Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica

Sl.glasnik RS br. 137/2014

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje za druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13 – u daljem tekstu: Zakon).

Drugim pravnim licima iz stava 1. ovog člana smatraju se pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja i koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja).

Druga pravna lica iz stava 2. ovog člana koja su razvrstana u mikro pravna lica u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona, sastavljaju samo obrasce Bilans stanja i Bilans uspeha iz stava 1. ovog člana.

Druga pravna lica koja odluče da primenjuju Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica, u skladu sa članom 22. stav 2. Zakona, primenjuju podzakonski akt kojim se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

Druga pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa članom 27. Zakona, primenjuju podzakonski akt kojim se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

Član 2

Obrasci Bilans stanja i Bilans uspeha, kao prilozi 1 i 2, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U pogledu sadržine pojedinih grupa računa i računa u obrascima iz stava 1. ovog člana, postupa se prema odredbama pravilnika koji uređuje Kontni okvir i sadržinu računa u Kontnom okviru za druga pravna lica.

U obrasce iz stava 1. ovog člana iznosi se upisuju u hiljadama dinara.

Član 3

Drugo pravno lice koje je u toku izveštajne godine imalo statusnu promenu ili je nad njim otvoren postupak stečaja, odnosno likvidacije, u godišnjem finansijskom izveštaju, u koloni za tekuću godinu, prikazuje podatke o poslovanju za ceo izveštajni period objedinjeno, u neto iznosu, i to posle prebijanja rezultata pre i posle promene. Na svim obrascima drugog pravnog lica stavlja se naznaka „statusna promena“, „stečaj“ ili „likvidacija“.

Drugo pravno lice iz stava 1. ovog člana u godišnji finansijski izveštaj unosi podatke o poslovanju za sve učesnike u statusnoj promeni, a u Napomenama uz ovaj izveštaj obelodanjuje informacije o učesnicima i vrsti promene.

Drugo pravno lice koje je nastalo osnivanjem posle statusne promene, prikazuje podatke kao novoosnovani obveznik iz člana 4. ovog pravilnika, s tim što na obrascima stavlja naznaku „novo osnivanje“.

Član 4

Novoosnovano drugo pravno lice prikazuje podatke o poslovanju u izveštajnoj godini u periodu koji je kraći od kalendarske godine ili je najviše jednak kalendarskoj godini, ali ne prikazuje stanje na dan 1. januara izveštajne godine, kao ni poslovanje u prethodnoj godini. Na svim propisanim obrascima drugo pravno lice stavlja naznaku „novoosnovani“.

Član 5

Matično drugo pravno lice dostavlja sve propisane obrasce finansijskih izveštaja i na njima stavlja naznaku „konsolidovani“.

Matično drugo pravno lice prikazuje konsolidovane podatke za sva zavisna pravna lica u zemlji i inostranstvu, za izveštajnu i prethodnu godinu.

Ako se sastav ekonomske celine promeni u toku izveštajne godine, matično drugo pravno lice u konsolidovanom finansijskom izveštaju prikazuje početno stanje i poslovne promene u prethodnoj godini za prethodnu ekonomsku celinu.

Matično drugo pravno lice obelodanjuje podatke o sastavu ekonomske celine na dan 31. decembra, odnosno 1. januara izveštajne godine u Napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje.

Drugo pravno lice koje je postalo matično u izveštajnoj godini, konsolidovane podatke dostavlja kao novoosnovano drugo pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika, pri čemu na svim obrascima stavlja naznaku „novokonsolidovani“.

Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, druga pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), nezavisno od veličine, primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, ukoliko vrednosti imovine i poslovnog prihoda matičnog i zavisnih pravnih lica, ne računajući međusobna učešća, potraživanja i obaveze, međusobne rezultate i međusobne poslovne prihode i rashode matičnog i zavisnih pravnih lica, u zbiru ne prelaze polovinu kriterijuma za malo pravno lice, u smislu člana 6. Zakona, matično drugo pravno lice nije obavezno da sastavlja, dostavlja i obelodanjuje konsolidovane finansijske izveštaje.

II SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU BILANS STANJA

Član 6

U obrascu Bilans stanja druga pravna lica iskazuju podatke u kolonama 5 i 6, na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa označenih u koloni 1 tog obrasca.

U obrascu Bilans stanja u koloni 5 iskazuju se podaci na kraju tekućeg perioda, a u koloni 6 podaci na kraju prethodnog perioda (koji je isti kao početak tekućeg perioda). Za period za koji se sastavlja finansijski izveštaj, podaci se unose u kolonu 5 aktive i u kolonu 5 pasive.

Podaci u obrascu Bilans stanja iskazuju se u neto iznosu (po sadašnjoj vrednosti na dan bilansa), tako što se bruto iznosi iskazani na osnovnim računima glavne knjige, koriguju za iznose ispravke vrednosti i obezvređenja koji su iskazani na pripadajućim korektivnim računima osnovnih računa na dan bilansa.

Ako su podaci iz prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolonu 6 aktive i kolonu 6 pasive tekuće godine unose se tako korigovani podaci.

Pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja postupka redovne likvidacije ili postupka stečaja pod oznakom AOP 0001 do 0025 u aktivi i AOP 0401 do 0422 u pasivi, unose se podaci sa odgovarajućih grupa računa i računa označenih u koloni 1 ovog obrasca.

Druga pravna lica razvrstana u mikro pravna lica u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona, u obrascu Bilans stanja iskazuju skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.

III SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU BILANS USPEHA

Član 7

U obrascu Bilans uspeha druga pravna lica iskazuju podatke u kolonama 5 i 6, na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa po pojedinim pozicijama (AOP) tog obrasca.

U ovaj obrazac, pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja, odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije ili postupka stečaja, podaci se unose pod oznakama AOP 1001 do 1039 – prihodi i rashodi redovnog poslovanja, pod oznakama AOP 1042 i 1043 – višak prihoda nad rashodima, efekti promena računovodstvenih politika i ispravka grešaka iz ranijih perioda i višak rashoda nad prihodima, efekti promena računovodstvenih politika i ispravka grešaka iz ranijih perioda, pod oznakama AOP 1044 i 1045 – višak prihoda nad rashodima pre oporezivanja i višak rashoda nad prihodima pre oporezivanja, pod oznakama AOP 1046 – iznos poreskog rashoda perioda i pod oznakama AOP 1047 i 1048 – neto višak prihoda nad rashodima posle oporezivanja i neto višak rashoda nad prihodima posle oporezivanja.

Podaci se sa odgovarajućih računa označenih u koloni 1 unose tako što se u kolonu 6 (prethodna godina) unose podaci obračuna odgovarajućeg perioda prethodne godine, reklasifikovani u skladu sa strukturom podataka za tekući period, dok se za tekuću godinu, u kolonu 5, podaci unose sa računa na kraju perioda za koji se obračun sastavlja.

Ako su podaci prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.

Druga pravna lica razvrstana u mikro pravna lica u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona, u obrascu Bilans uspeha iskazuju skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.

IV NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

 1. Opšte informacije

Član 8

Napomene uz finansijske izveštaje sadrže opise ili detaljnije raščlanjavanje iznosa prikazanih u Bilansu stanja i Bilansu uspeha. Napomene uz finansijske izveštaje posebno sadrže:

1) opšte informacije o drugom pravnom licu (sedište, pravna forma, opis prirode poslovanja i glavnih aktivnosti, naziv matičnog pravnog lica i krajnjeg vlasnika matičnog pravnog lica, podatak o prosečnom broju zaposlenih u toku godine na bazi stanja krajem svakog meseca);

2) informaciju o usaglašenosti sa nacionalnim propisima;

3) informaciju o korekciji početnog stanja po osnovu greške i promena računovodstvenih politika;

4) informaciju o primenjenim osnovama za vrednovanje pozicija u pripremi finansijskog izveštaja;

5) informaciju o računovodstvenim politikama, koje su odabrane i primenjene na značajne poslovne promene i događaje;

6) informacije o stavkama koje se nisu kvalifikovale za priznavanje u izveštajima iz stava 1. ovog člana, a značajne su za ocenu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica.

Za prikazivanje rednog broja Napomena uz finansijske izveštaje koriste se arapski brojevi, prema redosledu prikazivanja podataka u finansijskom izveštaju, i to maksimalno 50 karaktera koji se unose u obrasce finansijskog izveštaja.

 1. Dodatna prikazivanja i obelodanjivanja

Član 9

Dodatna prikazivanja i obelodanjivanja sadrže dodatne informacije vezane za pozicije koje su prikazane u finansijskom izveštaju, prema redosledu obrazaca i pozicija u obrascima.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

 

Prilog 1

 

Popunjava drugo pravno lice
Matični broj Šifra delatnosti PIB
Naziv
Sedište

 

BILANS STANJA

na dan _____20___. godine

– u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun POZICIJA AOP Napomena broj Iznos
tekuća godina prethodna godina
1 2 3 4 5 6
AKTIVA
 1. STALNA IMOVINA
  (0002 + 0003 + 0009 + 0010 + 0011)
0001
01
 1. NEMATERIJALNA IMOVINA
0002
02
 1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
  (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)
0003
020, 021 i deo 029
 1. Zemljište
0004
022 i deo 029
 1. Građevinski objekti
0005
023 i deo 029
 1. Postrojenja i oprema
0006
024 i deo 029
 1. Investicione nekretnine
0007
02, osim 020, 021, 022, 023, 024 i dela 029
 1. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
0008
03 III. BIOLOŠKA SREDSTVA 0009
04
 1. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
0010
05
 1. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
0011
 1. OBRTNA IMOVINA (0013 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021+ 0022 + 0023)
0012
Klasa 1
 1. ZALIHE (0014 + 0015 + 0016 + 0017)
0013
10
 1. Zalihe materijala
0014
11 i 12
 1. Nedovršena proizvodnja, nedovršene usluge i gotovi proizvodi
0015
13
 1. Roba
0016
15
 1. Plaćeni avansi za zalihe i usluge
0017
20
 1. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE
0018
22 III. DRUGA POTRAŽIVANJA 0019
23
 1. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
0020
24
 1. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
0021
27
 1. POREZ NA DODATU VREDNOST
0022
28 VII. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 0023
 1. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 +0012)
0024
88
 1. VANBILANSNA AKTIVA
0025
PASIVA
 1. ULOZI (0402 + 0403 – 0406) ³ 0
0401
30
 1. ULOZI (SOPSTVENI IZVORI) OSNIVAČA I DRUGIH LICA
0402
34
 1. NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (0404 + 0405)
0403
340
 1. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
0404
341
 1. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
0405
35 III. VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (0407 + 0408) 0406
350
 1. Višak rashoda nad prihodima ranijih godina
0407
351
 1. Višak rashoda nad prihodima tekuće godine
0408
 1. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0410 + 0411 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419)
0409
40
 1. DUGOROČNA REZERVISANJA
0410
41
 1. DUGOROČNE OBAVEZE
  (0412 + 0413)
0411
413 i 414
 1. Dugoročni krediti
0412
41 osim 413 i 414
 1. Ostale dugoročne obaveze
0413
42 III. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 0414
43
 1. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
0415
45 i 46
 1. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
0416
47
 1. OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST
0417
48 VII. OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE 0418
49 VIII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 0419
 1. VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA IZNAD VISINE ULOGA (SOPSTVENI IZVORI) (0409-0024) ³ 0 = (0402 + 0403 – 0406) £ 0
0420
 1. UKUPNA PASIVA (0401 + 0409 – 0420) ³ 0
0421
89
 1. VANBILANSNA PASIVA
0422

 

U ____________________ Zakonski zastupnik
M.P. __________________
dana __________ 20___ godine

 

Prilog 2

 

Popunjava drugo pravno lice
Matični broj Šifra delatnosti PIB
Naziv
Sedište

 

BILANS USPEHA

za period od _____ do _____ 20__. godine

– u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun POZICIJA AOP Napomena broj Iznos
tekuća godina prethodna godina
1 2 3 4 5 6
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
60 do 65, osim 61 i 62
 1. POSLOVNI PRIHODI
  (1002 + 1003 + 1004 +1005 + 1006)
1001
60
 1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE, PROIZVODA I USLUGA
1002
630 i 631
 1. PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA
1003
632 i 639 III. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ BUDŽETA I OSTALIH IZVORA 1004
64
 1. PRIHODI OD DONACIJA, DOTACIJA, SUBVENCIJA I SL.
1005
65
 1. PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE
1006
50 do 55, 61, 620 i 621
 1. POSLOVNI RASHODI
  (1008 – 1009 – 1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014+ 1015 + 1016+1017+1018)
1007
50
 1. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
1008
61
 1. PRIHODI OD AKTIVIRANJA ROBE, PROIZVODA I USLUGA
1009
620 III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA 1010
621
 1. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA
1011
51
 1. TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE
1012
52
 1. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
1013
53 VII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 1014
540 VIII. TROŠKOVI AMORTIZACIJE 1015
541
 1. TROŠKOVI REZERVISANJA
1016
557
 1. TROŠKOVI DONACIJA
1017
55, osim 557
 1. NEMATERIJALNI TROŠKOVI
1018
 1. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1007)
1019
 1. POSLOVNI GUBITAK (1007 – 1001)
1020
66
 1. PRIHODI OD FINANSIJSKE IMOVINE
  (FINANSIJSKI PRIHODI) (1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026)
1021
660
 1. Prihodi od finansijske imovine od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica
1022
661
 1. Prihodi od kamata
1023
662 i 663
 1. Pozitivne kursne razlike i prihodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostalih efekata zaštite od rizika
1024
664
 1. Prihodi od dividendi
1025
669
 1. Ostali prihodi od finansijske imovine
1026
56
 1. FINANSIJSKI RASHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)
1027
560
 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima
1028
562
 1. Rashodi kamata
1029
563, 564 i 566
 1. Negativne kursne razlike i rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostalih efekata zaštite od rizika
1030
569
 1. Ostali finansijski rashodi
1031
III. DOBITAK IZ FINANSIRANJA
(1021-1027)
1032
 1. GUBITAK IZ FINANSIRANJA
  (1027-1021)
1033
683 i 685
 1. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA I POTRAŽIVANJA
1034
583 i 585
 1. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA I POTRAŽIVANJA
1035
VII. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VREDNOSTI KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA I POTRAŽIVANJA (1034-1035) 1036
VIII. VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VREDNOSTI KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA I POTRAŽIVANJA (1035-1034) 1037
67 i 68, osim 683 i 685
 1. OSTALI PRIHODI
1038
57 i 58, osim 583 i 585
 1. OSTALI RASHODI
1039
 1. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
  (1019- 1020+ 1032 – 1033 + 1036 – 1037 + 1038 – 1039)
1040
XII. VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
(1020 – 1019+ 1033 – 1032 + 1037 – 1036 + 1039 – 1038)
1041
69 – 59 XIII. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA 1042
59 – 69 XIV. VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA 1043
 1. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA PRE OPOREZIVANJA
  (1040 – 1041 + 1042 – 1043)
1044
Đ. VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA PRE OPOREZIVANJA (1041 – 1040 + 1043 – 1042) 1045
 1. POREZ NA RAZLIKU PRIHODA I RASHODA
721
 1. PORESKI RASHOD PERIODA
1046
Ž. NETO VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA
(1044 – 1045 – 1046)
1047
 1. NETO VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA
  (1045 – 1044 + 1046)
1048

 

U ____________________ Zakonski zastupnik
M.P. __________________
dana __________ 20___ godine

 

 

 

Servis računara online zakazivanje