Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

Servis računara online zakazivanje

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

Sl. glasnik RS br. 87/2009

1. Rezidenti utvrđeni Zakonom o deviznom poslovanju (obveznici izveštavanja) dužni su da Narodnoj banci Srbije dostavljaju izveštaje u poslovanju sa inostranstvom, i to po osnovu:

– direktnih investicija nerezidenata u zemlji;

– direktnih investicija rezidenata u inostranstvu;

– ulaganja nerezidenata u vlasničke hartije od vrednosti koje nisu direktne investicije a čiji su izdavaoci rezidenti;

– ulaganja rezidenata u vlasničke hartije od vrednosti koje nisu direktne investicije a čiji su izdavaoci nerezidenti;

– ulaganja nerezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci rezidenti;

– ulaganja rezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci nerezidenti;

– investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji;

– investicionih (građevinskih) radova koje rezidenti izvode u inostranstvu;

– stanja i prometa na računima rezidenata u inostranstvu;

– stanja i prometa na kontokorentnim računima koji se vode po poslovima sa inostranstvom;

– drugih poslova potrebnih za izradu platnog bilansa.

2. Obveznici izveštavanja odgovorni su za tačnost podataka u izveštajima iz tačke 1. ove odluke i dužni su da, ako to Narodna banka Srbije zahteva, tačnost tih podataka dokažu knjigovodstvenom i drugom dokumentacijom.

3. Obveznik izveštavanja, u smislu ove odluke, jeste i Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), koji izveštava o ulaganjima nerezidenata u akcije i vlasničke udele rezidentnih izdavalaca koji se kotiraju na berzama u zemlji.

Centralni registar je obavezan da podatke iz izveštaja iz tačke 1. ove odluke dostavlja u skladu s protokolom koji potpiše s Narodnom bankom Srbije.

4. Primljene izveštaje iz tačke 1. ove odluke, Narodna banka Srbije koristi za praćenje ostvarenja platnog bilansa Republike Srbije i stanja direktnih investicija rezidenata u inostranstvu i nerezidenata u Republici Srbiji, a podatke iz tih izveštaja može učiniti dostupnim javnosti samo u agregiranom (zbirnom) obliku.

5. Za sprovođenje ove odluke guverner donosi uputstvo.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Službeni glasnik RS“, broj 24/2007).

7. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

 

Servis računara online zakazivanje