Pravilnik o uslovima i načinu objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o uslovima i načinu objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja

Sl.glasnik RS br. 127/2014

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi i način prijema i obrade podataka za statističke i druge potrebe, prijema i provere ispunjenosti uslova za javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumenata iz čl. 33. i 34. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13 – u daljem tekstu: Zakon), vođenja Registra finansijskih izveštaja i pribavljanja podataka koje Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) dostavljaju drugi nadležni organi i pravna lica i preduzetnici, kao i pružanja usluga iz Registra finansijskih izveštaja.

Obveznici

Član 2

Odredbe ovog pravilnika odnose se na privredna društva, Narodnu banku Srbije, banke, druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, faktoring društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe Zakona, druga pravna lica, preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, kao i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji (u daljem tekstu: obveznici).

Poslovi koji se obavljaju u Registru finansijskih izveštaja

Član 3

U skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, Agencija, u okviru Registra finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Registar), obavlja sledeće poslove:

1) prima i obrađuje podatke za statističke i druge potrebe (u daljem tekstu: izveštaji za statističke potrebe) i obrađene podatke ustupa državnim organima u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom;

2) prima, proverava ispunjenost uslova za javno objavljivanje i javno objavljuje finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 34. Zakona;

3) verifikuje veličinu pravnog lica u skladu sa Zakonom;

4) u okviru Registra vodi elektronsku bazu podataka za statističke potrebe, bazu izvornih finansijskih izveštaja i bazu podataka o bonitetu;

5) vodi, u elektronskoj formi, posebnu evidenciju obveznika dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, kao i finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona;

6) ustupa podatke iz finansijskih izveštaja i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave;

7) izrađuje makroekonomska saopštenja i analize o poslovanju po grupama pravnih lica;

8) pruža usluge iz Registra svim zainteresovanim korisnicima;

9) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se preko registratora Registra finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Registrator).

Evidencija obveznika

Član 4

U evidenciji obveznika iz člana 3. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika vode se osnovni statusni podaci o pravnim licima i njihovim zakonskim zastupnicima, kao i preduzetnicima, koji su neophodni za sprovođenje postupka obrade izveštaja za statističke potrebe, finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona, u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Za obveznike koji se registruju u registrima koje vodi Agencija, statusni podaci iz stava 1. ovog člana se preuzimaju iz tih registara.

Za obveznike koji se registruju u registrima koje vode drugi državni organi i organizacije, statusni podaci iz stava 1. ovog člana se preuzimaju iz tih registara, ako se oni vode u elektronskoj formi i prema matičnom broju obveznika kao osnovnom identifikacionom podatku.

Ako se registri drugih državnih organa i organizacija ne vode na način iz stava 3. ovog člana, osnovni statusni podaci za te obveznike preuzimaju se iz registara i evidencija koje vodi Republički zavod za statistiku.

Izuzetno, ako postoji sumnja u vezi sa postojanjem pravnog subjektiviteta obveznika koji se ne registruje u registrima koje vodi Agencija ili u vezi sa statusom njegovog zakonskog zastupnika, Agencija može od tog obveznika da zahteva dostavljanje izvoda iz nadležnog registra ili drugog dokaza kojim se te činjenice potvrđuju.

Posebni informacioni sistem Agencije

Član 5

Posebni informacioni sistem Agencije je sistem koji obezbeđuje jedinstven postupak unosa i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona, u formi elektronskog dokumenta, jedinstvenu elektronsku obradu podataka, javno objavljivanje podataka i dokumenata u skladu sa Zakonom, zatim skladištenje i čuvanje elektronskih dokumenata i svih informacija nastalih u funkcionisanju sistema, kao i jedinstveni postupak isporuke podataka i dokumenata svim zainteresovanim korisnicima, odnosno pružanja usluga iz Registra (u daljem tekstu: Posebni informacioni sistem).

U Posebnom informacionom sistemu čuvaju se i elektronske kopije dokumenata za koje je izvršena digitalizacija u skladu sa propisima.

Dostavljanje elektronskih dokumenata putem Posebnog informacionog sistema garantuje integritet, nepromenjivost i neporecivost poslatog dokumenta.

Za sva elektronska dokumenta koja se izrađuju i dostavljaju putem Posebnog informacionog sistema koristi se jedan od sledećih formata datoteke:

1) ISO 19005 – Electronic document file format for long-term preservation (u daljem tekstu: PDF/A);

2) ISO 26300 – Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (u daljem tekstu: ODF);

3) ISO 29500 – Office Open XML File Formats (u daljem tekstu: OOXML).

Za elektronski potpisan dokument koristi se jedan od sledećih formata elektronskog potpisa:

1) PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) format prema ETSI TS 101 778 standardu, za elektronska dokumenta zapisana u formatu datoteke PDF/A;

2) XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) format prema ETSI TS 101 903 standardu za elektronska dokumenta zapisana u formatu datoteke ODF ili OOXML;

3) CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) format prema ETSI TS 101 733 standardu za elektronska dokumenta zapisana u formatu datoteke ODF ili OOXML.

Dostavljanje izveštaja i dokumenata putem Posebnog informacionog sistema

Član 6

Izveštaje za statističke potrebe, finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, koji su potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, odnosno drugog ovlašćenog lica u skladu sa propisima, obveznici unose u Posebni informacioni sistem i dostavljaju Agenciji, u elektronskom obliku putem interneta, a po postupku koji je utvrđen tehničkim uputstvom za primenu Posebnog informacionog sistema (u daljem tekstu: Tehničko uputstvo).

Posebni informacioni sistem i Tehničko uputstvo, za svaku izveštajnu godinu, Agencija je dužna da učini dostupnim obveznicima, preko internet stranice Agencije, najkasnije do kraja januara naredne godine.

II PRIJEM I OBRADA IZVEŠTAJA ZA STATISTIČKE POTREBE

 1. Prijem izveštaja za statističke potrebe

Izveštaji za statističke potrebe

Član 7

Izveštaje za statističke potrebe koji obuhvataju Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj obveznici dostavljaju Agenciji za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.

Obveznici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske dostavljaju Agenciji izveštaje za statističke potrebe za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.

Uz izveštaje za statističke potrebe obveznici dostavljaju zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe na obrascu propisanom od strane Registratora saglasno članu 10b Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 111/09 i 99/11 – u daljem tekstu: Zakon o Agenciji).

Način dostavljanja izveštaja za statističke potrebe

Član 8

Izveštaje za statističke potrebe obveznici unose u Posebni informacioni sistem i dostavljaju Agenciji u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

Izveštaji za statističke potrebe se smatraju dostavljeni njihovim prijemom u Agenciji u skladu sa Zakonom, ovim pravilnikom i Tehničkim uputstvom.

Deo Posebnog informacionog sistema koji obezbeđuje prijem izveštaja za statističke potrebe za izveštajnu godinu, obveznicima je dostupan do isteka roka za dostavljanje tih izveštaja propisanog Zakonom.

 1. Obrada izveštaja za statističke potrebe i upotreba podataka iz tih izveštaja

Provera ispunjenosti uslova za obradu podataka

Član 9

U Registru se proverava da li su ispunjeni uslovi za obradu izveštaja za statističke potrebe, odnosno da li su ti izveštaji dostavljeni u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, i to:

1) da li je uz izveštaje dostavljen ispravno popunjen zahtev iz člana 7. ovog pravilnika;

2) da li zahtev sadrži sve elemente za potpunu identifikaciju obveznika;

3) da li su izveštaji dostavljeni na propisanim obrascima i u propisanom obimu;

4) da li su izveštaji i zahtev potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika obveznika;

5) da li su podaci u izveštajima računski i logički usaglašeni u skladu sa članom 24. ovog pravilnika;

6) da li su dostavljeni putem Posebnog informacionog sistema i u skladu sa Tehničkim uputstvom.

Način otklanjanja nedostataka u izveštaju za statističke potrebe

Član 10

Ako se u postupku provere utvrdi da izveštaji za statističke potrebe nisu dostavljeni u skladu sa članom 9. ovog pravilnika, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se istog dana objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra i dostavlja obvezniku na elektronsku adresu podnosioca zahteva za obradu izveštaja za statističke potrebe.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, Registar istovremeno obezbeđuje obvezniku pristup dostavljenim izveštajima za statističke potrebe kroz Posebni informacioni sistem, a radi otklanjanja utvrđenih nedostataka.

Po otklanjanju nedostataka u skladu sa stavom 2. ovog člana, obveznik putem Posebnog informacionog sistema ponovno vrši dostavljanje izveštaja za statističke potrebe koji su potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Utvrđene nedostatke obveznik otklanja u roku od osam dana od dana objavljivanja obaveštenja iz stava 1. ovog člana na internet stranici.

Ako obveznik ne postupi po obaveštenju iz stava 1. ovog člana, smatra se da izveštaji za statističke potrebe nisu dostavljeni u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Izuzetno, ako obveznik ne dostavi izveštaje za statističke potrebe putem Posebnog informacionog sistema, odnosno dostavi ih u papirnom obliku, Registar posebnim dopisom obaveštava tog obveznika da izveštaji nisu dostavljeni u obliku propisanom Zakonom i ovim pravilnikom i pismeni otpravak dopisa dostavlja obvezniku poštom na registrovanu adresu.

Unos podataka u bazu podataka za statističke potrebe

Član 11

Ako su izveštaji za statističke potrebe dostavljeni u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, bez odlaganja se sprovodi unos tih podataka u bazu podataka za statističke potrebe, a informacija o tome se istog dana objavljuje na internet stranici Agencije, u okviru Registra i dostavlja obvezniku na elektronsku adresu podnosioca zahteva za obradu izveštaja za statističke potrebe.

Obrada podataka iz izveštaja za statističke potrebe

Član 12

Registar vrši zbirnu obradu podataka koji su uneti u bazu podataka za statističke potrebe, prema vrsti, veličini, pravnoj formi, pretežnoj delatnosti i teritorijalnoj pripadnosti obveznika, kao i prema drugim kriterijumima koji su od značaja za sagledavanje ukupnih privrednih kretanja u Republici Srbiji.

Registar zbirnu obradu podataka za izveštajnu godinu završava najkasnije do 31. marta naredne godine.

Korišćenje podataka iz izveštaja za statističke potrebe

Član 13

Pojedinačni podaci iz izveštaja za statističke potrebe ne mogu se javno objavljivati.

Pojedinačni podaci iz izveštaja za statističke potrebe ne mogu se ustupati trećim licima i koristiti za izradu usluga iz Registra, bez izričite saglasnosti obveznika.

Saglasnost iz stava 2. ovog člana daje se u formi posebne izjave zakonskog zastupnika obveznika.

Pojedinačni podaci iz izveštaja za statističke potrebe mogu se, bez saglasnosti obveznika, ustupati organima navedenim u članu 49. st. 1. i 2. ovog pravilnika, ukoliko to nije zabranjeno zakonom ili drugim propisom.

Zbirni podaci i pokazatelji koji su izračunati na osnovu podataka iz izveštaja za statističke potrebe mogu se javno objavljivati i koristiti za pružanje usluga iz Registra.

 1. Istovremeno dostavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja za statističke potrebe

Član 14

Obveznik koji ima poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, može uz izveštaj za statističke potrebe da dostavi i ostale izveštaje koji čine redovni godišnji finansijski izveštaj saglasno Zakonu, kao i dokumentaciju iz člana 34. Zakona.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, smatra se da je obveznik ispunio i obavezu dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona za javno objavljivanje, ako plati naknadu za javno objavljivanje iz člana 21. ovog pravilnika i dostavi zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe i javno objavljivanje finansijskog izveštaja na obrascu propisanom od strane Registratora, saglasno članu 10b Zakona o Agenciji.

Zahtev iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži izjavu obveznika da dostavlja i redovne godišnje finansijske izveštaje, kao i obaveštenje o razvrstavanju, shodno članu 19. stav 2. ovog pravilnika.

U postupku obrade izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u smislu ovog člana, podaci iz izveštaja za statističke potrebe unose se u bazu podataka za statističke potrebe ako su za to ispunjeni uslovi propisani Zakonom i ovim pravilnikom, a zatim se nastavlja obrada redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, radi njihovog javnog objavljivanja u skladu sa Zakonom i odredbama čl. 16. do 30. ovog pravilnika.

 1. Izjava o neaktivnosti

Član 15

Obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj godini, dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika do kraja februara naredne godine putem Posebnog informacionog sistema.

Dostavljanjem izjave iz stava 1. ovog člana smatra se da je ispunjena obaveza dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za izveštajnu godinu na koju se izjava odnosi.

Zakonski zastupnik obveznika ne može poricati sadržinu izjave koju je dao u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Obveznik koji je dostavio izjavu o neaktivnosti za izveštajnu godinu, smatra se mikro pravnim licem u narednoj godini shodno članu 6. Zakona.

III PRIJEM, PROVERA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA JAVNO OBJAVLJIVANJE I UPIS PODATAKA IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I DOKUMENATA U REGISTAR

 1. Način dostavljanja finansijskih izveštaja i dokumenata

Finansijski izveštaji

Član 16

Agencija prima redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za poslednju izveštajnu godinu, kao i vanredne finansijske izveštaje za tekuću godinu, u skladu sa odredbama Zakona i ovog pravilnika.

Obveznici finansijske izveštaje iz stava 1. ovog člana, dostavljaju Agenciji na propisanim obrascima i u propisanom obimu, a u rokovima utvrđenim Zakonom.

Dokumentacija koja se dostavlja radi javnog objavljivanja

Član 17

Pravna lica uz redovne, odnosno konsolidovane godišnje finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji i dokumentaciju propisanu članom 34. Zakona, radi javnog objavljivanja, i to:

1) odluku o usvajanju redovnih, odnosno konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja;

2) odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka;

3) godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa Zakonom.

Pravna lica koja imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostavljaju Agenciji revizorski izveštaj, koji je sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije, uz koji se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije.

Preduzetnici koji su obveznici vršenja revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom koji uređuje reviziju, dostavljaju Agenciji revizorski izveštaj i finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije.

Izjava da nije usvojen finansijski izveštaj, odnosno vršena raspodela dobiti ili pokriće gubitaka

Član 18

U slučajevima kada od strane skupštine ili drugog nadležnog organa obveznika nije doneta odluka o usvajanju redovnog ili konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja do isteka roka za dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji, zakonski zastupnik može umesto te odluke da dostavi izjavu o tome, uz navođenje razloga zbog kojih ta odluka nije doneta.

Kada nije doneta odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka, umesto te odluke zakonski zastupnik dostavlja Agenciji izjavu da ona nije doneta.

Ostala dokumenta

Član 19

Obveznici uz finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, dostavljaju zahtev za javno objavljivanje finansijskog izveštaja i dokumentacije na obrascu propisanom od strane Registratora saglasno članu 10b Zakona o Agenciji.

Obveznici koji se razvrstavaju u skladu sa Zakonom u okviru zahteva iz stava 1. ovog člana, dostavljaju i obaveštenje o razvrstavanju, u kojem su veličinu utvrdili u skladu sa Zakonom, a na osnovu podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za izveštajnu godinu.

U okviru zahteva iz stava 1. ovog člana, matično pravno lice navodi podatke o poslovnom imenu, sedištu i matičnom broju svih pravnih lica nad kojim ima kontrolu, a čiji su podaci obuhvaćeni konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajem.

Obveznici koji redovne godišnje finansijske izveštaje sastavljaju za poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske, dostavljaju i pismenu saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, Narodne banke Srbije ili Komisije za hartije od vrednosti, u slučaju da ta saglasnost nije ranije dostavljena.

Obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, uz vanredne finansijske izveštaje dostavljaju izvod iz nadležnog registra koji predstavlja osnov za nastalu statusnu ili drugu promenu.

Način dostavljanja

Član 20

Finansijske izveštaje obveznici unose u Posebni informacioni sistem i dostavljaju Agenciji, u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

Uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje u Posebni informacioni sistem unosi se i dokumentacija iz člana 34. Zakona, koja je potpisana od strane ovlašćenog lica u skladu sa propisima koji uređuju elektronsko poslovanje.

Zakonski zastupnik može svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom da potvrdi autentičnost dostavljene dokumentacije iz člana 17. stav 1. ovog pravilnika, koja je nastala digitalizacijom izvornih dokumenata, u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski dokument.

Finansijske izveštaje i zahtev za javno objavljivanje uz koje je priložena dokumentacija u smislu st. 2. i 3. ovog člana, svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom potpisuje zakonski zastupnik, a zatim sve zajedno dostavlja Agenciji u elektronskom obliku.

Finansijski izveštaji se smatraju dostavljeni njihovim prijemom u Agenciji u skladu sa Zakonom, ovim pravilnikom i Tehničkim uputstvom.

Naknade

Član 21

Za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona, odnosno izjave o neaktivnosti, obveznik plaća naknadu u skladu sa propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije.

Obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i dokumentacije, odnosno izjave o neaktivnosti Agencija vrši po verifikaciji uplate iz stava 1. ovog člana.

 1. Provera ispunjenosti uslova za javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije

Vrste provera

Član 22

Po izvršenom prijemu finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona, Registar proverava da li su ti izveštaji i dokumentacija dostavljeni u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, odnosno da li su finansijski izveštaji potpuni i računski tačni.

Pored provera iz stava 1. ovog člana, u Registru se vrši i provera da li su finansijski izveštaji i dokumentacija dostavljeni putem Posebnog informacionog sistema, u skladu sa Tehničkim uputstvom, odnosno da li je plaćena naknada za javno objavljivanje iz člana 21. ovog pravilnika.

Potpuni finansijski izveštaji

Član 23

Finansijski izveštaji su potpuni:

1) ako je uz finansijski izveštaj dostavljen zahtev za javno objavljivanje iz člana 19. stav 1. ovog pravilnika;

2) ako zahtev sadrži sve elemente za potpunu identifikaciju obveznika;

3) ako je finansijski izveštaj dostavljen na obrascima propisanim podzakonskim aktom koji uređuje sadržinu i formu obrazaca finansijskog izveštaja;

4) ako je finansijski izveštaj dostavljen u obimu koji propisuje Zakon;

5) ako je uz redovni, odnosno konsolidovani godišnji finansijski izveštaj dostavljena sva propisana dokumentacija iz člana 34. Zakona;

6) ako su dostavljena dokumenta iz člana 19. st. 4. i 5. ovog pravilnika;

7) ako su finansijski izveštaji i zahtev za javno objavljivanje potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika obveznika.

Revizorski izveštaj formalno je ispravan ako je dostavljen na srpskom jeziku, ako ga je potpisao ključni revizorski partner svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, te ako su uz taj izveštaj dostavljeni finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije.

Računski tačni finansijski izveštaji

Član 24

Finansijski izveštaji su računski tačni ako su iskazani podaci u tim izveštajima računski i logički usaglašeni prema pravilima računske i logičke kontrole utvrđenim od strane Registratora, saglasno članu 10b Zakona o Agenciji.

Podaci u finansijskim izveštajima su računski usaglašeni ako su iskazani u skladu sa podzakonskim aktima kojima se uređuju sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja.

Podaci u finansijskim izveštajima su logički usaglašeni ako su propisani obrasci logično popunjeni prema vrsti i veličini obveznika.

Kontrola logičke usaglašenosti se vrši istovremeno sa kontrolom računske usaglašenosti.

Verifikacija veličine obveznika

Član 25

Po izvršenoj proveri potpunosti i računske tačnosti dostavljenih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, na osnovu podataka iskazanih u tim izveštajima, Registar vrši proveru pravilnosti veličine utvrđene od strane obveznika i verifikuje tu veličinu u skladu sa Zakonom.

Otklanjanje nedostataka u finansijskim izveštajima i dokumentaciji

Član 26

Ako se u postupku provere utvrdi da dostavljeni finansijski izveštaji nisu potpuni i računski tačni, odnosno da nije plaćena naknada za javno objavljivanje ili da se obveznik nije razvrstao u skladu sa Zakonom, Registar obaveštenje o tome dostavlja obvezniku na elektronsku adresu podnosioca zahteva za javno objavljivanje i istog dana objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, Registar istovremeno obezbeđuje obvezniku pristup dostavljenim finansijskim izveštajima i dokumentaciji kroz Posebni informacioni sistem, a radi otklanjanja utvrđenih nedostataka.

Po otklanjanju nedostataka u skladu sa stavom 2. ovog člana, obveznik putem Posebnog informacionog sistema ponovno vrši dostavljanje svih propisanih izveštaja i dokumenata koji su potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Utvrđene nedostatke obveznik otklanja najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja tog obaveštenja na internet stranici Agencije, u okviru Registra.

Postupanje sa finansijskim izveštajima koji su dostavljeni suprotno Zakonu

Član 27

Ako obveznik ne dostavi finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 34. Zakona putem Posebnog informacionog sistema, odnosno dostavi ih u papirnom obliku, Registar bez odlaganja posebnim dopisom obaveštava obveznika da ti izveštaji i dokumentacija nisu dostavljeni u obliku propisanom Zakonom i ovim pravilnikom.

Pismeni otpravak dopisa iz stava 1. ovog člana dostavlja se obvezniku poštom na registrovanu adresu.

Upis u Registar

Član 28

Ako su finansijski izveštaji i dokumentacija iz člana 34. Zakona dostavljeni u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, bez odlaganja se vrši njihov upis u Registar i istog dana se podaci iz tog izveštaja i dokumentacija javno objavljuju na internet stranici Agencije, u okviru Registra, u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

U slučajevima kada je umesto odluke o usvajanju redovnog, odnosno konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja dostavljena izjava iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika, podaci iz tog izveštaja i dostavljena dokumentacija iz člana 34. Zakona se upisuju u Registar i javno objavljuju na internet stranici Agencije, u okviru Registra, uz napomenu da taj finansijski izveštaj nije usvojen.

Potvrda

Član 29

O izvršenom upisu u Registar i javnom objavljivanju finansijskih izveštaja i dokumentacije Registar izdaje i obvezniku dostavlja potvrdu na elektronsku adresu podnosioca zahteva za javno objavljivanje. Potvrda o javnom objavljivanju finansijskih izveštaja i dokumentacije objavljuje se i na internet stranici Agencije u okviru Registra.

Potvrda iz stava 1. ovog člana sadrži podatke za identifikaciju obveznika, vrstu finansijskog izveštaja, datum prijema i datum javnog objavljivanja tog izveštaja, kao i spisak primljenih i objavljenih dokumenata.

Pored podataka iz stava 2. ovog člana, potvrda o javnom objavljivanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sadrži i podatke o veličini pravnog lica koja je verifikovana od strane Registra u skladu sa Zakonom.

 1. Obrada podataka iz finansijskih izveštaja

Član 30

Podaci iz finansijskih izveštaja se upisuju u Registar na način koji omogućava jedinstvenu obradu tih podataka.

Obrada podataka iz stava 1. ovog člana se može vršiti po vrstama obveznika, veličini, pretežnoj delatnosti, teritorijalnoj pripadnosti i prema drugim kriterijumima koji su od značaja za analizu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika, procene rizika poslovanja, te u druge slične svrhe.

IV JAVNO OBJAVLJIVANJE I ZAMENA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 1. Javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije

Rokovi za javno objavljivanje

Član 31

Agencija u roku od 60 dana od dana prijema potpunog i računski tačnog finansijskog izveštaja, podatke iz tog izveštaja javno objavljuje na svojoj internet stranici u okviru Registra.

Uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje javno se objavljuje i dokumentacija iz člana 34. Zakona.

U sklopu revizorskog izveštaja Agencija objavljuje i finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije.

U roku iz stava 1. ovog člana Agencija objavljuje i izjavu o neaktivnosti iz člana 15. ovog pravilnika.

Agencija finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, koji nisu potpuni i računski tačni, javno objavljuje na svojoj internet stranici, najkasnije do 31. oktobra naredne godine za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, odnosno u roku od 120 dana od dana dostavljanja nepotpunog i računski netačnog finansijskog izveštaja i dokumentacije za pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske.

Sadržaj podataka iz finansijskih izveštaja koji se javno objavljuju

Član 32

Agencija javno objavljuje podatke iz dostavljenih finansijskih izveštaja u punom ili skraćenom sadržaju u kojem su ti izveštaji i sastavljeni, saglasno podzakonskom aktu koji uređuje sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja, i objavljuje dokumentaciju iz člana 34. Zakona dostavljenu uz te izveštaje.

Dostupnost javno objavljenih finansijskih izveštaja i dokumentacije

Član 33

Agencija, bez naknade, omogućava pristup podacima iz finansijskih izveštaja i propisanoj dokumentaciji, na svojoj internet stranici u okviru Registra, svim zainteresovanim korisnicima za poslednje tri izveštajne godine.

Agencija omogućava pristup podacima i dokumentaciji, u smislu stava 1. ovog člana, počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine.

Izuzeci od obaveze javnog objavljivanja

Član 34

U rokovima iz člana 31. stav 5. ovog pravilnika, na internet stranici Agencije u okviru Registra, javno se objavljuje spisak obveznika koji finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju nisu dostavili putem Posebnog informacionog sistema u elektronskom obliku ili nisu platili naknadu za obradu i javno objavljivanje.

Javno objavljivanje informacija od značaja za obradu finansijskih izveštaja i dokumentacije

Član 35

Agencija pored finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona, na internet stranici Agencije u okviru Registra, objavljuje:

1) informacije koje su od značaja za praćenje postupka prijema i obrade dostavljenih izveštaja za statističke potrebe, finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona;

2) informaciju da su dostavljeni finansijski izveštaji obveznika upisani u Registar, kao i da je verifikovana veličina obveznika;

3) informacije da je obveznik vršio zamenu finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije u smislu člana 36. ovog pravilnika.

Informacije iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana dostupne su do isteka godine u kojoj se vrši obrada finansijskih izveštaja, a iz stava 1. tačka 3), sve dok su javno objavljeni finansijski izveštaji, odnosno dokumentacija koji su bili predmet zamene u smislu člana 36. ovog pravilnika.

 1. Zamena javno objavljenih finansijskih izveštaja i dokumentacije

Član 36

Obveznik može da zahteva zamenu finansijskog izveštaja koji je upisan u Registar i javno objavljen, ako utvrdi da u tom izveštaju rezultati poslovanja i finansijski položaj nisu iskazani istinito i objektivno, a skupština odnosno drugi nadležni organ obveznika donese odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine u odnosu na izveštaj koji je javno objavljen na internet stranici Agencije, podnošenjem zahteva za zamenu javno objavljenog finansijskog izveštaja, i to na obrascu propisanom od strane Registratora saglasno članu 10b Zakona o Agenciji.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, obveznik uz zahtev za zamenu dostavlja finansijski izveštaj i odluku o usvajanju tog izveštaja izmenjene sadržine, kao i ostalu dokumentaciju iz člana 34. Zakona.

Obveznik može da zahteva zamenu javno objavljene dokumentacije kada su javno objavljene izjave iz člana 18. ovog pravilnika, ako skupština, odnosno drugi nadležni organ obveznika naknadno donese odluku o usvajanju finansijskog izveštaja, odnosno odluku o raspodeli dobiti ili pokriću gubitaka, podnošenjem zahteva za zamenu javno objavljene dokumentacije na obrascu propisanom od strane Registratora saglasno članu 10b Zakona o Agenciji.

U slučajevima iz stava 3. ovog člana, obveznik uz zahtev za zamenu dostavlja odluke iz tog stava.

Zamenu iz st. 1. i 3. ovog člana, obveznik može da zahteva najkasnije do isteka naredne godine, u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi.

Na postupak provere ispunjenosti uslova za javno objavljivanje zamene shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika koje uređuju provere ispunjenosti uslova za javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije.

Za obradu i javno objavljivanje zamene finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije plaća se posebna naknada u skladu sa propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije.

Kada su ispunjeni uslovi za javno objavljivanje zamene finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije, pored tog izveštaja ili dokumentacije na internet stranici Agencije u okviru Registra ostaju objavljeni i finansijski izveštaj, odnosno dokumentacija koji su bili predmet zamene.

V NAČIN VOĐENJA REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRIBAVLJANJA PODATAKA OD DRUGIH NADLEŽNIH ORGANA I PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

 1. Vođenje Registra

Svrha

Član 37

Podaci u Registru finansijskih izveštaja vode se radi sagledavanja privrednih kretanja u Republici Srbiji, analize finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika i procene rizika poslovanja, a radi obezbeđivanja pouzdanih informacija korisnicima.

Sadržina Registra

Član 38

Registar finansijskih izveštaja je centralna, javna, jedinstvena elektronska baza podataka iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona (u daljem tekstu: baza izvornih finansijskih izveštaja), kao i podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika.

U okviru Registra se vodi i posebna jedinstvena elektronska baza podataka iz izveštaja za statističke potrebe, koji su dostavljeni u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Pored baza iz st 1. i 2. ovog člana, u okviru Registra se vodi i posebna dokumentaciona baza koja sadrži sva dokumenta i akta dostavljena Registru, odnosno nastala u radu Registra.

U okviru Registra vodi se i evidencija obveznika iz člana 4. ovog pravilnika.

Baza podataka za statističke potrebe

Član 39

Baza podataka za statističke potrebe je centralna i jedinstvena elektronska baza računski usaglašenih podataka iz Bilansa stanja, Bilansa uspeha i Statističkog izveštaja, koji su dostavljeni Agenciji u skladu sa čl. 7. i 8. ovog pravilnika.

Baza podataka iz stava 1. ovog člana vodi se odvojeno za svaku izveštajnu godinu.

Posle okončanja zbirne obrade iz člana 12. ovog pravilnika za određenu izveštajnu godinu, baza podataka za tu godinu se zaključuje i nakon toga nije dozvoljen unos novih ili menjanje postojećih podataka u toj bazi, osim u slučajevima iz člana 47. stav 5. ovog pravilnika.

Baza izvornih finansijskih izveštaja

Član 40

Baza izvornih finansijskih izveštaja sadrži podatke iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i propisanu dokumentaciju, i to:

1) Bilans stanja;

2) Bilans uspeha;

3) Izveštaj o ostalom rezultatu;

4) Izveštaj o promenama na kapitalu;

5) Izveštaj o tokovima gotovine;

6) Napomene uz finansijske izveštaje;

7) dokumentaciju iz člana 34. Zakona;

8) izjavu o neaktivnosti.

U bazu izvornih finansijskih izveštaja unose se i podaci iz izveštaja za statističke potrebe za koje je obveznik dao saglasnost za njihovo ustupanje trećim licima.

Podaci iz stava 2. ovog člana koriste se za pružanje usluga iz Registra do javnog objavljivanja potpunog i računski tačnog finansijskog izveštaja, a najkasnije do 30. septembra naredne godine u odnosu na izveštajnu godinu.

Baza izvornih finansijskih izveštaja sadrži i podatke iz zahteva iz člana 14. stav 2, člana 19. stav 1. i člana 36. st. 1. i 3, kao i sva akta i dokumenta koja su uz finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju dostavljeni Registru.

 1. Vođenje baze podataka o bonitetu i pribavljanje podataka od drugih nadležnih organa i pravnih lica i preduzetnika

Baza podataka o bonitetu

Član 41

Baza podataka o bonitetu je centralna, jedinstvena, standardizovana, javna, elektronska baza podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika i ocena boniteta privrednih društava koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, obrađenih u skladu sa ovim pravilnikom i Metodologijom za utvrđivanje podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika, kao i davanje ocena boniteta privrednih društava – opšti i poseban deo.

Metodologija za utvrđivanje podataka o bonitetu i davanje ocena boniteta

Član 42

Metodologiju za utvrđivanje podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika, kao i davanje ocena boniteta privrednih društava (u daljem tekstu: Metodologija) – opšti i poseban deo, utvrđuje Registrator saglasno članu 10b Zakona o Agenciji.

Metodologijom – opšti deo uređuje se način utvrđivanja i obelodanjivanja podataka o bonitetu, sadržina izveštaja o bonitetu, postupak utvrđivanja ocena boniteta i sadržina skoringa, odnosno drugih usluga, kao i sadržina kataloga usluga boniteta.

Metodologija – opšti deo objavljuje se na internet stranici Agencije u okviru Registra.

Način iskazivanja i izračunavanja podataka o bonitetu u komparativnim vremenskim serijama, kao i postupak i kriterijumi za utvrđivanje ocena boniteta, bliže se uređuju Metodologijom – poseban deo.

Način vođenja baze podataka o bonitetu

Član 43

Baza podataka o bonitetu vodi se na osnovu podataka iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona i drugih podataka koji se vode u bazi izvornih finansijskih izveštaja, kao i zbirnih podataka i pokazatelja izračunatih na osnovu podataka iz izveštaja za statističke potrebe.

Baza podataka o bonitetu vodi se i na osnovu podataka preuzetih iz drugih registara i evidencija koje vodi Agencija, kao i podataka koje joj dostavljaju drugi nadležni organi i podataka pribavljenih neposredno od korisnika usluga, u skladu sa članom 46. ovog pravilnika.

Baza podataka o bonitetu vodi se u skladu s načelima sveobuhvatnosti, standardizacije, ažurnosti, kontinuiteta, harmonizacije sa standardima Evropske unije, dostupnosti i zaštite podataka.

Sadržina baze podataka o bonitetu

Član 44

Baza podataka o bonitetu sadrži kompleksne, međusobno povezane baze podataka, i to bazu izvornih podataka i bazu izvedenih podataka.

Bazu izvornih podataka, u smislu stava 1. ovog člana, čine objektivizovani podaci iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika, koji se čuvaju u izvornom obliku u skladu s propisima. Pored podataka iz finansijskih izveštaja, bazu izvornih podataka čine i:

1) osnovni (statusni) podaci;

2) revizorski izveštaj;

3) podaci o danima nelikvidnosti;

4) podaci o tržišnoj vrednosti akcija i o berzanskom kursu akcija iz evidencija berzi;

5) ostali podaci utvrđeni Metodologijom.

Bazu izvedenih podataka, u smislu stava 1. ovog člana, čine objektivizovani, standardizovani i međusobno uporedivi podaci i pokazatelji, u komparativnim vremenskim serijama, utvrđeni u skladu sa Metodologijom, a koji se iskazuju kao:

1) individualni podaci iz finansijskih izveštaja;

2) zbirni podaci iz izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja po pretežnoj klasifikaciji delatnosti, veličini i teritorijalnoj pripadnosti;

3) individualni i zbirni pokazatelji za ocenu boniteta;

4) ocene boniteta.

Struktura baze podataka o bonitetu

Član 45

Podaci o bonitetu iz člana 44. ovog pravilnika vode se po grupama, i to za:

1) privredna društva i zadruge;

2) ustanove;

3) preduzetnike.

Pribavljanje podataka od drugih nadležnih organa i pravnih lica i preduzetnika

Član 46

Podaci o bonitetu iz člana 44. ovog pravilnika vode se i na osnovu podataka koje dostavljaju sledeći nadležni organi:

1) Narodna banka Srbije;

2) Republički zavod za statistiku;

3) Komisija za hartije od vrednosti;

4) Agencija za privatizaciju;

5) berze;

6) Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Podaci iz stava 1. ovog člana pribavljaju se u skladu sa sporazumima ili protokolima koje sa organima iz tog stava zaključi Agencija, a podaci koji su javno objavljeni i dostupni preuzimaju se i sa internet stranica tih organa.

Podaci o bonitetu mogu se pribavljati i neposredno od pravnih lica i preduzetnika, u skladu sa Metodologijom.

 1. Otklanjanje nedostataka u postupku upisa podataka

Član 47

Ako je u Registar pogrešno unet podatak iz finansijskih izveštaja, odnosno podatak vezan za dokumentaciju iz člana 34. Zakona, Registrator po saznanju za tu činjenicu vrši ispravku tog podatka u Registru finansijskih izveštaja, uz beleženje vremena ispravke i teksta pre izvršene ispravke.

Ispravka pogrešno unetog podatka iz izveštaja za statističke potrebe u smislu stava 1. ovog člana, vrši se u slučajevima kada je obveznik dao saglasnost za ustupanje tih podataka trećim licima.

Ispravka iz stava 2. ovog člana se ne može vršiti direktno u bazi podataka za statističke potrebe.

O izvršenoj ispravci u smislu st. 1. i 2. ovog člana, Registar obaveštava obveznika u roku od osam dana, od dana izvršene ispravke.

Izuzetno, ispravka pogrešno unetog podatka iz izveštaja za statističke potrebe u bazi podataka za statističke potrebe vrši se po nalogu Registratora, ako ta ispravka značajno utiče na rezultate zbirne obrade.

VI PRUŽANJE USLUGA IZ REGISTRA

Makroekonomska saopštenja i analize

Član 48

Registar na internet stranici Agencije objavljuje makroekonomska saopštenja i analize koja sadrže zbirne podatke o uspešnosti poslovanja i finansijskom položaju obveznika u Republici Srbiji za poslednju izveštajnu godinu, a na osnovu podataka iz izveštaja za statističke potrebe.

Makroekonomska saopštenja i analize iz stava 1. ovog člana, izrađuju se posle okončanja zbirne obrade izveštaja za statističke potrebe iz člana 12. ovog pravilnika.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Registar može da izrađuje i objavljuje i druga saopštenja i analize na osnovu podataka iz baze izvornih finansijskih izveštaja i baze podataka o bonitetu.

Usluge iz Registra koje se pružaju bez naknade

Član 49

Po okončanju zbirne obrade iz člana 12. ovog pravilnika, Agencija bez odlaganja ustupa, bez naknade, podatke iz izveštaja za statističke potrebe Narodnoj banci Srbije, Poreskoj upravi i Republičkom zavodu za statistiku, u skladu sa Zakonom.

Pojedinačni podaci iz izveštaja za statističke potrebe mogu se ustupati bez naknade i Vladi i ministarstvima kada su im ti podaci neophodni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti, ukoliko to nije zabranjeno zakonom ili drugim propisom.

Organi iz st. 1. i 2. ovog člana dužni su da pojedinačne podatke iz izveštaja za statističke potrebe čuvaju u skladu sa zakonom.

Podatke iz javno objavljenih finansijskih izveštaja pravnih lica i preduzetnika Registar ustupa nadležnim registrima Agencije u kojima se registruju njihovi statusni podaci.

Podaci iz javno objavljenih finansijskih izveštaja i dokumentacija iz člana 34. Zakona, kao i zbirni podaci iz izveštaja za statističke potrebe, ustupaju se bez naknade državnim organima i organizacijama, kao i organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave radi obavljanja poslova državne uprave koji su im povereni zakonom, na njihov zahtev.

Podaci i dokumentacija ustupaju se u skladu sa odlukom koja uređuje vrstu, obim i način isporuke podataka i dokumenata koji se ustupaju bez naknade državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Vrste usluga iz Registra koje se pružaju uz plaćanje naknade

Član 50

U okviru Registra pružaju se korisnicima sledeće usluge:

1) davanje podataka iz finansijskih izveštaja upisanih u Registar, u formi propisanih delova finansijskih izveštaja;

2) davanje zbirnih podataka iz baze podataka za statističke potrebe u standardizovanoj formi;

3) pružanje usluga boniteta;

4) davanje pojedinačnih i zbirnih podataka iz finansijskih izveštaja upisanih u Registar, u skladu s posebnim zahtevom korisnika usluga;

5) izdavanje kopije dokumenata koje sadrži Registar;

6) izdavanje potvrda da finansijski izveštaj nije dostavljen ili javno objavljen, odnosno davanje drugih informacija u pisanoj formi, a u vezi sa vođenjem Registra.

Metodologiju za utvrđivanje podataka iz stava 1. tačka 2) ovog člana utvrđuje Registrator.

Usluge iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana, pružaju se u formi overenog i neoverenog dokumenta.

Usluge iz stava 1. ovog člana pružaju se uz plaćanje naknade u skladu sa propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije.

Usluge iz Registra pružaju se za poslednjih deset izveštajnih godina, osim usluga davanja izvornih finansijskih izveštaja iz elektronskih baza Registra, koje se pružaju počev od finansijskih izveštaja za 1994. godinu.

Pružanje usluga boniteta

Član 51

Usluge boniteta pružaju se u formi podataka o bonitetu, izveštaja o bonitetu i specijalnih aranžmana za privredna društva, zadruge, ustanove i preduzetnike, kao i ocena boniteta za privredna društva.

Izuzetno, usluge boniteta ne pružaju se za pravna lica iz stava 1. ovog člana nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim na zahtev tih pravnih lica.

Sadržina i struktura usluga boniteta uređena je Metodologijom – opšti i poseban deo, kao i Katalogom usluga boniteta.

Prestanak važenja ocena boniteta

Član 52

Ocene boniteta date korisnicima važe do okončanja obrade redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za narednu godinu, a najduže do 30. septembra naredne godine.

Ocene boniteta date korisnicima prestaju da važe pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, u slučaju pokretanja postupka stečaja i likvidacije, odnosno statusne promene privrednog društva na koje se odnosi, u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti značajnih za utvrđivanje te ocene, kao i u slučaju kada evidentirani dani nelikvidnosti ukazuju na potrebu izmene ocene, u skladu sa uslovima predviđenim Metodologijom.

Evidencije korisnika usluga i izdatih ocena boniteta

Član 53

Agencija vodi evidenciju korisnika usluga iz Registra i spisak velikih korisnika objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra.

Agencija vodi i posebnu evidenciju izdatih ocena boniteta, koja sadrži datum prestanka važenja date ocene, i tu evidenciju objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra.

Korisnici usluga

Član 54

Usluge iz Registra mogu koristiti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica (u daljem tekstu: korisnici usluga), pod uslovima iz ovog pravilnika i uz plaćanje propisane naknade.

Usluge iz Registra pružaju se na zahtev korisnika usluga na obrascu propisanom od strane Registratora saglasno članu 10b Zakona o Agenciji.

Izuzetno, zahtev za pružanje usluga iz člana 50. stava 1. tačka 4) ovog pravilnika i specijalnog aranžmana može se dostaviti i u slobodnoj formi.

Način pružanja usluga

Član 55

Usluge iz Registra pružaju se u elektronskoj ili papirnoj formi.

Usluge iz Registra dostupne su neposredno preko Agencije i preko internet stranice Agencije, a pod uslovima iz ovog pravilnika.

Preko internet stranice Agencije dostupne su usluge iz člana 50. stav 1. tač. 1) do 3) ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, specijalni aranžmani, kao i usluge davanja izvornih finansijskih izveštaja starijih od deset godina, dostupni su samo preko Agencije.

Način korišćenja

Član 56

Preuzete podatke i dokumenta u formi u kojoj su pružene usluge iz Registra, korisnici usluga mogu koristiti samo za sopstvene potrebe, u skladu sa propisima i ne mogu ih ustupati trećim licima, distribuirati ili objavljivati u izvornom obliku.

Izuzetno, usluge iz Registra, u formi u kojoj ih daje Agencija, mogu objavljivati korisnici na koje se te usluge odnose.

Odgovornost Agencije

Član 57

Agencija je odgovorna za to da podaci koje daje, u smislu ovog pravilnika, budu istovetni sa izvornim podacima, a odgovorna je i za doslednu primenu Metodologije – opšti i poseban deo, u postupku utvrđivanja i davanja usluga boniteta.

Rokovi čuvanja

Član 58

Podaci i dokumenti o uslugama iz Registra koje su korisnicima pružene u skladu sa ovim pravilnikom, Agencija čuva godinu dana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podaci i dokumenti o izdatim ocenama boniteta čuvaju se pet godina.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izveštaji za statističke potrebe i finansijski izveštaji za 2014. godinu

Član 59

Mikro pravna lica izveštaje za statističke potrebe i redovne godišnje finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine, kao i dokumentaciju iz člana 34. Zakona koja se odnosi na te izveštaje, odnosno izjavu o neaktivnosti mogu da dostave Agenciji i u papirnom obliku.

Izveštaje za statističke potrebe i finansijske izveštaje u papirnom obliku iz stava 1. ovog člana, mikro pravna lica mogu da sastave i dostave Agenciji i uz primenu Posebnog informacionog sistema iz člana 5. ovog pravilnika.

Primena Posebnog informacionog sistema

Član 60

Izveštaji za statističke potrebe i finansijski izveštaji iz člana 59. stav 2. ovog pravilnika, dostavljaju se putem interneta primenom Posebnog informacionog sistema, a po postupku koji je utvrđen Tehničkim uputstvom.

Pored izveštaja dostavljenih internetom u skladu sa stavom 1. ovog člana, Agenciji se dostavlja prepis referentne stranice, u papirnom obliku, koji je odštampan iz Posebnog informacionog sistema, a koji je potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom obveznika u skladu sa propisima.

U slučaju dostavljanja finansijskih izveštaja u skladu sa stavom 2. ovog člana, pored prepisa referentne stranice, u papirnom obliku se dostavlja i dokumentacija iz člana 34. Zakona, kao i ostala dokumenta propisana ovim pravilnikom.

Pored dokumenata iz stava 3. ovog člana, mikro pravna lica dostavljaju i dokaz o uplati naknade za javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije.

Izuzetno, mikro pravna lica koja se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, dostavljaju i overene potpise zakonskog zastupnika na Obrascu OP, u slučaju da overa potpisa za tog zastupnika nije ranije dostavljena Registru.

Izveštaji za statističke potrebe, odnosno finansijski izveštaji iz stava 1. ovog člana, smatraju se dostavljenim danom dostavljanja Agenciji prepisa referentne stranice.

Način dostavljanja

Član 61

Izveštaji za statističke potrebe i finansijski izveštaji iz čl. 59. i 60. ovog pravilnika, dostavljaju se Agenciji preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za privredne registre, 11000 Beograd, Pošta 6.

Izveštaji za statističke potrebe, odnosno godišnji finansijski izveštaji dostavljaju se navođenjem odgovarajućeg poštanskog faha, i to:

1) za mikro pravna lica koja izveštaje sastavljaju i dostavljaju primenom Posebnog informacionog sistema – poštanski fah 1000;

2) za mikro privredna društva, zadruge, ustanove i ogranke koja izveštaje dostavljaju samo u papirnom obliku – poštanski fah 2000;

3) za preduzetnike, koji izveštaje dostavljaju samo u papirnom obliku – poštanski fah 3000;

4) za mikro druga pravna lica koja izveštaje dostavljaju samo u papirnom obliku – poštanski fah 4000.

U slučaju istovremenog dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja za statističke potrebe, navode se sledeći poštanski fahovi:

1) za mikro pravna lica koja izveštaje sastavljaju i dostavljaju primenom Posebnog informacionog sistema – poštanski fah 5000;

2) za mikro privredna društva, zadruge, ustanove i ogranke koja izveštaje dostavljaju samo u papirnom obliku – poštanski fah 6000;

3) za preduzetnike, koji izveštaje dostavljaju samo u papirnom obliku – poštanski fah 7000;

4) za mikro i druga pravna lica koja izveštaje dostavljaju samo u papirnom obliku – poštanski fah 8000.

Danom dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja Agenciji, smatra se dan kada je obveznik predao preporučenu pošiljku pošti.

Dostavljanje obaveštenja o nedostacima i potvrde

Član 62

U postupku prijema i obrade izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaje iz čl. 59. i 60. ovog pravilnika, pismeni otpravak obaveštenja o utvrđenim nedostacima, odnosno pismeni otpravak potvrde o javnom objavljivanju finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, dostavlja se putem pošte obvezniku, samo na njegov izričit zahtev.

Zbirna obrada izveštaja za statističke potrebe za 2014. godinu

Član 63

Registar će zbirnu obradu podataka iz izveštaja za statističke potrebe za 2014. godinu, okončati najkasnije do 30. aprila 2015. godine.

Prestanak važenja propisa

Član 64

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja („Službeni glasnik RS“, br. 2/10 i 102/10) i Pravilnik o bližim uslovima i načinu pribavljanja podataka koje Agenciji za privredne registre dostavljaju drugi nadležni organi i davanju podataka i mišljenja o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i drugih usluga koje Agencija za privredne registre pruža u postupku vođenja Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika („Službeni glasnik RS“, broj 2/10).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na postupak prijema i obrade redovnih, odnosno konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja koji su sastavljeni za poslovnu godinu različitu od kalendarske, a koja se završava pre 31. decembra 2014. godine, kao i vanrednih finansijskih izveštaja koji su sastavljeni pre 31. decembra 2014. godine, primenjuje se Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja („Službeni glasnik RS“, br. 2/10 i 102/10).

Završna odredba

Član 65

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2015. godine.

 

Servis računara online zakazivanje