Pravilnik o obliku i sadržini Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obliku i sadržini Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Sl.glasnik RS br. 127/2014

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike (u daljem tekstu: pravno lice i preduzetnik), koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Ovaj pravilnik primenjuje se i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Član 2

Obrazac Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike (u daljem tekstu: Statistički izveštaj), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U pogledu sadržine grupa računa i računa u Statističkom izveštaju postupa se prema odredbama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, broj 95/14).

U Statističkom izveštaju iznosi se upisuju u hiljadama dinara, a broj akcija i zaposlenih u celom broju.

Član 3

Novoosnovano pravno lice i preduzetnik prikazuje podatke o poslovanju u izveštajnoj godini u periodu koji je kraći od kalendarske godine ili je najviše jednak kalendarskoj godini, ali ne prikazuje stanje na dan 1. januar izveštajne godine, kao ni poslovanje u prethodnoj godini. Na Statističkom izveštaju novoosnovano pravno lice i preduzetnik stavlja naznaku: „novoosnovano“.

Na način iz stava 1. ovog člana postupa i preduzetnik koji je u toku izveštajne godine počeo da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

II SADRŽAJ STATISTIČKOG IZVEŠTAJA

Član 4

U Statističkom izveštaju, pravno lice i preduzetnik unose podatke u sve tabele od I do XII, na sve pozicije osim AOP 9090 – Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka, na kojoj podatke iskazuje samo preduzetnik.

Podaci se unose u sve predviđene kolone prema sadržini grupa računa i računa označenih u tabeli.

Član 5

U tabelu I – OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU I PREDUZETNIKU, pod oznakom AOP 9001 – Broj meseci poslovanja, unosi se broj meseci poslovanja u kalendarskoj godini, kao ceo broj u intervalu od 1 do 12. Novoosnovano pravno lice i preduzetnik ne popunjavaju kolonu 4.

Pod oznakom AOP 9002 – Oznaka za vlasništvo, unosi se statistička oznaka za vlasništvo prema sledećem: 1 za društveno, 2 za privatno, 3 za zadružno, 4 za mešovito (dva ili više oblika vlasništva) i 5 za državno vlasništvo. Preduzetnici unose oznaku 2.

Pod oznakom AOP 9003 – Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu, unosi se broj pravnih ili fizičkih lica sa sedištem u inostranstvu koja imaju učešće, udele ili uloge u osnovnom kapitalu pravnog lica. Preduzetnik ne popunjava ovu poziciju.

Pod oznakom AOP 9004 – Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica čije je učešće u kapitalu 10% ili više od 10%, unosi se broj pravnih ili fizičkih lica sa sedištem u inostranstvu čije učešće, udeli ili ulozi u osnovnom kapitalu pravnog lica čine 10% ili više od 10% osnovnog kapitala. Preduzetnik ne popunjava ovu poziciju.

Pod oznakom AOP 9005 – Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca, u kolonu 3 unosi se podatak utvrđen kao godišnji prosek brojčanog stanja zaposlenih na kraju svakog meseca u izveštajnoj godini, a u kolonu 4 broj zaposlenih u prethodnoj godini utvrđen na isti način. Godišnji prosek predstavlja zbir zaposlenih na kraju svakog meseca u toku obračunskog perioda, podeljen brojem meseci poslovanja. Broj zaposlenih iskazuje se kao ceo broj, bez decimala.

Član 6

U tabelu II – BRUTO PROMENE NEMATERIJALNE IMOVINE I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA, pod oznakama AOP 9006 do 9020 unose se podaci sa odgovarajuće grupe računa 01, 02 i 03, i to: stanje na početku godine, promene u toku godine (nabavke, smanjenja i revalorizacije) i stanje na kraju godine, tako što se u kolonu 4 unose bruto vrednosti, u kolonu 5 ispravka vrednosti, a u kolonu 6 neto vrednosti. Podaci uneti u kolonu 6 (neto vrednosti) odgovaraju podacima iz Bilansa stanja, i to: za oznaku AOP 9006 kolona 6 = AOP 0003 kolona 6, AOP 9010 kolona 6 = AOP 0003 kolona 5, AOP 9011 kolona 6 = AOP 0010 kolona 6, AOP 9015 kolona 6 = AOP 0010 kolona 5, AOP 9016 kolona 6 = AOP 0019 kolona 6, AOP 9020 kolona 6 = AOP 0019 kolona 5.

Član 7

U tabelu III – STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA, pod oznakama AOP 9021, 9023, 9025, 9027 do 9031 unosi se stanje računa 300 do 309, a pod oznakama AOP 9022, 9024 i 9026 unosi se deo koji se odnosi na iznos stranog kapitala. Pod oznakom AOP 9032 – Svega, unosi se iznos osnovnog kapitala koji odgovara podatku unetom u Bilans stanja na oznaci AOP 0402, kolona 5 za tekuću, odnosno kolona 6 za prethodnu godinu.

Član 8

U tabelu IV – STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA, pod oznakama AOP 9033 i 9035 unosi se apsolutni broj običnih, odnosno prioritetnih akcija na kraju tekuće (kolona 4) i prethodne godine (kolona 5). Pod oznakama AOP 9034 i 9036 unosi se nominalna vrednost običnih, odnosno prioritetnih akcija, dobijena množenjem broja akcija i nominalne vrednosti po jednoj akciji. Pod oznakom AOP 9037 – Svega, unosi se ukupna nominalna vrednost akcija koja je jednaka iznosu akcijskog kapitala pod oznakom AOP 9021.

Član 9

U tabelu V – STRUKTURA ISPLAĆENIH DIVIDENDI I UČEŠĆA U DOBITKU, PO SEKTORIMA, pod oznakama AOP 9038 do 9045 unosi se iznos isplaćenih dividendi (odnosno učešća u dobitku) po sektorima: privredna društva (domaća pravna lica); fizička lica; država i institucije i organizacije koje se finansiraju iz budžeta; finansijske institucije; neprofitne organizacije, fondacije i fondovi neprofitnog karaktera; strana fizička lica; strana pravna lica; evropske finansijske i razvojne institucije. Pod oznakom AOP 9046 – Svega, unosi se ukupan iznos isplaćenih dividendi koji odgovara podatku unetom u Izveštaj o tokovima gotovine na oznaci AOP 3037, kolona 3 za tekuću, odnosno kolona 4 za prethodnu godinu.

Član 10

U tabelu VI – POTRAŽIVANJA I OBAVEZE, pod oznakom AOP 9047 – Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete, unosi se ukupna vrednost odštetnih zahteva po osnovu naknada šteta od društava za osiguranje u toku godine (povećanje – dugovni promet bez početnog stanja računa 226, u delu koji se odnosi na potraživanja od društava za osiguranje).

Pod oznakama AOP 9048 do 9050 – Obaveze za neto zarade i naknade zarada, porez i doprinose na zarade i naknade zarada, unosi se ukupan godišnji iznos prema obračunu zarada – povećanje u toku godine (potražni promet bez početnog stanja) sa računa 450, 451 i 452.

Pod oznakom AOP 9051 – Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca, unosi se ukupan godišnji iznos obračunatih dividendi i učešća u dobitku prema raspodeli rezultata izvršenoj u toku godine (povećanje u toku godine – potražni promet bez početnog stanja). Na ovoj poziciji unosi se i eventualna akontaciona isplata međudividendi vlasnicima i članovima društva (račun 723 – Lična primanja poslodavca).

Pod oznakom AOP 9052 – Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima, unosi se povećanje u toku godine (potražni promet bez početnog stanja) obaveza za naknade fizičkim licima po osnovu ugovora o delu, autorstvu, privremenim i povremenim poslovima, zastupanju i posredovanju, dopunskom radu i drugih ugovora uz naknadu.

Član 11

U tabelu VII – DRUGI TROŠKOVI I RASHODI, unose se podaci u kolone 4 i 5 prema sadržini računa označenih u koloni 1.

Pod oznakom AOP 9056 – Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora, unosi se zbir stanja na računima 522 – Troškovi naknada po ugovoru o delu, 523 – Troškovi naknada po autorskim ugovorima, 524 – Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i 525 – Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora.

Pod oznakom AOP 9059 – Troškovi zakupnina, unosi se godišnji iznos zakupnina po osnovu ugovora o zakupu osnovnih sredstava: opreme, poslovnog, skladišnog, kancelarijskog i drugog prostora, zemljišta i sl., bez obzira na to da li je zakupodavac pravno ili fizičko lice. Ova pozicija trebalo bi da odgovara zbiru konačnog stanja računa 533 – Troškovi zakupnina i analitičkog računa u okviru računa 525 na kojem se knjiže troškovi naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora (ugovora o zakupu kada je zakupodavac fizičko lice i dr.), prema godišnjem zaključku poslovnih knjiga. U slučaju dugoročnog zakupa koji se knjiži na računu 014 – Ostala nematerijalna imovina, tj. ukoliko je zakupnina plaćena za period duži od jedne godine, upisuje se deo koji pripada izveštajnoj godini.

Pod oznakom AOP 9060 – Troškovi zakupnina zemljišta, unosi se godišnji iznos zakupnine za zemljište uzeto u zakup prema ugovoru o zakupu. Ova pozicija odgovara zbiru konačnog stanja analitičkog računa u okviru računa 533 na kojem se knjiži zakupnina zemljišta pravnih lica i preduzetnika i analitičkog računa u okviru računa 525 na kojem se knjiže troškovi naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora (ugovora o zakupu kada je zakupodavac fizičko lice i dr.), u delu koji se odnosi na zakup zemljišta, prema godišnjem zaključku poslovnih knjiga. U slučaju dugoročnog zakupa koji se knjiži na računu 014 – Ostala nematerijalna imovina, tj. ukoliko je zakupnina plaćena za period duži od jedne godine, upisuje se deo koji pripada izveštajnoj godini.

Pod oznakom AOP 9067 – Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda, unosi se godišnji iznos (povećanje) obračunatih rashoda kamata po kreditima, po obavezama iz dužničko-poverilačkih odnosa, finansijskom lizingu, zatezne i druge kamate proknjižene na računu 562 – Rashodi kamata (prema trećim licima). Pored navedenog, unosi se i godišnji obračunati iznos svih vrsta kamata po osnovu obaveza prema matičnim, zavisnim i povezanim pravnim licima proknjiženih na računima 560 i 561.

Pod oznakom AOP 9068 – Rashodi kamata po kreditima od banaka i drugih finansijskih institucija, unosi se godišnji iznos (povećanje) obračunatih rashoda kamata po osnovu kredita uzetih od poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija prema ugovoru o kreditu. Uključuje se deo računa 562 koji se isključivo odnosi na kamate po kreditima, kao i eventualni deo kamata po kreditima od banaka po osnovu obaveza prema matičnim, zavisnim i povezanim pravnim licima proknjiženih na računima 560 i 561. U tome, pod oznakom AOP 9069 – Rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u zemlji, pod oznakom AOP 9070 – Rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u inostranstvu, pod oznakom AOP 9071 – Rashodi kamata po dugoročnim kreditima u zemlji i pod oznakom AOP 9072 – Rashodi kamata po dugoročnim kreditima u inostranstvu, stanje na kraju tekuće, odnosno prethodne godine.

Pod oznakom AOP 9073 – Rashodi za humanitarne, naučne, verske, kulturne, zdravstvene, obrazovne i za sportske namene, kao i za zaštitu čovekove sredine, unosi se godišnji iznos izdataka za navedene svrhe proknjižen na analitičkim računima u okviru računa 579, i to na analitičkom računu na kojem se knjiže izdaci za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene, kao i na analitičkom računu na kojem se knjiže davanja u novčanom iznosu ili naturalnom obliku pravnim licima i preduzetnicima radi ublažavanja posledica elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja.

Pod oznakom AOP 9074 – Ostali nepomenuti rashodi, unosi se godišnji iznos ostalih rashoda za koje nije propisan poseban račun u okviru grupe računa 57.

Član 12

U tabelu VIII – DRUGI PRIHODI, unose se podaci u kolone 4 i 5 prema sadržini računa označenih u koloni 1.

Pod oznakom AOP 9079 – Prihodi od članarina, unose se prihodi od članarine poslovnih i drugih udruženja proknjiženi na računu 651.

Pod oznakom AOP 9080 – Prihodi od kamata, unose se prihodi od kamata po datim kreditima, po potraživanjima iz dužničko-poverilačkih odnosa, finansijskom lizingu, zateznim i drugim kamatama proknjiženim na računu 662. Pored navedenog, unose se i prihodi od svih vrsta kamata po osnovu potraživanja iz odnosa sa matičnim, zavisnim i povezanim pravnim licima evidentiranim na računima 660 i 661.

Pod oznakom AOP 9081 – Prihodi od kamata po računima i depozitima, u bankama i ostalim finansijskim institucijama, unosi se godišnji iznos (povećanje) obračunatih kamata po depozitima, i računima u bankama i drugim finansijskim institucijama. Unosi se deo računa 662 koji se odnosi na kamate po depozitima, kao i eventualni deo kamata po depozitima proknjižen na računima 660 i 661 po osnovu potraživanja iz odnosa sa matičnim, zavisnim i povezanim pravnim licima.

Pod oznakom AOP 9082 – Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku, unosi se godišnji iznos prihoda po osnovu dividendi i učešća u dobitku proknjižen na računu 669. Pored navedenog, unose se i prihodi od dividendi i učešća u dobitku ostvarenom u odnosu sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima koja se evidentiraju na računima 660 i 661.

Član 13

U tabelu IX – OSTALI PODACI, pod oznakom AOP 9084 – Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza), unosi se ukupan godišnji iznos obračunatih akciza prema godišnjem obračunu i poreskoj prijavi.

Pod oznakom AOP 9085 – Obračunate carine i druge uvozne dažbine, unosi se ukupan godišnji iznos obračunatih carina i drugih uvoznih dažbina prema carinskoj i drugoj dokumentaciji u vezi sa uvozom.

Pod oznakom AOP 9086 – Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalne imovine, unose se državna dodeljivanja namenjena za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava (poslovni prostor i zgrade, oprema, vozila i ostalo), primljena osnovna sredstva bez naknade, kao i državna pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i druga unapređenja osnovnih sredstava. Takođe, unosi se i otpis dugova po osnovu poreza i doprinosa, kao i priliv sredstava u cilju pokrića gubitaka kumuliranih tokom više poslovnih godina. Obuhvata se i državna pomoć u cilju nadoknade štete i pokrića gubitaka nastalih kao posledica prirodnih nepogoda i drugih vanrednih okolnosti (deo grupe računa 68 koji se odnosi na pomoć države i njenih organa i fondova). Na ovoj poziciji unosi se ukupan (bruto) iznos novoprimljenih sredstava u toku godine po osnovu državnih dodeljivanja za nabavku i izgradnju osnovnih sredstava i nematerijalne imovine. Unosi se isključivo iznos novih državnih dodeljivanja primljenih u toku godine u bruto iznosu (u slučaju da je izvršeno vremensko razgraničenje primljenih državnih dodeljivanja preko računa 495, neophodno je prikazati ukupan (bruto) iznos primljenog dodeljivanja, odnosno donacije u toku godine, a ne godišnji deo koji se prenosi sa računa 495 na račune grupe 64). Ukidanje odloženih prihoda po osnovu dodeljivanja iz prethodnih godina se isključuje.

Pod oznakom AOP 9087 – Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja, unose se državna dodeljivanja u vidu premija, regresa, dodeljivanja za pokriće tekućih troškova poslovanja i poslovnih gubitaka, odnosno samo ona dodeljivanja koja su neposredno vezana za proizvodnju proizvoda i usluga i koja se primaju po osnovu količine ili vrednosti ostvarene proizvodnje.

Pod oznakom AOP 9088 – Ostala državna dodeljivanja, unose se svi prethodno nepomenuti vidovi državne pomoći u novcu ili naturi. Obuhvataju se primanja bez uslovljene namene i bez direktne veze sa proizvodnjom proizvoda i usluga, kao što su dotacije za novozaposlena lica, za zaštitu čovekove okoline i ugradnju odgovarajuće opreme, za istraživanje i razvoj, povraćaj poreskih dažbina po osnovu izvoza proizvoda i usluga i sl.

Pod oznakom AOP 9089 – Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica, unose se donacije i sva ostala bespovratna sredstva iz inostranstva primljena u toku godine u bruto iznosu (u novcu ili naturi). Obuhvataju se ne samo prihodi od uslovljenih donacija (deo grupe računa 64), već i donacije za koje ugovorom nije predviđen uslov niti namena i koje se knjiže u korist ostalih prihoda, kao i prihodi od naknada šteta od katastrofa i drugih nepredviđenih događaja (deo računa 679). Ukidanje odloženih prihoda po osnovu donacija iz prethodnih godina se isključuje.

Pod oznakom AOP 9090 – Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka, unosi se deo neraspoređenog neto dobitka preduzetnika iz ranijih godina (smanjenje računa 340) koji je preduzetnik podigao u gotovini za sopstvene potrebe u toku godine. Na ovoj poziciji se upisuju i iznosi gotovine koje je preduzetnik akontaciono podigao u toku godine na ime svog neto prihoda (račun 723 – Lična primanja poslodavca).

Član 14

U tabelu X – RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA, podatke unose pravno lice i preduzetnik koji su u godišnjim finansijskim izveštajima za 2008, 2009, 2010, 2012. i 2013. godinu vršili razgraničenje neto efekata obračunate ugovorene valutne klauzule i neto efekata obračunatih kursnih razlika, u skladu sa čl. 77a – 77l Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, br. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 i 101/12) za tekuću i prethodnu godinu.

Pod oznakom AOP 9092 – Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, unosi se saldo sa računa 289 – Ostala aktivna vremenska razgraničenja, deo koji je nastao po osnovu razgraničenja negativnog neto efekta ugovorene valutne klauzule iz prethodnih godina.

Pod oznakom AOP 9093 – Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule, unosi se negativan neto efekat ugovorene valutne klauzule koji je razgraničen po godišnjem finansijskom izveštaju u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9094 – Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, unosi se deo ili u celini ukinut razgraničeni negativan neto efekat ugovorene valutne klauzule koji je prenet u Bilans uspeha u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9095 – Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, iskazuje se saldo na računu 289 – Ostala aktivna vremenska razgraničenja na kraju tekuće godine.

Pod oznakom AOP 9096 – Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika, unosi se saldo sa računa 289 – Ostala aktivna vremenska razgraničenja, deo koji je nastao po osnovu razgraničenja negativnog neto efekta kursnih razlika iz prethodnih godina.

Pod oznakom AOP 9097 – Razgraničeni neto efekat kursnih razlika, unosi se negativan neto efekat kursnih razlika koji je razgraničen po godišnjem finansijskom izveštaju u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9098 – Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika, unosi se deo ili u celini ukinut razgraničeni neto efekat kursnih razlika koji je prenet u Bilans uspeha u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9099 – Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika, iskazuje se saldo na računu ostala aktivna vremenska razgraničenja na kraju tekuće godine.

Član 15

U tabelu XI – RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA, podatke unose pravno lice i preduzetnik koji su u godišnjim finansijskim izveštajima za 2008, 2009, 2010, 2012. i 2013. godinu vršili razgraničenje neto efekata obračunate ugovorene valutne klauzule i neto efekata obračunatih kursnih razlika, u skladu sa čl. 77a – 77l Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, br. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 i 101/12) za tekuću i prethodnu godinu.

Pod oznakom AOP 9100 – Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, unosi se saldo sa računa 499 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja, deo koji je nastao po osnovu razgraničenja pozitivnog neto efekta ugovorene valutne klauzule iz prethodnih godina.

Pod oznakom AOP 9101 – Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule, unosi se pozitivan neto efekat ugovorene valutne klauzule koji je razgraničen po godišnjem finansijskom izveštaju u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9102 – Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, unosi se deo ili u celini ukinut razgraničeni pozitivan neto efekat ugovorene valutne klauzule koji je prenet u Bilans uspeha u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9103 – Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, iskazuje se saldo na računu 499 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja, na kraju tekuće godine.

Pod oznakom AOP 9104 – Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika, unosi se saldo sa računa 499 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja, deo koji je nastao po osnovu razgraničenja pozitivnog neto efekta kursnih razlika iz prethodnih godina.

Pod oznakom AOP 9105 – Razgraničeni neto efekat kursnih razlika, unosi se pozitivan neto efekat kursnih razlika koji je razgraničen po godišnjem finansijskom izveštaju u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9106 – Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika, unosi se deo ili u celini ukinut razgraničeni pozitivan neto efekat kursnih razlika koji je prenet u Bilans uspeha u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 9107 – Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika, iskazuje se saldo na računu ostala pasivna vremenska razgraničenja na kraju tekuće godine.

Član 16

U tabelu XII – BRUTO POTRAŽIVANJA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA, unose se podaci koji se odnose na stanje na kraju godine tako što se u kolonu 4 unose bruto vrednosti, u kolonu 5 ispravke vrednosti, a u kolonu 6 neto vrednosti.

Pod oznakom AOP 9108 unose se podaci o kratkoročnim finansijskim plasmanima koji su razgraničeni i iskazani oznakama od AOP 9109 do 9112. Na ovim pozicijama unose se podaci sa odgovarajućih računa koji su navedeni u tabelarnom pregledu, s tim što je potrebno razgraničiti kredite i zajmove na kredite i zajmove date fizičkim licima, domaćim pravnim licima i preduzetnicima, matičnim i zavisnim pravnim licima u inostranstvu, i na ostale kratkoročne finansijske plasmane. Pod tačkama 1.1, 1.2. i 1.3. unose se samo podaci za kredite i zajmove, a ne unose se podaci koji se odnose na hartije od vrednosti i učešća. Podaci uneti u kolonu 6 (neto vrednost) za AOP 9108 treba da odgovaraju podacima iz kolone 5, Bilansa stanja pod oznakom AOP 0062.

Pod oznakom AOP 9113 unose se podaci o dugoročnim finansijskim plasmanima i dugoročnim potraživanjima koji su razgraničeni i iskazani oznakama od AOP 9114 do 9116. Na ovim pozicijama unose se podaci sa odgovarajućih računa koji su navedeni u tabelarnom pregledu, s tim što je potrebno razgraničiti kredite i zajmove na kredite i zajmove date fizičkim licima, domaćim pravnim licima i preduzetnicima i na ostale dugoročne finansijske plasmane i deo dugoročnih potraživanja. Podaci uneti u kolonu 6 (neto vrednost) pod oznakom AOP 9113 treba da odgovaraju podacima iz kolone 5, Bilansa stanja po oznakama AOP 0028, 0029, 0030, 0031, 0033, 0035 i 0036 zbirno.

Pod oznakom AOP 9117 unose se podaci o prodatim proizvodima, robi i uslugama i datim avansima koji su razgraničeni i iskazani oznakama od AOP 9118 do 9123. Na ovim pozicijama unose se podaci sa odgovarajućih računa koji su navedeni u tabelarnom pregledu, s tim što je potrebno razgraničiti potraživanja (prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi) na potraživanja prema fizičkim licima, javnim preduzećima, domaćim pravnim licima i preduzetnicima, republičkim organima i organizacijama, jedinicama lokalne samouprave i na ostala potraživanja po osnovu prodaje i ostali avansi. Podaci uneti u kolonu 6 (neto vrednost) pod oznakom AOP 9117 treba da odgovaraju podacima iz kolone 5, Bilansa stanja po oznakama AOP 0009, 0018, 0023, 0037, 0038, 0040, 0050, 0052, 0054, 0056 i 0058 zbirno.

Pod oznakom AOP 9124 unose se podaci o drugim potraživanjima koji su razgraničeni i iskazani oznakama od AOP 9125 do 9130. Na ovim pozicijama unose se podaci sa odgovarajućih računa koji su navedeni u tabelarnom pregledu, s tim što je potrebno razgraničiti druga potraživanja na potraživanja prema fizičkim licima, javnim preduzećima, domaćim pravnim licima i preduzetnicima, republičkim organima i organizacijama, jedinicama lokalne samouprave i na ostala potraživanja. Podaci uneti u kolonu 6 (neto vrednost) pod oznakom AOP 9124 treba da odgovaraju podacima iz kolone 5, Bilansa stanja po oznakama AOP 0039, 0041, 0059 i 0060 zbirno.

Pod javnim preduzećima, u smislu ovog tabelarnog pregleda, podrazumevaju se sva javna i javno-komunalna preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg značaja, a koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Pod domaćim pravnim licima i preduzetnicima, u smislu ovog tabelarnog pregleda, podrazumevaju se domaća privredna društva i preduzetnici koji ne pripadaju finansijskom sektoru.

Pod republičkim organima i organizacijama, u smislu ovog tabelarnog pregleda, podrazumevaju se republički organi i organizacije, republičke agencije, regulatorna tela i fondovi, državni univerziteti i fakulteti, kliničko-bolnički centri i institucije i tela od nacionalnog značaja, izuzev fondova socijalnog osiguranja.

Pod jedinicama lokalne samouprave, u smislu ovog tabelarnog pregleda, podrazumevaju se pokrajinski organi i organizacije, opštine i gradovi, i druge institucije i ustanove na nivou pokrajine, opštine i grada.

Pod ostalim kratkoročnim finansijskim plasmanima i ostalim dugoročnim finansijskim plasmanima i delu dugoročnih potraživanja (red. br. 1.4 i 2.3) i ostalim potraživanjima (red. br. 3.6. i 4.6), u smislu ovog tabelarnog pregleda, podrazumevaju se sva ostala potraživanja koja se nalaze u okviru navedenih oznaka za AOP, a nisu obuhvaćena traženim finansijskim instrumentima i traženim sektorskim kategorijama (fizička lica, javna preduzeća, domaća pravna lica i preduzetnici, republički organi i organizacije i jedinice lokalne samouprave).

III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, broj 118/13).

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Popunjava pravno lice – preduzetnik
Matični broj Šifra delatnosti PIB
Naziv
Sedište

STATISTIČKI IZVEŠTAJ
za 20____godinu

 1. OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU I PREDUZETNIKU
OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4
 1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)
9001
 1. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)
9002
 1. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu
9003
 1. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica čije je učešće u kapitalu 10% ili više od 10%
9004
 1. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)
9005
 1. BRUTO PROMENE NEMATERIJALNE IMOVINE I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA

– iznosi u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun OPIS Ozn. za AOP Bruto Ispravka
vrednosti
Neto
(kol. 4 – 5)
1 2 3 4 5 6
01
 1. Nematerijalna imovina
1.1. Stanje na početku godine 9006
1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine 9007
1.3. Smanjenja u toku godine 9008
1.4. Revalorizacija 9009
1.5. Stanje na kraju godine (9006 + 9007 – 9008 + 9009) 9010
02
 1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2.1. Stanje na početku godine 9011
2.2. Povećanja (nabavke) u toku godine 9012
2.3. Smanjenja u toku godine 9013
2.4. Revalorizacione rezerve 9014
2.5. Stanje na kraju godine (9011 + 9012 – 9013 + 9014) 9015
03
 1. Biološka sredstva
3.1. Stanje na početku godine 9016
3.2. Povećanja (nabavke) u toku godine 9017
3.3. Smanjenja u toku godine 9018
3.4. Revalorizacija 9019
3.5. Stanje na kraju godine (9016 + 9017 – 9018 + 9019) 9020

III. STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

– iznosi u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
300
 1. Akcijski kapital
9021
u tome: strani kapital 9022
301
 1. Udeli društava s ograničenom odgovornošću
9023
u tome: strani kapital 9024
302
 1. Ulozi
9025
u tome: strani kapital 9026
303
 1. Državni kapital
9027
304
 1. Društveni kapital
9028
305
 1. Zadružni udeli
9029
306
 1. Emisiona premija
9030
309
 1. Ostali osnovni kapital
9031
30
 1. SVEGA (9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031 = 0402)
9032
 1. STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

– broj akcija kao ceo broj –
– iznosi u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
 1. Obične akcije
1.1. Broj običnih akcija 9033
deo 300 1.2. Nominalna vrednost običnih akcija – ukupno 9034
 1. Prioritetne akcije
2.1. Broj prioritetnih akcija 9035
deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija – ukupno 9036
300
 1. SVEGA – nominalna vrednost akcija (9034 + 9036 = 9021)
9037
 1. STRUKTURA ISPLAĆENIH DIVIDENDI I UČEŠĆA U DOBITKU, PO SEKTORIMA

– iznosi u hiljadama dinara –

OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
2 4 5
 1. Privredna društva (domaća pravna lica)
9038
 1. Fizička lica
9039
 1. Država i institucije i organizacije koje se finansiraju iz budžeta
9040
 1. Finansijske institucije
9041
 1. Neprofitne organizacije, fondacije i fondovi neprofitnog karaktera
9042
 1. Strana fizička lica
9043
 1. Strana pravna lica
9044
 1. Evropske finansijske i razvojne institucije
9045
 1. SVEGA (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 + 9044 + 9045 = 3037)
9046
 1. POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

– iznosi u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
226
 1. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)
9047
450
 1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju (potražni promet bez početnog stanja)
9048
451
 1. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)
9049
452
 1. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)
9050
461, 462 i 723
 1. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni promet bez početnog stanja)
9051
465
 1. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)
9052
 1. Kontrolni zbir (od 9047 do 9052)
9053

VII. DRUGI TROŠKOVI I RASHODI

– iznosi u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
520
 1. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
9054
521
 1. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
9055
522, 523, 524 i 525
 1. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora
9056
526
 1. Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora
9057
529
 1. Ostali lični rashodi i naknade
9058
deo 525, 533, i deo 54
 1. Troškovi zakupnina
9059
deo 525, deo 533, i deo 54
 1. Troškovi zakupnina zemljišta
9060
536 i 537
 1. Troškovi istraživanja i razvoja
9061
552
 1. Troškovi premija osiguranja
9062
553
 1. Troškovi platnog prometa
9063
554
 1. Troškovi članarina
9064
555
 1. Troškovi poreza
9065
556
 1. Troškovi doprinosa
9066
deo 560, deo 561 i 562
 1. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
9067
deo 560, deo 561 i deo 562
 1. Rashodi kamata po kreditima od banaka i drugih finansijskih institucija (ukupno):
9068
15.1. Rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u zemlji 9069
15.2. Rashodi kamata po kratkoročnim kreditima u inostranstvu 9070
15.3. Rashodi kamata po dugoročnim kreditima u zemlji 9071
15.4. Rashodi kamata po dugoročnim kreditima u inostranstvu 9072
deo 579
 1. Rashodi za humanitarne, naučne, verske, kulturne, zdravstvene, obrazovne i za sportske namene, kao i za zaštitu čovekove sredine
9073
579
 1. Ostali nepomenuti rashodi
9074
 1. Kontrolni zbir (od 9054 do 9074)
9075

VIII. DRUGI PRIHODI

– iznosi u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
640
 1. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina
9076
deo 641
 1. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
9077
deo 650
 1. Prihodi od zakupnina za zemljište
9078
651
 1. Prihodi od članarina
9079
deo 660, deo 661 i 662
 1. Prihodi od kamata
9080
deo 660, deo 661 i deo 662
 1. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim institucijama
9081
deo 660, deo 661 i deo 669
 1. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku
9082
 1. Kontrolni zbir (od 9076 do 9082)
9083
 1. OSTALI PODACI

– iznosi u hiljadama dinara –

OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4
 1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza)
9084
 1. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu)
9085
 1. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalne imovine
9086
 1. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja
9087
 1. Ostala državna dodeljivanja
9088
 1. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica
9089
 1. Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)
9090
 1. Kontrolni zbir (od 9084 do 9090)
9091
 1. RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE
  I KURSNIH RAZLIKA

– iznosi u hiljada dinara –

OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4
 1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
9092
 1. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
9093
 1. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
9094
 1. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1. + red. br. 2. – red. br. 3.)
9095
 1. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
9096
 1. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
9097
 1. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
9098
 1. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red. br. 5. + red. br. 6. – red. br. 7.)
9099
 1. RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

– iznosi u hiljadama dinara –

OPIS Ozn. za AOP Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4
 1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
9100
 1. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
9101
 1. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
9102
 1. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1. + red. br. 2. – red. br. 3.)
9103
 1. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
9104
 1. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
9105
 1. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
9106
 1. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red. br. 5. + red. br. 6. – red. br. 7.)
9107

XII. BRUTO POTRAŽIVANJA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU
I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA

Grupa računa, račun FINANSIJSKI INSTRUMENTI Ozn. za AOP Bruto Ispravka
vrednosti
Neto
(kol. 4-5)
1 2 3 4 5 6
23, osim
236 i 237
 1. Kratkoročni finansijski plasmani (9109 + 9110 + 9111 + 9112)
9108
deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239 1.1. Plasmani fizičkim licima (krediti i zajmovi) 9109
deo 230, deo 231, deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239 1.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (krediti i zajmovi) 9110
deo 230 i deo 239 1.3. Plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima u inostranstvu (krediti i zajmovi) 9111
deo 230, deo 231, deo 232, 233, deo 234, 235, deo 238 i deo 239 1.4. Ostali kratkoročni finansijski plasmani 9112
deo 04 i deo 05
 1. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (9114 + 9115 + 9116)
9113
deo 048 i deo 049 2.1. Plasmani fizičkim licima (krediti i zajmovi) 9114
deo 043, deo 045, deo 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059 2.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (krediti i zajmovi) i deo dugoročnih potraživanja od domaćih pravnih lica i preduzetnika 9115
deo 043, 044, deo 045, 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059 2.3. Ostali dugoročni finansijski plasmani i deo dugoročnih potraživanja 9116
016, deo 019, 028, deo 029, 038 deo 039, 052, 053, 055, deo 059, 15, 159 200, 202, 204, 206 i deo 209
 1. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)
9117
deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039 deo 052, deo 053, deo 055, deo 059,
deo 202, deo 204,
deo 206 i deo 209
3.1. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi fizičkim licima 9118
deo 15, deo 159 deo 016, deo 019 deo 028 deo 029, deo 038, deo 039,
deo 052, deo 053 deo 055, deo 059 deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209
3.2. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi javnim preduzećima 9119
deo 15, deo 159 deo 016, deo 019 deo 028, deo 029 deo 038, deo 039
deo 052, deo 053, deo 055, deo 059 deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209
3.3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi domaćim pravnim licima i preduzetnicima 9120
deo 15, deo 159 deo 016, deo 019, deo 028, deo 029 deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059 deo 204, deo 206 i deo 209 3.4. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi republičkim organima i organizacijama 9121
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028 deo 029, deo 038, deo 039
deo 052, deo 053, deo 055, deo 059 deo 204, deo 206 i deo 209
3.5. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi jedinicama lokalne samouprave 9122
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038 deo 039,
deo 052, deo 053, deo 055 deo 059 deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209
3.6. Ostala potraživanja po osnovu prodaje i ostali avansi 9123
054, 056, deo 059, 21, 22
 1. Druga potraživanja (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)
9124
deo 054, deo 056, deo 059 deo 220, 221, deo 228 i deo 229 4.1. Potraživanja od fizičkih lica 9125
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21 deo 220, deo 228 i deo 229 4.2. Potraživanja od javnih preduzeća 9126
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229 4.3. Potraživanja od domaćih pravnih lica i preduzetnika 9127
deo 056, deo 059, deo 220, 222, deo 223, deo 224, deo 225,, deo 228 i deo 229 4.4. Potraživanja od republičkih organa i organizacija 9128
deo 056 deo 059, deo 220, deo 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229 4.5. Potraživanja od jedinica lokalne samouprave 9129
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21 deo 220, deo 224, deo 225, deo 226, deo 228 i deo 229 4.6. Ostala potraživanja 9130

U _____________________ M.P. Zakonski zastupnik
dana __________20____ godine ________________

 

Servis računara online zakazivanje