija u obrascima;

2) dodatna obelodanjivanja koja zahtevaju MRS, odnosno MSFI (prikazati po redosledu MRS, odnosno MSFI).

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, broj 118/13).

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, br. 114/06, 5/07 – ispravka, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/14) prestaje da važi 31. decembra 2014. godine.

Član 34

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

(„Sl. glasnik RS“, br. 144/2014)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog 1

Popunjava pravno lice – preduzetnik

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Naziv

Sedište

BILANS STANJA

na dan __________ 20 ___. godine

– u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun

POZICIJA

AOP

Napomena broj

Iznos

Prethodna godina

Tekuća godina

Krajnje stanje _____ 20__.

Početno stanje 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

AKTIVA

00

A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

0001

B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)

0002

01

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003

010 i deo 019

1. Ulaganja u razvoj

0004

011, 012
i deo 019

2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

0005

013 i deo 019

3. Gudvil

0006

014 i deo 019

4. Ostala nematerijalna imovina

0007

015 i deo 019

5. Nematerijalna imovina u pripremi

0008

016 i deo 019

6. Avansi za nematerijalnu imovinu

0009

02

II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010

020, 021 i deo 029

1. Zemljište

0011

022 i deo 029

2. Građevinski objekti

0012

023 i deo 029

3. Postrojenja i oprema

0013

024 i deo 029

4. Investicione nekretnine

0014

025 i deo 029

5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema

0015

026 i deo 029

6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

0016

027 i deo 029

7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi

0017

028 i deo 029

8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu

0018

03

III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

0019

030, 031 i deo 039

1. Šume i višegodišnji zasadi

0020

032 i deo 039

2. Osnovno stado

0021

037 i deo 039

3. Biološka sredstva u pripremi

0022

038 i deo 039

4. Avansi za biološka sredstva

0023

04. osim 047

IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

040 i deo 049

1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

0025

041 i deo 049

2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima

0026

042 i deo 049

3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

0027

deo 043, deo 044 i deo 049

4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima

0028

deo 043, deo 044 i deo 049

5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima

0029

deo 045 i deo 049

6. Dugoročni plasmani u zemlji

0030

deo 045 i deo 049

7. Dugoročni plasmani u inostranstvu

0031

046 i deo 049

8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća

0032

048 i deo 049

9. Ostali dugoročni finansijski plasmani

0033

05

V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

0034

050 i deo 059

1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica

0035

051 i deo 059

2. Potraživanja od ostalih povezanih lica

0036

052 i deo 059

3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit

0037

053 i deo 059

4. Potraživanje za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu

0038

054 i deo 059

5. Potraživanja po osnovu jemstva

0039

055 i deo 059

6. Sporna i sumnjiva potraživanja

0040

056 i deo 059

7. Ostala dugoročna potraživanja

0041

288

V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

0042

G. OBRTNA IMOVINA
(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

0043

Klasa 1

I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)

0044

10

1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar

0045

11

2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge

0046

12

3. Gotovi proizvodi

0047

13

4. Roba

0048

14

5. Stalna sredstva namenjena prodaji

0049

15

6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge

0050

20

II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051

200 i deo 209

1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica

0052

201 i deo 209

2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica

0053

202 i deo 209

3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica

0054

203 i deo 209

4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica

0055

204 i deo 209

5. Kupci u zemlji

0056

205 i deo 209

6. Kupci u inostranstvu

0057

206 i deo 209

7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje

0058

21

III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA

0059

22

IV. DRUGA POTRAŽIVANJA

0060

236

V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

0061

23 osim 236 i 237

VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

0062

230 i deo 239

1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica

0063

231 i deo 239

2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica

0064

232 i deo 239

3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji

0065

233 i deo 239

4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

0066

234, 235, 238 i deo 239

5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani

0067

24

VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

0068

27

VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST

0069

28 osim 288

IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0070

D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071

88

Đ. VANBILANSNA AKTIVA

0072

PASIVA

A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401

30

I. OSNOVNI KAPITAL
(0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402

300

1. Akcijski kapital

0403

301

2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću

0404

302

3. Ulozi

0405

303

4. Državni kapital

0406

304

5. Društveni kapital

0407

305

6. Zadružni udeli

0408

306

7. Emisiona premija

0409

309

8. Ostali osnovni kapital

0410

31

II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

0411

047 i 237

III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

0412

32

IV. REZERVE

0413

330

V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME

0414

33 osim 330

VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)

0415

33 osim 330

VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)

0416

34

VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK
(0418 + 0419)

0417

340

1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina

0418

341

2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine

0419

IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE

0420

35

X. GUBITAK (0422 + 0423)

0421

350

1. Gubitak ranijih godina

0422

351

2. Gubitak tekuće godine

0423

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)

0424

40

I. DUGOROČNA REZERVISANJA
(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400

1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku

0426

401

2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

0427

403

3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja

0428

404

4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih

0429

405

5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova

0430

402 i 409

6. Ostala dugoročna rezervisanja

0431

41

II. DUGOROČNE OBAVEZE
(0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432

410

1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital

0433

411

2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima

0434

412

3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima

0435

413

4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana

0436

414

5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji

0437

415

6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

0438

416

7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga

0439

419

8. Ostale dugoročne obaveze

0440

498

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

0441

42 do 49 (osim 498)

G. KRATKOROČNE OBAVEZE
(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442

42

I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443

420

1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica

0444

421

2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica

0445

422

3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji

0446

423

4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

0447

427

5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

0448

424, 425, 426 i 429

6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze

0449

430

II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE

0450

43 osim 430

III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451

431

1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji

0452

432

2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu

0453

433

3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji

0454

434

4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu

0455

435

5. Dobavljači u zemlji

0456

436

6. Dobavljači u inostranstvu

0457

439

7. Ostale obaveze iz poslovanja

0458

44, 45 i 46

IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

0459

47

V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST

0460

48

VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE

0461

49 osim 498

VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0462

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0

0464

89

E. VANBILANSNA PASIVA

0465

U ____________________

Zakonski zastupnik

M.P.

__________________________

dana __________ 20____ godine

Prilog 2

Popunjava pravno lice – preduzetnik

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Naziv

Sedište

BILANS USPEHA

za period od ______ do _____ 20___. godine

– u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun

POZICIJA

AOP

Napomena broj

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

6

PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

60 do 65, osim 62 i 63

A. POSLOVNI PRIHODI
(1002 + 1009 + 1016 + 1017)

1001

60

I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)

1002

600

1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu

1003

601

2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu

1004

602

3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu

1005

603

4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu

1006

604

5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu

1007

605

6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu

1008

61

II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009

610

1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu

1010

611

2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu

1011

612

3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu

1012

613

4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu

1013

614

5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu

1014

615

6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu

1015

64

III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.

1016

65

IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI

1017

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

50 do 55, 62 i 63

B. POSLOVNI RASHODI
(1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018

50

I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

1019

62

II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE

1020

630

III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA

1021

631

IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA

1022

51 osim 513

V. TROŠKOVI MATERIJALA

1023

513

VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE

1024

52

VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

1025

53

VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

1026

540

IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

1027

541 do 549

X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA

1028

55

XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

1029

V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0

1030

G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0

1031

66

D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)

1032

66, osim 662, 663 i 664

I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1033

660

1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica

1034

661

2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica

1035

665

3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata

1036

669

4. Ostali finansijski prihodi

1037

662

II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)

1038

663 i 664

III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)

1039

56

Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)

1040

56, osim 562, 563 i 564

I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041

560

1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima

1042

561

2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima

1043

565

3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata

1044

566 i 569

4. Ostali finansijski rashodi

1045

562

II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)

1046

563 i 564

III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)

1047

E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)

1048

Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)

1049

683 i 685

Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

1050

583 i 585

I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

1051

67 i 68, osim 683 i 685

J. OSTALI PRIHODI

1052

57 i 58, osim 583 i 585

K. OSTALI RASHODI

1053

L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)

1054

LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)

1055

69-59

M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA

1056

59-69

N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA

1057

NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)

1058

O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)

1059

P. POREZ NA DOBITAK

721

I. PORESKI RASHOD PERIODA

1060

deo 722

II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA

1061

deo 722

III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA

1062

723

R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA

1063

S. NETO DOBITAK
(1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)

1064

T. NETO GUBITAK
(1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)

1065

I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA

1066

II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU

1067

III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA

1068

IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU

1069

V. ZARADA PO AKCIJI

1. Osnovna zarada po akciji

1070

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji

1071

U ____________________

Zakonski zastupnik

M.P.

__________________________

dana __________ 20____ godine

Prilog 3

Popunjava pravno lice – preduzetnik

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Naziv

Sedište

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

za period od ______ do _____ 20___. godine

– u hiljadama dinara –

Grupa
računa, račun

POZICIJA

AOP

Napomena
broj

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

6

A. NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA

I. NETO DOBITAK (AOP 1064)

2001

II. NETO GUBITAK (AOP 1065)

2002

B. OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK

a) Stavke koje neće biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima

330

1. Promene revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme

a) povećanje revalorizacionih rezervi

2003

b) smanjenje revalorizacionih rezervi

2004

331

2. Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja

a) dobici

2005

b) gubici

2006

332

3. Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala

a) dobici

2007

b) gubici

2008

333

4. Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih društava

a) dobici

2009

b) gubici

2010

b) Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima

334

1. Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja inostranog poslovanja

a) dobici

2011

b) gubici

2012

335

2. Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje

a) dobici

2013

b) gubici

2014

336

3. Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka

a) dobici

2015

b) gubici

2016

337

4. Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

a) dobici

2017

b) gubici

2018

I. OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI DOBITAK
(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) – (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI GUBITAK
(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) – (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. POREZ NA OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA

2021

IV. NETO OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK
(2019 – 2020 – 2021) ≥ 0

2022

V. NETO OSTALI SVEOBUHVATNI GUBITAK
(2020 – 2019 + 2021) ≥ 0

2023

V. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT
PERIODA

I. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK
(2001 – 2002 + 2022 – 2023) ≥ 0

2024

II. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI GUBITAK
(2002 – 2001 + 2023 – 2022) ≥ 0

2025

G. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK (2027 + 2028) = AOP 2024 ≥ 0 ili AOP 2025 > 0

2026

1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala

2027

2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu

2028

U ____________________

Zakonski zastupnik

M.P.

__________________________

dana __________ 20____ godine

Prilog 4

Popunjava pravno lice – preduzetnik

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Naziv

Sedište

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od ______ do _____ 20___. godine

– u hiljadama dinara –

Pozicija

AOP

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)

3001

1. Prodaja i primljeni avansi

3002

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti

3003

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja

3004

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)

3005

1. Isplate dobavljačima i dati avansi

3006

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi

3007

3. Plaćene kamate

3008

4. Porez na dobitak

3009

5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda

3010

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)

3011

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)

3012

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)

3013

1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)

3014

2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

3015

3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)

3016

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

3017

5. Primljene dividende

3018

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)

3019

1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)

3020

2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

3021

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)

3022

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)

3023

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)

3024

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)

3025

1. Uvećanje osnovnog kapitala

3026

2. Dugoročni krediti (neto prilivi)

3027

3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)

3028

4. Ostale dugoročne obaveze

3029

5. Ostale kratkoročne obaveze

3030

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)

3031

1. Otkup sopstvenih akcija i udela

3032

2. Dugoročni krediti (odlivi)

3033

3. Kratkoročni krediti (odlivi)

3034

4. Ostale obaveze (odlivi)

3035

5. Finansijski lizing

3036

6. Isplaćene dividende

3037

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)

3038

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)

3039

G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)

3040

D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)

3041

Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)

3042

E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)

3043

Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA

3044

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3045

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3046

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
(3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)

3047

U ____________________

Zakonski zastupnik

M.P.

__________________________

dana __________ 20____ godine

Prilog 5

Popunjava pravno lice – preduzetnik

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Naziv

Sedište

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

u periodu od ______ do _____ 20___. godine

– u hiljadama dinara –

Red. broj

OPIS

Komponente kapitala

AOP

30

AOP

31

AOP

32

AOP

35

AOP

047 i 237

AOP

34

Osnovni kapital

Upisani a neuplaćeni kapital

Rezerve

Gubitak

Otkupljene sopstvene akcije

Neraspoređeni dobitak

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Početno stanje na dan 01.01._____

a) dugovni saldo računa

4001

4019

4037

4055

4073

4091

b) potražni saldo računa

4002

4020

4038

4056

4074

4092

2

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4003

4021

4039

4057

4075

4093

b) Ispravke na potražnoj strani računa

4004

4022

4040

4058

4076

4094

3

Korigovano početno stanje na dan 01.01. ____

a) korigovani dugovni saldo računa (1a + 2a – 2b) ≥ 0

4005

4023

4041

4059

4077

4095

b) korigovani potražni saldo računa (1b – 2a + 2b) ≥ 0

4006

4024

4042

4060

4078

4096

4

Promene u prethodnoj _____ godini

a) promet na dugovnoj strani računa

4007

4025

4043

4061

4079

4097

b) promet na potražnoj strani računa

4008

4026

4044

4062

4080

4098

5

Stanje na kraju prethodne godine 31.12.____

a) dugovni saldo računa (3a + 4a – 4b) ≥ 0

4009

4027

4045

4063

4081

4099

b) potražni saldo računa (3b – 4a + 4b) ≥ 0

4010

4028

4046

4064

4082

4100

6

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4011

4029

4047

4065

4083

4101

b) ispravke na potražnoj strani računa

4012

4030

4048

4066

4084

4102

7

Korigovano početno stanje tekuće godina na dan 01.01. _____

a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a – 6b) ≥ 0

4013

4031

4049

4067

4085

4103

b) korigovani potražni saldo računa (5b – 6a + 6b) ≥ 0

4014

4032

4050

4068

4086

4104

8

Promene u tekućoj _____ godini

a) promet na dugovnoj strani računa

4015

4033

4051

4069

4087

4105

b) promet na potražnoj strani računa

4016

4034

4052

4070

4088

4106

9

Stanje na kraju tekuće godine 31.12. _____

a) dugovni saldo računa (7a + 8a – 8b) ≥ 0

4017

4035

4053

4071

4089

4107

b) potražni saldo računa (7b – 8a + 8b) ≥ 0

4018

4036

4054

4072

4090

4108

U ___________________________

dana __________ 20 _____ godine

– u hiljadama dinara –

Red. broj

OPIS

Komponente ostalog rezultata

AOP

330

AOP

331

AOP

332

AOP

333

AOP

334 i 335

AOP

336

AOP

337

Revalorizacione rezerve

Aktuarski dobici ili gubici

Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala

Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom dobitku ili gubitku pridruženih društava

Dobici ili gubici po osnovu inostranog poslovanja i preračuna finansijskih izveštaja

Dobici ili gubici po osnovu hedžinga novčanog toka

Dobici ili gubici po osnovu HOV raspoloživih za prodaju

1

2

9

10

11

12

13

14

15

1

Početno stanje na dan 01.01._____

a) dugovni saldo računa

4109

4127

4145

4163

4181

4199

4217

b) potražni saldo računa

4110

4128

4146

4164

4182

4200

4218

2

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4111

4129

4147

4165

4183

4201

4219

b) ispravke na potražnoj strani računa

4112

4130

4148

4166

4184

4202

4220

3

Korigovano početno stanje na dan 01.01. ____

a) korigovani dugovni saldo računa (1a + 2a – 2b) ≥ 0

4113

4131

4149

4167

4185

4203

4221

b) korigovani potražni saldo računa (1b – 2a + 2b) ≥ 0

4114

4132

4150

4168

4186

4204

4222

4

Promene u prethodnoj _____ godini

a) promet na dugovnoj strani računa

4115

4133

4151

4169

4187

4205

4223

b) promet na potražnoj strani računa

4116

4134

4152

4170

4188

4206

4224

5

Stanje na kraju prethodne godine 31.12.____

a) dugovni saldo računa (3a + 4a – 4b) ≥ 0

4117

4135

4153

4171

4189

4207

4225

b) potražni saldo računa (3b – 4a + 4b) ≥ 0

4118

4136

4154

4172

4190

4208

4226

6

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4119

4137

4155

4173

4191

4209

4227

b) ispravke na potražnoj strani računa

4120

4138

4156

4174

4192

4210

4228

7

Korigovano početno stanje tekuće godine na dan 01.01. _____

a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a – 6b) ≥ 0

4121

4139

4157

4175

4193

4211

4229

b) korigovani potražni saldo računa (5b – 6a + 6b) ≥ 0

4122

4140

4158

4176

4194

4212

4230

8

Promene u tekućoj _____ godini

a) promet na dugovnoj strani računa

4123

4141

4159

4177

4195

4213

4231

b) promet na potražnoj strani računa

4124

4142

4160

4178

4196

4211

4232

9

Stanje na kraju tekuće godine 31.12. _____

a) dugovni saldo računa (7a + 8a – 8b) ≥ 0

4125

4143

4161

4179

4197

4215

4233

b) potražni saldo računa (7b – 8a + 8b) ≥ 0

4126

4144

4162

4180

4198

4216

4234

– u hiljadama dinara –

Red. broj

OPIS

AOP

Ukupan kapital [∑(red 1b kol 3 do kol 15) – ∑(red 1a kol 3 do kol 15)] ≥ 0

AOP

Gubitak iznad kapitala [∑(red 1a kol 3 do kol 15) – ∑(red 1bs kol 3 do kol 15)] ≥ 0

1

2

16

17

1

Početno stanje na dan 01.01.____

a) dugovni saldo računa

4235

4244

b) potražni saldo računa

2

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4236

4245

b) ispravke na potražnoj strani računa

3

Korigovano početno stanje na dan 01.01._____

a) korigovani dugovni saldo računa (1а + 2а – 2b) ≥ 0

4237

4246

b) korigovani potražni saldo računa (1b – 2а + 2b) ≥ 0

4

Promene u prethodnoj _____ godini

a) promet na dugovnoj strani računa

4238

4247

b) promet na potražnoj strani računa

5

Stanje na kraju prethodne godine 31.12.____

a) dugovni saldo računa (3a + 4a – 4b) ≥ 0

4239

4248

b) potražni saldo računa (3b – 4a + 4b) ≥ 0

6

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4240

4249

b) ispravke na potražnoj strani računa

7

Korigovano početno stanje tekuće godine na dan 01.01._____

a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a – 6b) ≥ 0

4241

4250

b) korigovani potražni saldo računa (5b – 6a + 6b) ≥ 0

8

Promene u tekućoj _____ godini

a) promet na dugovnoj strani računa

4242

4251

b) promet na potražnoj strani računa

9

Stanje na kraju tekuće godine 31.12._____

a) dugovni saldo računa (7a + 8a – 8b) ≥ 0

4243

4252

b) potražni saldo računa (7b – 8a + 8b) ≥ 0

Zakonski zastupnik

M.P.

______________________

 

Servis računara online zakazivanje